Powrót do listy kierunków

Analityka Medyczna

Uprzejmie informujemy, że nabór na Studia Podyplomowe z zakresu Analityki Medycznej w roku akademickim 2019/2020 zostaje zawieszony.

Jeśli założenia ustawowe tych studiów nie ulegną zmianie przewidywane jest uruchomienie kolejnej edycji studiów w roku akademickim 2020/2021.

Jednym z kryteriów, który brany jest pod uwagę przy rekrutacji na ten typ studiów jest staż w pełno-profilowym laboratorium diagnostycznym. Z tego powodu wszystkim zainteresowanym zalecamy, aby w oczekiwaniu na kolejną rekrutację postarali się taki staż odbyć.


Celem studiów jest przygotowanie do pracy w pełno-profilowym laboratorium diagnostycznym, w szczególności umożliwienie uzyskania kwalifikacji diagnosty laboratoryjnego absolwentom takich kierunków jak biologia, farmacja, chemia, biotechnologia, weterynaria oraz wydziałów lekarskich.

Profil kandydata

Na studia podyplomowe zgodnie z Ustawą o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001r. (Dz. U. 2016 poz. 2245) mogą być przyjęte osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunkach:

  1. biologia lub farmacja i uzyskały tytuł zawodowy magistra,
  2. chemia lub biotechnologia i uzyskały tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera,
  3. weterynaria i uzyskały tytuł zawodowy lekarza weterynarii,
  4. na kierunku lekarskim i uzyskały tytuł zawodowy lekarza.

Zasady rekrutacji

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe w zakresie Analityki Medycznej wypełniają formularz elektroniczny (rejestracyjny) i załączają skany poniższych dokumentów:

  1. dyplom ukończenia studiów wyższych,
  2. dowód opłaty wpisowego w wysokości 50 zł,
  3. zaświadczenie o stażu pracy i stanowisku.

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wiedzę w zakresie podstawowych dyscyplin medycyny laboratoryjnej oraz umiejętność profesjonalnego wykonywania czynności diagnosty laboratoryjnego, zgodnie z wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej oraz zasadami etyki zawodowej. Absolwent posiada kompetencje do partnerskiej współpracy z lekarzami, farmaceutami oraz pozostałymi pracownikami zakładów ochrony zdrowia w rozwiązywaniu problemów diagnostycznych, prognostycznych i dotyczących monitorowania terapii.

Program kształcenia

Zajęcia dydaktyczne realizowane są w wymiarze 1070 godzin, trwają 4 semestry, pozwalają na uzyskanie 74 punktów ECTS.

Program kształcenia

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Zawodowe kształcenie podyplomowe kończy się złożeniem egzaminu. Do egzaminu może być dopuszczona osoba, która zrealizowała i zaliczyła program zawodowego kształcenia podyplomowego.

Egzamin kończący zawodowe kształcenie podyplomowe składa się z dwóch części –egzaminu praktycznego i teoretycznego.

Potwierdzeniem złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym jest wydane przez jednostkę szkolącą zaświadczenie, które stanowi podstawę do otrzymania świadectwa ukończenia zawodowego kształcenia podyplomowego.

Regulamin egzaminu końcowego

Opłaty

Opłata za studia wynosi 18 800,00 zł i może być wniesiona w całości (przed rozpoczęciem zajęć) lub w IV równych ratach (I rata do 25.09.2017, II rata do 23.02.2018, III rata do 25.09.2018, IV rata do 22.02.2019).

Zacznij studiować!

Zarejestruj się

Kierownik studiów podyplomowych:

Prof. dr hab. Wanda Baer-Dubowska

Zapraszam do podjęcia studiów, które oferują unikalną szansę uzyskania uprawnień diagnosty laboratoryjnego. Wiąże się to z bardzo wysokimi wymaganiami wobec słuchaczy. Nie możemy obiecać, że będzie “łatwo i przyjemnie”, ale zapewniamy wysoki standard nauczania, a w perspektywie możliwość zatrudnienia w laboratoriach diagnostycznych, bądź uzyskania kwalifikacji diagnosty laboratoryjnego absolwentom innych kierunków niż Analityka Medyczna już w nich zatrudnionych.

Kontakt

Kierownik Studiów Podyplomowych w zakresie Analityki Medycznej
prof. dr hab. Wanda Baer – Dubowska
tel. (61) 854-66-25
e-mail: baerw@ump.edu.pl

Obsługa administracyjna:
mgr Kamila Stiller
tel. (61) 854-62-13, fax (61) 854-61-06
e-mail: kstiller@ump.edu.pl

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.