Powrót do listy kierunków

Dietetyka i Poradnictwo Żywieniowe

 


Celem studiów jest oferowanie najwyższej jakości kształcenia z zakresu dietetyki i poradnictwa żywieniowego. Główne zagadnienia, zawarte w programie kształcenia, obejmują: wartość odżywczą żywności i ocenę żywienia, podstawy biochemii i fizjologii żywienia, żywienie człowieka zdrowego i chorego, żywienie przy zwiększonym wysiłku fizycznym (sport), psychologiczne aspekty zachowań żywieniowych, poradnictwo żywieniowe a także podstawy ustawodawstwa żywnościowego.

Konkurencyjny poziom nauczania został osiągnięty poprzez wykorzystanie najnowszych materiałów źródłowych, zaangażowanie dynamicznych a zarazem doświadczonych kadr naukowych oraz ukierunkowanie tematyki na zagadnienia odgrywające kluczową rolę we współczesnej nauce i praktyce, którymi – oprócz samej dietetyki – są żywienie w różnych warunkach środowiskowych i organizacja nowoczesnych form poradnictwa żywieniowego.

Profil kandydata

Studia podyplomowe mają charakter niezawodowy i są przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem, tzn. posiadających dyplom ukończenia jednolitych 5-letnich studiów magisterskich lub studiów II-go stopnia.

Zasady rekrutacji

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe Dietetyki i Poradnictwa Żywieniowego wypełniają formularz elektroniczny (rejestracyjny) i załączają skany poniższych dokumentów:

 1. dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

Nie ma opłaty rekrutacyjnej oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz zainteresowania kandydata zgodne z programem studium.

Sylwetka absolwenta

Studia podyplomowe w zakresie Dietetyki i Poradnictwa Żywieniowego są miejscem kształcenia wysoko wykwalifikowanych specjalistów przygotowanych m.in. do wykładania w szkołach o profilu żywieniowym, zgodnie ze standardami nauczania dla podyplomowych studiów pedagogicznych. Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu Dietetyki i poradnictwa żywieniowego daje absolwentowi gwarancję posiadania wiedzy umożliwiającej sformułowanie adekwatnej diagnozy żywieniowej będącej podstawą profesjonalnego postępowania dietetycznego.


Zdobyty przez słuchaczy studiów podyplomowych zasób wiedzy może być wykorzystany w takich dziedzinach jak:

 • poradnictwo żywieniowe i dietetyczne,
 • ocena jakości żywności, poziomu spożycia i sposobu żywienia,
 • planowanie żywienia na poziomie indywidualnym,
 • planowanie żywienia na poziomie zbiorowym:
  • usługi turystyczne (agroturystyka),
  • catering żywności,
  • żywienie różnych grup ludności: dzieci, młodzież, kobiety ciężarne, w wieku podeszłym, osoby o zwiększonym wysiłku fizycznym, zdrowi i chorzy.

Absolwenci będą gotowi do prowadzenia swojej działalności między innymi w:

 • gabinetach lekarskich różnych specjalności,
 • gabinetach dietetycznych,
 • gabinetach odnowy biologicznej,
 • klubach sportowych i fitness oraz klubach kulturystycznych.

Program kształcenia

Studia trwają 3 semestry, zajęcia dydaktyczne realizowane są w wymiarze 360 godzin.

Główne zagadnienia zawarte w programie kształcenia obejmują: wartość odżywczą żywności i ocenę żywienia, podstawy biochemii żywienia, ustawodawstwo żywnościowe, żywienie człowieka zdrowego i chorego, a także poradnictwo żywieniowe. Rzetelne wykłady połączone są z praktycznym ukierunkowaniem wiedzy i umiejętności poprzez dostosowanie ich do aktualnych wymogów prawa żywnościowego obowiązującego w krajach Unii Europejskiej.

W zakresie studiów podyplomowych znajdują się:

 • Podstawy biochemii i fizjologii żywienia,
 • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka,
 • Wartość odżywcza żywności,
 • Żywienie człowieka zdrowego i chorego,
 • Żywienie człowieka zdrowego i chorego,
 • Bezpieczeństwo żywności i żywienia,
 • Planowanie i ocena żywienia,
 • Interakcje lek – żywność,
 • Technologia sporządzania potraw,
 • Podstawy ustawodawstwa żywnościowego,
 • Edukacja i poradnictwo żywieniowe,
 • Psychologiczne aspekty zachowań żywieniowych,
 • Metodologia nauczania.

Wykłady, seminaria i ćwiczenia prowadzą wybitni specjaliści i doświadczeni praktycy z zakresu bromatologii, higieny żywności i żywienia, biochemii, bezpieczeństwa żywnościowego, fizjologii żywienia, gastroenterologii, dietetyki, technologii żywności i prawa żywnościowego.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Kształcenie kończy się publiczną obroną pracy dyplomowej.

Opłaty

Opłata za 3 semestry zajęć dydaktycznych wynosi 6.400 zł, z możliwością dokonywania płatności w ratach odpowiednio:
- I rata  : 2.200 zł do 17.10.2019 r.,
- II rata : 2.100 zł do 31.01.2020 r.,
- III rata: 2.100 zł do 30.09.2020 r.

Akty prawne

- Zarządzenie nr 36/19 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie uruchomienia X edycji Podyplomowych Studiów Dietetyki i Poradnictwa Żywieniowego i ustalenia wysokości opłat za kształcenie

Zacznij studiować!

Zarejestruj się

Kontakt

Katedra i Zakład Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny
ul. Marcelińska 42
60-354 Poznań
tel:/fax: 61 854 71 98
www.kzb.ump.edu.pl

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.