Powrót do listy kierunków

Kodery i Klasyfikacje Medyczne

Celem dwusemestralnych Studiów Podyplomowych Koderów i Klasyfikacji Medycznych jest przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy w placówkach medycznych oraz instytucjach finansujących świadczenia opieki zdrowotnej. Studia umożliwiają również podniesienie kwalifikacji zawodowych w grupie personelu medycznego, którego zadaniem jest gromadzenie informacji medycznej, pozwalającej na zgodne z przepisami oraz zasadami sztuki medycznej uzyskiwanie płatności za udzielane świadczenia opieki zdrowotnej.

Profil kandydata

Studia adresowane są przede wszystkim do pracowników podmiotów leczniczych- zajmujących się sprawozdawczością oraz rozliczeniami. Skierowane są również do pracowników stanowiących ogniwo pomiędzy lekarzem udzielającym świadczeń medycznych, a instytucją rozliczającą te świadczenia.

Zasady rekrutacji

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe Koderów i Klasyfikacji Medycznych wypełniają formularz elektroniczny (rejestracyjny) i załączają skany poniższych dokumentów:

  1. dyplom ukończenia studiów wyższych

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych Koderów i Klasyfikacji Medycznych posiada umiejętność sprawozdawania świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych wraz z gromadzeniem danych umożliwiających ich rozliczenie. Potrafi rozliczać zużywane leki, środki i materiały medyczne, zna procedury medyczne stosowane w placówce medycznej oraz potrafi je ewidencjonować.

Program kształcenia

Zajęcia dydaktyczne trwają 2 semestry.

Program studiów

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Kształcenie kończy się obroną pracy dyplomowej.

Opłaty

Opłata za studia wynosi 6 000 zł i może być wniesiona w całości lub w dwóch ratach.

Zacznij studiować!

Zarejestruj się

Kierownik studiów podyplomowych:

Prof. dr hab. Julian Malicki

Zapraszam na Studia Podyplomowe Koderów i Klasyfikacji Medycznych. Są one adresowane przede wszystkim do pracowników podmiotów leczniczych, którzy zajmują się sprawozdawczością oraz rozliczeniami. Skierowane są również do pracowników stanowiących ogniwo pomiędzy lekarzem udzielającym świadczeń medycznych, a instytucją rozliczającą te świadczenia.

Kontakt

Kontakt ze słuchaczami:
Karolina Kucnerowicz
Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Garbary 5
61-866 Poznań
e-mail: karolina.kucnerowicz@wco.pl 
Tel.:0618850961
Fax: 0618850708

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.