Powrót do listy kierunków

Muzykoterapia w podejściu Nordoff Robbins

Szanowni Państwo,

odbyła się pierwsza tura egzaminów wstępnych. Wyłoniliśmy 12 uczestników na I edycję studiów.

Druga tura egzaminów została zaplanowana na 1 października 2023 r. (niedziela). Zachęcamy do rejestracji na studia. Rekrutacja trwa do 27 września 2023 r. lub do momentu dostępności miejsc.

Pierwszy zjazd planowany jest na 20-22 października 2023 r.

Informacje szczegółowe poniżej.

Zapraszamy!


Zachęcamy do obejrzenia filmiku promującego nasz kierunek (poniżej) oraz do odwiedzenia zakładki - AKTUALNOŚCI.W zakładce AKTUALNOŚCI pojawił się link do audycji radiowej, w której Kierownicy naszych studiów, Dominika i Wojtek opowiadają o nowym kierunku!

Bardzo gorąco zachęcamy do odsłuchania audycji (link - zakładka AKTUALNOŚCI (poniżej)


Studia współtworzą:

 


Program studiów zgodny jest z założeniem wielokierunkowego kształcenia muzykoterapeuty.

Składa się z kilku modułów, w tym modułu medyczno-terapeutycznego realizowanego przez wykładowców Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, modułu muzycznego realizowanego przez wykładowców Akademii Muzycznej w Poznaniu, modułu związanego z podejściem Nordoff Robbins realizowanego przez Fundację Nordoff Robbins Polska oraz modułu rozszerzającego (inne metody terapeutyczne, których elementy mogą być przydatne w pracy muzykoterapeuty).

Celem Studiów Podyplomowych Muzykoterapii w podejściu Nordoff Robbins jest nabycie przez słuchaczy i słuchaczki umiejętności celowego wykorzystania muzyki w terapii z różnorodnymi grupami społecznymi. Muzykoterapia Nordoff Robbins, to forma tworzenia kultury dostępnej dla różnorodnych grup wiekowych i społecznych. Poprzez wspólne muzykowanie z terapeutą uczestnicy rozwijają swoje osobiste i społeczne umiejętności, dążąc do psychofizycznego dobrostanu.

Zajęcia w ramach studiów będą prowadzone w j. polskim i angielskim.

Doświadczenie muzykoterapeutyczne nabywane w toku studiów poparte będzie wiedzą z zakresu medycyny, psychologii, psychiatrii, socjologii oraz pokrewnych form terapii przez sztukę. Efektem połączenia wymienionych obszarów będzie stworzenie bazy wiedzy i doświadczeń, którą można określić ramowo jako: skoncentrowane na relacji człowieka z muzyką i osadzone w kontekście społecznym i zdrowotnym.

Sylwetka Kandydata, Kandydatki

Kandydat/Kandydatka posiada umiejętność wykonywania muzyki na co najmniej jednym instrumencie, w tym na instrumencie harmonicznym. Doświadczenie osób aplikujących nie wymaga ukończenia formalnej edukacji muzycznej. Istotna jest biegłość w wykonywaniu muzyki oraz uważność na inne osoby podczas gry zespołowej. Czynnikami wpływającymi na przyjęcie kandydatów i kandydatek na studia będą także: zasadne opisanie motywacji do podjęcia studiów oraz uprzedni kontakt z osobami z niepełnosprawnościami, chorymi lub w inny sposób zagrożonymi wykluczeniem.

WAŻNE!

Część zajęć będzie prowadzona w języku angielskim. Podczas zajęć zapewniamy tłumaczenie. Przeważająca część literatury wykorzystywanej podczas studiów dostępna jest jedynie w języku angielskim. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym jest zatem ważną częścią procesu dydaktycznego.

Możesz sprawdzić swoje umiejętności językowe, klikając w linki poniżej.

Kompetencje językowe nie będą sprawdzane na przesłuchaniu wstępnym. Zakładamy, że osoby aplikujące realnie ocenią swoje możliwości i umiejętność zrozumienia poniższych materiałów:

Przeczytaj artykuł:

https://voices.no/index.php/voices/article/view/1610/1369

Posłuchaj fragmentu filmu:

https://youtu.be/BfRnQHbGdfA

Zasady rekrutacji

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I edycję Studiów Podyplomowych Muzykoterapii wypełniają formularz elektroniczny (rejestracyjny) i załączają skany poniższych dokumentów:

 1. podpisany dyplom ukończenia studiów wyższych – niekoniecznie muzycznych, jednakże umiejętności muzyczne będą głównym kryterium przyjęcia na studia,
 2. dowód opłaty wpisowego w wysokości 500 zł (wpisowe podlega zaliczeniu w poczet czesnego - I raty, ale nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji na etapie rekrutacji lub niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze) - numer konta do wpłaty wpisowego (zakładka - Opłaty i Faktura VAT).
 • Przesyłanie zgłoszeń na studia trwa do 27 września 2023 roku. Kolejnymi etapami rekrutacji będą:
 1. rozmowa kwalifikacyjna,
 2. przesłuchanie muzyczne złożone z:
 • wykonania krótkich zadań słuchowych np. powtórzenia zagranych przez egzaminatorów motywów melodycznych i rytmicznych – śpiewając lub grając na instrumencie,
 • wykonania utworu instrumentalnego,
 • zaśpiewania piosenki do własnego akompaniamentu (uprzednio skomponowanej lub  stworzonej przez siebie),
 • odegrania krótkiej sceny terapeutycznej, w której osoby egzaminujące wcielą się w rolę uczestników terapii.

Rozmowa kwalifikacyjna i przesłuchanie muzyczne odbędą się 1 października 2023 roku.

Osoby, które nie zostaną przyjęte w drodze postępowania kwalifikacyjnego otrzymają zwrot opłaty wpisowej.


Uwaga!

Wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz dokonanie opłaty wpisowej jest równoznaczne z rezerwacją miejsca. Umowa o świadczenie usług edukacyjnych oraz szczegółowy plan zajęć zostaną Państwu przesłane drogą mailową po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia, najpóźniej do dnia 4 października 2023 roku.

Program kształcenia i harmonogram zjazdów

Studia podyplomowe trwają 4 semestry. Łączna liczba zajęć dydaktycznych to 561 godzin (w tym 68 godz. w e-learningu). Studia mają charakter hybrydowy, jednak znaczna część zajęć odbywa się w formie stacjonarnej. Część zajęć prowadzona jest również w j. angielskim.

Liczba punktów ECTS: 55


RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ


Harmonogram zjazdów i termin egzaminów wstępnych:

Egzamin wstępny:

1 października 2023 r. (niedziela)

Pierwszy zjazd został zaplanowany na 20-22 października 2023 r. w formie stacjonarnej. Szczegółowy harmonogram zajęć będzie dostępny niebawem.

 

* W przypadku wybranych zjazdów zajęcia piątkowe odbywać się będą przeważnie w formule wykładów online.


PRAKTYKI

Praktyki w wymiarze 80 godzin dydaktycznych realizowane będą w trzech modułach:

 1. Praca z osobami z niepełnosprawnością ruchu.
 2. Praca z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.
 3. Praca z osobami z problemami ze zdrowiem psychicznym.

Podczas trzech modułów praktyk słuchacz doświadczy pracy z osobami w szerokim przedziale wiekowym: z dziećmi i młodzieżą (do 18 roku życia), osobami dorosłymi i seniorami.

W ośrodkach umożliwiających praktyki delegowany zostanie pracownik – koordynator praktyk, który wspomoże pracę i funkcjonowanie studenta w placówce.

W ramach każdego modułu praktyk odbędzie się jednodniowa wizyta wykładowcy, który będzie towarzyszyć studentowi w sesjach.

Realizacja praktyk rozpocznie się wraz z początkiem I semestru.

Opłaty i faktura VAT

Koszt udziału w studiach wynosi 4.000 zł/semestr

Pełna opłata za udział w studiach wynosi 16.000 zł, którą to kwotę słuchacze będę zobowiązani do uiszczenia w czterech równych ratach po 4.000 zł przy założeniu, że pierwszą ratę należy uiścić do 13 października 2023 r., drugą do 29 lutego 2024 r., trzecią do 30 września 2024 r. a czwartą do 31 stycznia 2025 r. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na mniejsze raty (maksymalnie 12 rat).

Pracownicy UMP - rabat 10%

 

Opłata wpisowa:

Opłata wpisowa wynosi 500 zł i podlega zaliczeniu w poczet czesnego - I raty, ale nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji na etapie rekrutacji lub niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze.

Opłaty wpisowego należy dokonywać na numer konta:

56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

z dopiskiem: Muzykoterapia, 700-05-222, imię i nazwisko

 

Faktura VAT:

Prosimy o kontakt w tej sprawie z Sekcją Należności UMP:

e-mail: skk@ump.edu.pl, tel. 61 854 62 08

 

Akty prawne:

Zarządzenie nr 52/23 Rektora zmiany zarządzenia nr 84/22 Rektora UMP z dnia 2 czerwca 2022 roku w sprawie uruchomienia I edycji Studiów Podyplomowych „Muzykoterapia w podejściu Nordoff Robbins” i ustalenia wysokości opłat za kształcenie

Zarządzenie nr 84/22 Rektora w sprawie uruchomienia I edycji Studiów Podyplomowych „Muzykoterapia w podejściu Nordoff Robbins” i ustalenia wysokości opłat za kształcenie

Zarządzenie nr 82/22 Rektora w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Muzykoterapia w podejściu Nordoff Robbins” 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Warunkiem ukończenia studiów jest:

 1. Zaliczenie przedmiotów, które nie podlegają ocenie,
 2. Otrzymanie minimum 70% z przedmiotów, które podlegają ocenie poprzez realizację prac pisemnych, udział w egzaminach ustnych oraz muzycznych,
 3. Obecność na minimum 80% zajęć dydaktycznych i 100% praktyk,
 4. Zdanie egzaminu końcowego – część teoretyczna,
 5. Zdanie egzaminu końcowego – część praktyczna,
 6. Potwierdzenie przez co najmniej 90% kadry dydaktycznej kompetencji społeczno-emocjonalnych słuchacza niezbędnych do uzyskania uprawnień muzykoterapeutycznych.

Sylwetka Absolwenta, Absolwentki

Absolwent/Absolwentka studiów będą umieli zastosować wiedzę teoretyczną oraz umiejętności muzyczne z zamysłem terapeutycznym – będą wykorzystywać style, formy i elementy muzyki ze swobodą i świadomością ich możliwego wpływu na rozwój uczestników terapii. Wiedza i umiejętności muzykoterapeutyczne poparte będą zrozumieniem roli muzyki w społeczeństwie. Ponadto, absolwent/absolwentka zdobędą umiejętność dostosowania formatu terapii do możliwości uczestników oraz warunków społeczno-kulturowych, w których funkcjonują. Świadomi różnorodnych definicji zdrowia i choroby oraz postaw społecznych z nimi związanych, słuchacze studiów będą potrafili dostrzec relacje pomiędzy jednostką a jej stanem zdrowia i funkcjonowaniem w społeczeństwie.

 

Fotogaleria

fot. Jakub Rebelski


fot. Jakub Rebelski


fot. Jakub Rebelski


fot. Jędrzej Nowacki


fot. Jędrzej Nowacki


fot. Jędrzej Nowacki

Czym jest Muzykoterapia Nordoff Robbins?

 

Kliknij tutaj - Muzykoterapia Nordoff Robbins

Na zdjęciu Dominika Dopierała podczas sesji muzykoterapeutycznej, fot. Jakub Rebelski

 

AKTUALNOŚCI

O NASZYCH studiach w WASZYCH radioodbiornikach

Link do audycji, w której kierownicy naszych stidiów, Dominika i Wojtek odpowiadają na pytania dotyczące I edycji Studiów Podyplomowych "Muzykoterapia w podejściu Nordoff Robbins"

Link do audycji - kliknij tutaj

Zachęcamy do posłuchania audycji!


 

Najważniejsze pytania i dokumenty

Zacznij studiować!

Zarejestruj się
Zapraszamy!

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w naszych czterosemestralnych studiach podyplomowych Muzykoterapia w podejściu Nordoff Robbins. Są to pierwsze tego typu studia w Polsce, jak również w Europie Środkowo-Wschodniej.

Kompetencje muzykoterapeutyczne opierają się na trzech połączonych ze sobą obszarach wiedzy i praktyki: muzycznym, terapeutycznym i medycznym.

Aby zapewnić słuchaczom i słuchaczkom stosowne wykształcenie w każdym z powyższych zakresów, program studiów stworzony został we współpracy Uniwersytetu Medycznego z Akademią Muzyczną w Poznaniu oraz z Fundacją Nordoff Robbins Polska.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów i udziału w pierwszej edycji!

dr Wojciech Strzelecki

Katedra i Zakład Psychologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Dominika Dopierała

Nordoff Robbins Polska

Kierownicy studiów:

dr Wojciech Strzelecki

Katedra i Zakład Psychologii Klinicznej UMP

e-mail: wstrzelecki@ump.edu.pl

Dominika Dopierała

Nordoff Robbins Polska

e-mail: dominika.dopierala@nordoff-robbins.pl

 

Koordynator studiów:

Daria Nowak

tel. (61) 854 72 74, e-mail: daria.nowak@ump.edu.pl

Katedra i Zakład Psychologii Klinicznej UMP

 

Centrum Studiów Podyplomowych:

tel. (61) 854 60 49 lub - 61 61 lub - 60 20

e-mail: podyplomowe@ump.edu.pl

 

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.