Powrót do listy kierunków

Optometria

Szanowni Państwo,

nie prowadzimy obecnie naboru na kolejną edycję SP Optometrii.

Jednocześnie informujemy, że pracujemy nad ofertą nowego kierunku studiów podyplomowych "Rehabilitacja widzenia". Będą to pierwsze w Polsce studia podyplomowe adresowane do Optometrystów, których celem będzie pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania metod biernych, jak i aktywnych w rehabilitacji widzenia. Innowacyjny program obejmujący pięć modułów kształcenia w dużym stopniu oparty będzie o zajęcia praktyczne, w tym warsztaty z zakresu kompetencji miękkich istotnych dla specjalistów chcących zajmować się rehabilitacją widzenia. 

Informacje szczegółowe: kliknij tutaj


Studia Podyplomowe z Optometrii wykazują ścisłe powiązanie z takimi kierunkami kształcenia jak: kierunek lekarski, zdrowie publiczne i biofizyka, z którymi łączy je zarówno program nauczania, jak i sylwetka absolwenta przygotowanego do szeroko pojętej działalności z zakresu doboru korekcji optycznej w przypadku wad refrakcji i zaburzeń widzenia obuocznego, doboru innych pomocy wzrokowych, kompetentnego doboru soczewek kontaktowych, przeprowadzania pomiarów w zakresie niezbędnym dla potrzeb wykonywania okularów oraz współpracy z okulistami i optykami okularowymi. Wiedza i praktyczne umiejętności absolwenta oparte na szerokich podstawach nauk ścisłych i medycznych oraz ugruntowane w trakcie zajęć praktycznych powinny gwarantować możliwość podjęcia samodzielnego wykonywania zawodu optometrysty. Absolwent powinien posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi w różnym wieku i z różnymi defektami wzrokowymi oraz wiedzę i umiejętności do propagowania zachowań prozdrowotnych w profilaktyce narządu wzroku. Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwent jest przygotowany do pracy w gabinetach optometrycznych i współpracy z okulistą w gabinetach okulistycznych.

Profil kandydata

Studium przeznaczone jest dla osób posiadających dyplom magistra, inżyniera lub licencjata z dowolnego kierunku studiów (preferowani kandydaci, którzy ukończyli kierunki medyczne, biologiczne, fizyczne, inżynierskie, optyczne, psychologię). Wskazane jest doświadczenie zawodowe w branży optycznej.

Zasady rekrutacji

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe w zakresie Optometrii wypełniają formularz elektroniczny (rejestracyjny) i załączają skany poniższych dokumentów:

  1. dyplom ukończenia studiów I-go, II-go stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Warunkiem przyjęcia jest udział w dwóch wykładach z zakresu biologii człowieka oraz optyki, uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego opartego o egzamin testowy z zakresu optyki i biologii człowieka.

Sylwetka absolwenta

Wiedza i praktyczne umiejętności absolwenta oparte na szerokich podstawach nauk ścisłych i medycznych, ugruntowane w trakcie zajęć praktycznych dają możliwość podjęcia samodzielnego wykonywania zawodu optometrysty. Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwent jest przygotowany do pracy w gabinetach optometrycznych i współpracy z okulistą w gabinetach okulistycznych.


Absolwent powinien posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi w różnym wieku i z różnymi defektami wzrokowymi oraz wiedzę i umiejętności do propagowania zachowań prozdrowotnych w profilaktyce narządu wzroku. Absolwent studiów podyplomowych z Optometrii będzie miał możliwość kontynuacji nauki poprzez korzystanie z oferty studiów podyplomowych z dziedzin pokrewnych oferowanych przez część uczelni wyższych w Polsce.

Program kształcenia

Program studiów podzielony został na 4 semestry, podczas których do zdobycia jest 90 punktów ECTS.

Moduły kształcenia i treści kształcenia

Plan studiów z uwzględnieniem modułów i ich podziału semestralnego oraz liczby punktów ECTS

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Optometrii jest przygotowanie pracy dyplomowej opracowanej w oparciu o umiejętności praktyczne – badania przesiewowe układu wzrokowego lub analizę problemu z zakresu Optometrii oraz zdanie egzaminu końcowego. Egzamin końcowy obejmuje prezentację pracy dyplomowej oraz egzamin z zakresu poruszanej w niej tematyki.


Limit nieobecności: 2 nieobecności nieusprawiedliwione.

Opłaty

Czesne za studia wynosi 15 000 zł za 4 semestry zajęć dydaktycznych, przy czym istnieje możliwość rozłożenia jej na 4 raty, płatne przed każdym rozpoczynającym się semestrem.


Uczestnictwo w procedurze rekrutacyjnej jest możliwe po wcześniejszym dokonaniu opłaty administracyjnej – wpisowego w wysokości 100 zł.

Zacznij studiować!

Zarejestruj się

Kierownik studiów podyplomowych:

Prof. dr hab. Bogdan Miśkowiak

Studia podyplomowe Optometrii są interdyscyplinarne - obejmują zarówno przedmioty biomedyczne, jak i z zakresu biofizyki. Program uzyskał w 2005 roku pozytywną opinię World Council of Optometry, USA. Były to pierwsze studia z tego zakresu prowadzone w Polsce, stworzyły podwaliny pod wprowadzenie w kraju nowego zawodu- optometrysty i cieszą się dużym zainteresowaniem wśród kandydatów. 

Katedra Chorób Oczu i Optometrii Zakład Optometrii
ul. Rokietnicka 5d, 60-806 Poznań
tel. 61 854 73 62, 61 854 73 64,
fax: 61 854 73 63
e-mail: opto@ump.edu.pl
www.optometria.ump.edu.pl

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.