Powrót do listy kierunków

Optometria

Studia Podyplomowe z Optometrii wykazują ścisłe powiązanie z takimi kierunkami kształcenia jak: kierunek lekarski, zdrowie publiczne i biofizyka, z którymi łączy je zarówno program nauczania, jak i sylwetka absolwenta przygotowanego do szeroko pojętej działalności z zakresu doboru korekcji optycznej w przypadku wad refrakcji i zaburzeń widzenia obuocznego, doboru innych pomocy wzrokowych, kompetentnego doboru soczewek kontaktowych, przeprowadzania pomiarów w zakresie niezbędnym dla potrzeb wykonywania okularów oraz współpracy z okulistami i optykami okularowymi. Wiedza i praktyczne umiejętności absolwenta oparte na szerokich podstawach nauk ścisłych i medycznych oraz ugruntowane w trakcie zajęć praktycznych powinny gwarantować możliwość podjęcia samodzielnego wykonywania zawodu optometrysty. Absolwent powinien posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi w różnym wieku i z różnymi defektami wzrokowymi oraz wiedzę i umiejętności do propagowania zachowań prozdrowotnych w profilaktyce narządu wzroku. Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwent jest przygotowany do pracy w gabinetach optometrycznych i współpracy z okulistą w gabinetach okulistycznych.

Profil kandydata

Studium przeznaczone jest dla osób posiadających dyplom magistra, inżyniera lub licencjata z dowolnego kierunku studiów (preferowani kandydaci, którzy ukończyli kierunki medyczne, biologiczne, fizyczne, inżynierskie, optyczne, psychologię). Wskazane jest doświadczenie zawodowe w branży optycznej.

Zasady rekrutacji

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe w zakresie Optometrii wypełniają formularz elektroniczny (rejestracyjny) i załączają skany poniższych dokumentów:

  1. dyplom ukończenia studiów I-go, II-go stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Warunkiem przyjęcia jest udział w dwóch wykładach z zakresu biologii człowieka oraz optyki, uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego opartego o egzamin testowy z zakresu optyki i biologii człowieka.

Sylwetka absolwenta

Wiedza i praktyczne umiejętności absolwenta oparte na szerokich podstawach nauk ścisłych i medycznych, ugruntowane w trakcie zajęć praktycznych dają możliwość podjęcia samodzielnego wykonywania zawodu optometrysty. Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwent jest przygotowany do pracy w gabinetach optometrycznych i współpracy z okulistą w gabinetach okulistycznych.


Absolwent powinien posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi w różnym wieku i z różnymi defektami wzrokowymi oraz wiedzę i umiejętności do propagowania zachowań prozdrowotnych w profilaktyce narządu wzroku. Absolwent studiów podyplomowych z Optometrii będzie miał możliwość kontynuacji nauki poprzez korzystanie z oferty studiów podyplomowych z dziedzin pokrewnych oferowanych przez część uczelni wyższych w Polsce.

Program kształcenia

Program studiów podzielony został na 4 semestry, podczas których do zdobycia jest 90 punktów ECTS.

Moduły kształcenia i treści kształcenia

Plan studiów z uwzględnieniem modułów i ich podziału semestralnego oraz liczby punktów ECTS

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Optometrii jest przygotowanie pracy dyplomowej opracowanej w oparciu o umiejętności praktyczne – badania przesiewowe układu wzrokowego lub analizę problemu z zakresu Optometrii oraz zdanie egzaminu końcowego. Egzamin końcowy obejmuje prezentację pracy dyplomowej oraz egzamin z zakresu poruszanej w niej tematyki.


Limit nieobecności: 2 nieobecności nieusprawiedliwione.

Opłaty

Czesne za studia wynosi 15 000 zł za 4 semestry zajęć dydaktycznych, przy czym istnieje możliwość rozłożenia jej na 4 raty, płatne przed każdym rozpoczynającym się semestrem.


Uczestnictwo w procedurze rekrutacyjnej jest możliwe po wcześniejszym dokonaniu opłaty administracyjnej – wpisowego w wysokości 100 zł.

Zacznij studiować!

Zarejestruj się

Kierownik studiów podyplomowych:

Prof. dr hab. Bogdan Miśkowiak

Studia podyplomowe Optometrii są interdyscyplinarne - obejmują zarówno przedmioty biomedyczne, jak i z zakresu biofizyki. Program uzyskał w 2005 roku pozytywną opinię World Council of Optometry, USA. Były to pierwsze studia z tego zakresu prowadzone w Polsce, stworzyły podwaliny pod wprowadzenie w kraju nowego zawodu- optometrysty i cieszą się dużym zainteresowaniem wśród kandydatów. 

Katedra Chorób Oczu i Optometrii Zakład Optometrii
ul. Rokietnicka 5d, 60-806 Poznań
tel. 61 854 73 62, 61 854 73 64,
fax: 61 854 73 63
e-mail: opto@ump.edu.pl
www.optometria.ump.edu.pl

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.