Powrót do listy kierunków

Przygotowanie pedagogiczne

Rekrutacja została zamknięta.

Nie prowadzimy obecnie nabóru na nową edycję.


Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej nauczanych przedmiotów zgodnych z ukończonym kierunkiem studiów. Absolwenci rozwijają umiejętności i kompetencje niezbędne do realizacji zadań zawodowych, w tym zwłaszcza projektowania i organizowania procesu nauczania i wychowania oraz przygotowywania prorozwojowych programów edukacyjnych, doboru i stosowania metod i strategii pracy edukacyjnej opartych o współczesną wiedzę o uczeniu się. Ważnym aspektem studiowania jest formowanie sylwetki nauczyciela o otwartej postawie, zdolnego do krytycznej analizy współczesnych zasobów informacyjnych, posiadającego umiejętności skutecznej komunikacji, umiejętności inkluzji społecznej oraz kierującego się etyką zawodową. Istotnym elementem studiów jest też przygotowanie absolwentów do badania i rozwoju własnej praktyki zawodowej z wykorzystaniem różnych metod i technik ewaluacji.

Profil kandydata

Słuchaczami studiów mogą być absolwenci wyższych uczelni z dyplomem magisterskim i licencjackim. Nie ma opłaty rekrutacyjnej oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem uruchomienia Studiów jest przyjęcie minimum 25 osób.

Zasady rekrutacji

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe w zakresie Przygotowania Pedagogicznego wypełniają formularz elektroniczny (rejestracyjny) i załączają skany poniższych dokumentów:

  1. podpisany przez absolwenta dyplom ukończenia studiów wyższych,
  2. dowód opłaty wpisowego w wysokości 150 zł (wpisowe nie podlega zaliczeniu w poczet czesnego i nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze).

    Opłaty wpisowego należy dokonać na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
    56 1030 1247 0000 0000 4771 8000
    z dopiskiem - studia podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne XII edycja

Sylwetka absolwenta

Absolwent Podyplomowych Studiów Przygotowania Pedagogicznego zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu teorii i metodyki wychowania oraz nauczania wybranych przedmiotów zgodnych z kierunkiem ukończonych studiów.

Ramowy Program Studiów

Zajęcia dydaktyczne realizowane są w wymiarze 425 godzin (w tym 275 wykładów i seminariów oraz 150 godzin praktyk pedagogicznych), trwają 3 semestry, pozwalają na uzyskanie 90 punktów ECTS  i obejmują następujące przedmioty (zgodne ze standardami kształcenia nauczycieli w Polsce). Studia realizowane są w systemie niestacjonarnym. Zjazdy odbywają się raz w miesiącu (sobota-niedziela).

- Ramowy program studiów

Uczestnik studiów podyplomowych ma status słuchacza, nie studenta (nie uprawnia to do korzystania ze zniżek studenckich, np. w przypadku komunikacji miejskiej).

Szczegółowy harmonogram zjazdów będzie dostępny niebawem.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Kształcenie kończy się złożeniem egzaminu.

Opłaty

Opłata za kształcenie wynosi 3.900 zł - płatne jednorazowo lub w trzech równych ratach po 1300 zł w terminach:

- 28 lutego br.

- 2 października 2020 r.

- 2 marca 2021 r.

Opłata czesnego jest uiszczana na indywidualne subkonto słuchacza po podpisaniu umowy (po zakończeniu rekrutacji).

Opłata wpisowa:

Opłata wpisowa płatna w momencie rejestracji: 150 zł – nie podlega zaliczeniu w poczet czesnego i nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze.

Opłaty wpisowego należy dokonać na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

z dopiskiem - Studia Podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne XII

 

Akty prawne

- Zarządzenie nr 42/18 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie uruchomienia XII edycji Podyplomowych Studiów Przygotowania Pedagogicznego i ustalenia wysokości opłat za kształcenie.

- Zarządzenie nr 54/18 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 42/18 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie uruchomienia XII edycji Podyplomowych Studiów Przygotowania Pedagogicznego i ustalenia wysokości opłat za kształcenie.

Zacznij studiować!

Zarejestruj się

Kierownik studiów podyplomowych:

Dr Mirosława Cylkowska-Nowak

Zapraszam na Studia Podyplomowe Przygotowania Pedagogicznego. Zajęcia prowadzone są nieprzerwanie od 2008 roku przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowników Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz praktyków nauczania w zakresie dydaktyki szczegółowej. Studia nadają kwalifikacje do pracy w szkołach i w placówkach oświatowych oraz oświatowo-wychowawczych na stanowisku nauczyciela.

Kontakt

Studia Podyplomowe Przygotowania Pedagogicznego

Coll. Stomatologicum, ul. Bukowska 70, pokój D139, 60-812 Poznań

tel. 61 854 62 67
tel. +48 609 830 793 - Kierownik Studiów, dr Mirosława Cylkowska-Nowak
e-mail: alewczuk@ump.edu.pl, mcylkowska-nowak@wp.pl

www.edukacja.ump.edu.pl

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.