Powrót do listy kierunków

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

Szanowni Państwo,

rozpoczęliśmy nabór na III edycję studiów!

Początek zajęć: 16-17 listopada 2024 r.

Rekrutacja trwa do 3 listopada 2024 r. lub do momentu dostępności miejsc.

Informacje szczegółowe - zakładki poniżej.

Zapraszamy!


Uwaga!

Wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz dokonanie opłaty wpisowej jest równoznaczne z rezerwacją miejsca. Oficjalną decyzję o przyjęciu, umowę o świadczenie usług edukacyjnych oraz szczegółowy plan zajęć otrzymują Państwo drogą mailową po zakończeniu rekrutacji.  


Celem trzysemestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych jest rozwój wiedzy oraz nabycie kompetencji do prowadzenia edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W poprzednich latach proponowane studia kwalifikacyjne dla nauczycieli nazywane były oligofrenopedagogiką. Współczesny nurt edukacji, na bazie postępów wiedzy w omawianym zakresie, spowodował zmianę nazwy studiów na „Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”, co znajduje odzwierciedlenie w  najnowszych rozporządzeniach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W Polsce dostęp osób z niepełnosprawnością intelektualną do edukacji włączającej, rehabilitacji i jakiegokolwiek zatrudnienia jest nadal ograniczony w sposób znaczny. Większość dzieci z niepełnosprawnością intelektualną kształci się w segregacyjnych placówkach specjalnych i pozbawiona jest możliwości uczęszczania do szkół ogólnodostępnych. Pozytywnym zjawiskiem jest zwiększająca się liczba dzieci z niepełnosprawnością intelektualną uczęszczających do szkół integracyjnych, gdzie dzieci z niepełnosprawnością uczą się razem z pełnosprawnymi rówieśnikami. Niestety, obecnie liczba tych szkół jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną kończą szkoły bez umiejętności niezbędnych do uzyskania zatrudnienia.

Nadrzędnym celem rehabilitacji społecznej jest możliwie pełne włączenie osób z niepełnosprawnością intelektualną, we wszystkie przejawy życia społecznego, aby osoba ta faktycznie była i czuła się wartościowym członkiem społeczeństwa, mogącym korzystać z dóbr i osiągnięć kultury, cywilizacji, jak też mogącym włączyć się w ich tworzenie. Realizacja procesu rehabilitacji społecznej oraz medycznej stawia określone wymagania zarówno osobie niepełnosprawnej, jak i społeczeństwu; osoba niepełnosprawna musi bowiem przystosować się do wymogów życia społecznego poprzez opanowanie umiejętności funkcjonowania w sytuacjach społecznych, zaś społeczeństwo powinno stworzyć społeczne warunki integracji, tj. znieść wszelkie bariery utrudniające włączenie się osoby niepełnosprawnej w życie społeczne.

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną spotykają się nadal z silnymi uprzedzeniami i stygmatyzacją w całej Europie, a liczne bariery sprawiają, że nie mogą one w pełni korzystać z przysługujących im fundamentalnych praw człowieka. Wprowadzanie pozytywnych zmian utrudnia powszechna i mocno zakorzeniona dyskryminacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zapewnienie rzeczywistego dostępu do edukacji i zatrudnienia osobom z niepełnosprawnością intelektualną jest podstawowym warunkiem, by mogły one żyć i pracować w społeczeństwie jak równoprawni obywatele.

Profil kandydata

Słuchaczami mogą być osoby posiadające wykształcenie wyższe, oraz uprawnienia pedagogiczne, zainteresowane tematyką wspierania rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W przypadku pytań lub wątpliwości o możliwość podjęcia studiów u nas, prosimy o kontakt z:

Kierownik kierunku - dr Anna Kostiukow
tel. 501 743 155
e-mail: annakostiukow@wp.pl
 

Program kształcenia oraz harmonogram zjazdów

Studia trwają 3 semestry i obejmują łącznie 630 godz. dydaktycznych, w tym 180 godzin praktyk oraz 62 punkty ECTS.

Są to studia kwalifikacyjne, dające uprawnienia i przygotowujące do pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w placówkach szkolno-wychowawczych.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

Pierwszy zjazd planowany jest na 4-5 listopada 2023 r. Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej.

Harmonogram zjazdów – edycja 2 :

 

Harmonogram zjazdów pojawi się w późniejszym terminie

Opłaty i faktura VAT

EDYCJA 3

Opłata za udział w studiach wynosi 9.750 zł  - płatna jednorazowo do dnia 5 listopada 2024 roku lub w trzech ratach w terminach:

a) I rata w wysokości 3 250 zł płatna do 5 listopada 2024 r.,
b) II rata w wysokości 3 250 zł płatna do 31 marca 2025 r.,

c) III rata w wysokości 3 250 zł płatna do 29 września 2025r.

Istnieje możliwość podziału opłaty na mniejsze raty, ale nie więcej niż 10 rat. 

Płatność za studia odbywa się na indywidualne subkonto wskazane w umowie podpisywanej z każdym sluchaczem po zakończeniu rekrutacji.

Pracownicy UMP - 10% rabat!

Opłata wpisowa:

Opłata wpisowa płatna na etapie rekrutacji wynosi 300 zł - podlega zaliczeniu w poczet czesnego - pierwszej raty, ale nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze.

Opłaty wpisowego należy dokonać w momencie rejestracji na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

z dopiskiem - Studia podyplomowe Edukacja osób niepełnosprawnych, edycja III, imię i nazwisko kandydata, KSP00000120

Zarządzenie Rektora UMP nr 44/24


Faktura VAT

W tej sprawie prosimy o kontakt z Sekcją Należności:

e-mail: skk@ump.edu.pl, tel. 61 854 62 08

Zasady rekrutacji

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe wypełniają formularz elektroniczny (rejestracyjny) dostępny na stronie i załączają:

  • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych na poziomie magisterskim oraz skan uprawnień pedagogicznych;
  • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej.

W razie pytań o wymagane kwalifikacje prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.

Decyduje kolejność zgłoszeń!

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych będą pozytywne wyniki testu wiedzy odbywającego się po trzecim semestrze, obejmującego przedmioty kończące się egzaminem z całego toku studiów oraz 80% obecności na zajęciach.

Ponadto, każdy słuchacz zobowiązany będzie do odbycia praktyk w placówkach, w których przebywają osoby z niepełnosprawnością intelektualną; przedszkola, szkoły, ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki rehabilitacyjne, gabinety terapeutyczne itd. - informacje szczegółowe dot. praktyk zostaną podane na spotkaniu organizacyjnym podczas pierwszego zjazdu.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia poprowadzi renomowana, aktywna zawodowo kadra doświadczonych fizjoterapeutów, lekarzy, pedagogów i  nauczycieli akademickich Uniwersytetu Medycznego im. K. Macinkowskiego w Poznaniu.

Dr Anna Kostiukow - Kierownik studiów

Prof. dr hab. Ewa Mojs

Prof. dr hab. Włodzimierz Samborski

Dr Mirosława Cylkowska-Nowak

 

 

Dr Roksana Malak

Dr Wojciech Strzelecki

 

Mgr Paulina Kozłowska

Mgr Piotr Poniewierski

Mgr Grzegorz Wilkiel

Uczymy praktycznie!

 

Najważniejsze pytania i dokumenty

Zacznij studiować!

Zarejestruj się

Kierownik studiów podyplomowych:

dr n. o zdr. Anna Kostiukow

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w naszych studiach podyplomowych, których celem jest rozwój wiedzy oraz nabycie kompetencji do prowadzenia edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Słuchacze naszych studiów będą posiadać umiejętności planowania procesu terapeutycznego oraz wdrażania strategii terapeutycznych i edukacyjnych. Program powstał w oparciu o współczesne badania naukowe i uwzględnia kompleksowe strategie postępowania terapeutycznego oraz jest zgodny ze standardami Evidence-Based Medicine.

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu jest instytucją dającą ogromne możliwości prowadzenia tego typu studiów podyplomowych. Nauczanie słuchaczy o współczesnym stanie wiedzy medycznej w zakresie wybranego rodzaju niepełnosprawności stanowi o unikatowym charakterze tychże studiów.

Studia dają uprawnienia i przygotowują do pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Kontakt
 
 
Kierownik kierunku - dr Anna Kostiukow
tel. 501 743 155
e-mail: annakostiukow@wp.pl
 
Informacje związane z rekrutacją i dostępnością miejsc:
tel. 61 854 60 49 lub - 61 61, - 62 67 - Centrum Studiów Podyplomowych UMP
e-mail: podyplomowe@ump.edu.pl
 

Jednostka organizacyjna
 
Uniwersytet Medyczny
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147
61-545 Poznań
Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.