Powrót do listy kierunków

Estetyka Twarzy

Rekrutacja zakończona.


Uwaga!

Wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz dokonanie opłaty wpisowej jest równoznaczne z rezerwacją miejsca. Oficjalną decyzję o przyjęciu, umowę o świadczenie usług edukacyjnych oraz szczegółowy plan zajęć otrzymują Państwo drogą mailową po zakończeniu rekrutacji. 


Celem studiów podyplomowych „Estetyka Twarzy” jest uzyskanie wiedzy teoretycznej oraz określonych umiejętności praktycznych z zakresu:

 • znajomości topografii, budowy anatomicznej i histologicznej struktur obszaru wykonywania zabiegów medycyny estetycznej w obrębie twarzy i szyi,
 • diagnozowania problemów estetycznych twarzy i szyi,
 • postępowania prewencyjnego w biologicznym starzeniu twarzy i szyi,
 • korekty estetyki uśmiechu przy zastosowaniu zintegrowanego leczenia stomatologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem ortodoncji i medycyny estetycznej,
 • leczenia korekcyjnego wybranych problemów estetycznych skóry twarzy z wykorzystaniem metod medycyny estetycznej,
 • wybranych aspektów prawa medycznego, bioetyki, ochrony własności intelektualnej, psychologii klinicznej.

Profil kandydata

O przyjęcie na studia podyplomowe w zakresie Estetyki Twarzy mogą ubiegać się absolwenci Wydziału Lekarskiego, Wydziału Lekarskiego z Oddziałami Stomatologicznymi lub Wydziałów Lekarsko-Stomatologicznych, posiadający aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty lub lekarza, natomiast w przypadku osób odbywajacych staż podyplomowy - ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty lub lekarza.

Zasady rekrutacji

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe w zakresie Estetyki Twarzy wypełniają formularz elektroniczny (rejestracyjny) i załączają skany poniższych dokumentów:

 • dyplom ukończenia studiów lekarskich lub lekarsko-dentystycznych,
 • prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty lub lekarza, dwie pierwsze i dwie ostatnie strony
 • dowód opłaty wpisowego w wysokości 600 zł (wpisowe podlega zaliczeniu w poczet czesnego, ale nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, rezygnacji na etapie rekrutacji, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze).

  Opłaty wpisowego należy dokonać na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
  56 1030 1247 0000 0000 4771 8000
  z dopiskiem - Estetyka Twarzy edycja X, imię i nazwisko uczestnika

Nie ma rozmowy kwalifikacyjnej. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz zainteresowania kandydata zgodne z programem studiów. Informacje szczegółowe - zakładka Opłaty.

Sylwetka absolwenta

Zapraszamy zarówno lekarzy, jak i lekarzy stomatologów zainteresowanych wieloaspektowo estetyką twarzy. Program jest nowatorski i tak przygotowany, aby lekarze wzbogacili wiedzę i umiejętności w zakresie stomatologicznym, a lekarze stomatolodzy - z dziedzin medycznych.

Studia Podyplomowe są adresowane zarówno do młodych lekarzy, jak i tych z wieloletnią praktyką, którzy mogą podzielić się swoim bogatym doświadczeniem, zdobywając przy okazji nowy, poszerzony obszar wiedzy.

Program kształcenia i harmonogram zjazdów

 

Edycja X

Program kształcenia

Efekty uczenia się

Pierwszy zjazd planowany jest na 23-25 lutego 2024 r.

Harmonogram zjazdów - edycja X

 


 

 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Warunkiem ukończenia Studiów Podyplomowych Estetyka Twarzy jest zdanie egazminu końcowego w formie testu pisemnego obejmującego wiedzę z zakresu studiów.


 

Opłaty

EDYCJA X

Opłata za 3 semestry zajęć dydaktycznych wynosi 24.000 zł, z możliwością dokonywania płatności przed rozpoczęciem każdego semestru w wysokości  8.000 zł w terminach: 

 •  I rata do dnia 31 stycznia 2024 r.
 •  II rata do dnia 27 września 2024 r.
 • III rata do dnia 14 lutego 2025 r.

Opłata wpisowa: 600 zł - podlega zaliczeniu w poczet czesnego - I raty, ale nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, rezygnacji na etapie rekrutacji, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze.

Opłaty wpisowego należy dokonać na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

z dopiskiem - Estetyka Twarzy edycja X, imię i nazwisko uczestnika, KSP0000109

 


Uwaga!

Decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz dokonanie opłaty wpisowej jest równoznaczne z rezerwacją miejsca. Oficjalną decyzję o przyjęciu, umowę o świadczenie usług edukacyjnych oraz szczegółowy plan zajęć otrzymują Państwo drogą mailową po zakończeniu rekrutacji.


 

Najważniejsze pytania i dokumenty

Zacznij studiować!

Zarejestruj się

Kierownik studiów podyplomowych:

Prof. dr hab. Aleksandra Dańczak-Pazdrowska

Szanowni Państwo,

zapraszamy zarówno lekarzy, jak i lekarzy stomatologów zainteresowanych wieloaspektowo estetyką twarzy. Program jest nowatorski i tak przygotowany, aby lekarze wzbogacili wiedzę i umiejętności o zakres stomatologiczny, a lekarze stomatolodzy z dziedzin medycznych. Studia Podyplomowe są adresowane zarówno do młodych lekarzy, jak i tych, którzy mogą podzielić się swoim bogatym doświadczeniem, a tym samym poszerzyć swoją wiedzę.

prof. dr hab. Aleksandra Dańczak-Pazdrowska

Klinika Dermatologii

UMP

 

Kontakt

Koordynator kierunku:

mgr Daria Nowak

tel. 61 854 72 74

e-mail: daria.nowak@ump.edu.pl

lub

Centrum Studiów Podyplomowych - tel. 61 854 60 20, -60 49, -61 61

e-mail: podyplomowe@ump.edu.pl

(informacje dot. rekrutacji)


Jednostka prowadząca:

Klinika Dermatologii

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

 

 

   
Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.