Powrót do listy kierunków

Neurologopedia kliniczna

Szanowni Państwo,
planowany termin uruchomienia naboru i zajęć w ramach 4 edycji studiów:
 
Planowany początek rozpoczęcia rekrutacji - kwiecień 2024 r.
Początek zajęć - listopad 2024 r. (9-10.11.2024 - I zjazd)

Zapraszamy!

 


Uwaga!

Decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz dokonanie opłaty wpisowej jest równoznaczne z rezerwacją miejsca. Oficjalną decyzję o przyjęciu, umowę o świadczenie usług edukacyjnych oraz szczegółowy plan zajęć otrzymują Państwo drogą mailową po zakończeniu rekrutacji, tj. w październiku 2023 r.



Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego i odpowiedzialnego prowadzenia terapii neurologopedycznej z uwzględnieniem koncepcji patient-centered therapy. Program studiów obejmuje rozwijanie wiedzy oraz umiejętności i kompetencji w zakresie diagnozowania i usprawniania systemu językowego osób dorosłych i dzieci, u których występują zaburzenia mowy powstałe na skutek dysfunkcji i uszkodzeń w obrębie układu nerwowego. Szczególnymi obszarami tematycznymi są: diagnoza zaburzeń, przygotowanie i prowadzenie terapii, ocena skuteczności terapii, dokumentowanie i opiniowanie terapii, przygotowanie do współpracy interdyscyplinarnej.

Studia są przeznaczone dla osób posiadających tytuł magistra i kwalifikacje logopedyczne zdobyte podczas: studiów magisterskich w zakresie logopedii; studiów magisterskich ze specjalnością logopedyczną; podyplomowych (pomagisterskich) studiów logopedycznych. Studia zapewniają niezbędne przygotowanie teoretyczne do wymaganego przepisami stażu z zakresu neurologopedii w placówkach medycznych.

Kandydat powinien posiadać stopień magistra logopedii; stopień magistra innego kierunku studiów ze specjalnością logopedyczną lub stopień magistra (np. pedagogiki specjalnej, pedagogiki, psychologii, pielęgniarstwa, filologii polskiej lub inny) oraz ukończone studia podyplomowe (pomagisterskie) z logopedii.

Profil kandydata

Studia są przeznaczone dla osób posiadających tytuł magistra i kwalifikacje logopedyczne zdobyte podczas: studiów magisterskich w zakresie logopedii; studiów magisterskich ze specjalnością logopedyczną; podyplomowych (pomagisterskich) studiów logopedycznych. Studia zapewniają niezbędne przygotowanie teoretyczne do wymaganego przepisami stażu z zakresu neurologopedii w placówkach medycznych.

Kryteria kwalifikowania kandydatów oraz sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego: 

 • świadectwo ukończenia studiów magisterskich z logopedii,
 • świadectwo ukończenia studiów magisterskich ze specjalnością logopedyczną,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (pomagisterskich) z logopedii.

*prośba o załączenie skanu w formularzu rejestracyjnym tylko jednej z wyżej wymienionych opcji.

Zasady rekrutacji

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na 3 edycję Studiów Podyplomowych Neurologopedii klinicznej wypełniają formularz elektroniczny (rejestracyjny) i załączają skany poniższych dokumentów:

 1. podpisany dyplom ukończenia studiów wyższych (szczegółowe informacje - zakładka: profil kandydata)
 2. dowód opłaty wpisowego w wysokości 300 zł (wpisowe podlega zaliczeniu w poczet czesnego - I raty, ale nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze).


Uwaga!

Decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz dokonanie opłaty wpisowej jest równoznaczne z rezerwacją miejsca. Oficjalną decyzję o przyjęciu, umowę o świadczenie usług edukacyjnych oraz szczegółowy plan zajęć otrzymują Państwo drogą mailową po zakończeniu rekrutacji, tj. w październiku 2023 r.

Program kształcenia i harmonogram zjazdów

RAMOWY PLAN STUDIÓW

EFEKTY UCZENIA SIĘ


EDYCJA 3

Ramowy plan Studiów Podyplomowych Neurologopedii klinicznej obejmuje łącznie 567 godz. dydaktycznych realizowanych w ramach kontaktu z wykładowcami oraz 933 godz. samokształcenia, kierowanego przez prowadzących przedmioty i wspomagany materiałami dydaktycznymi w systemie uczelnianym AKSON.

Studia trwają 3 semestry. Zajęcia odbywają się w weekendy (jeden lub dwa weekendy w miesiącu). Planowany tryb zajęć - stacjonarny. Jednakże, forma zajęć będzie uzależniona od jesiennej sytuacji epidemicznej.

Pierwszy zjazd planowany jest na 4-5 listopada 2023 r., a zakończenie zajęć na luty 2025 r. Szczegółowy harmonogram zajęć:

Semestr I

 1. 4-5.11.2023 r.
 2. 18-19.11.2023 r.
 3. 9-10.12.2023 r.
 4. 13-14.01.2024 r.
 5. 24-25.02.2024 r.
 6. 9-10.03.2024 r.

Semestr II – marzec 2024 r. – wrzesień 2024 r.*

Semestr III – październik 2024 r. – luty 2025 r.*

*szczegółowy harmonogram na semestr II i III zostanie podany w późniejszym terminie.

 

 

Opłaty i faktura VAT

EDYCJA 3

Opłata za 3 semestry zajęć dydaktycznych wynosi 10.500 zł, z możliwością dokonywania płatności jednorazowo lub w ratach przed rozpoczęciem każdego semestru w wysokości 3.500 zł, w następujących ratach:

 • I rata do dnia 27 października 2023 roku,
 • II rata do dnia 29 lutego 2024 roku,
 • III rata do dnia 30 września 2024 roku.

Istnieje możliwość rozbicia płatności na mniejsze raty.

Opłata wpisowa:

Opłata wpisowa wynosi 300 zł i podlega zaliczeniu w poczet czesnego - I raty, ale nie podlega zwrotowi na etapie rekrutacji, w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze.

Opłaty wpisowego należy dokonać na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

z dopiskiem - Studia Podyplomowe Neurologopedii klinicznej - edycja 3, imię i nazwisko uczestnika, KSP0000090


Faktura VAT

W sprawie faktury VAT i płatności prosimy o kontakt z Sekcją Należności UMP, e-mail: skk@ump.edu.pl lub tel. 61 854 60 51 lub - 62 08

Kadra dydaktyczna

Zajęcia na Studiach Podyplomowych Neurologopedii Klinicznej poprowadzi zróżnicowana pod względem kwalifikacji i doświadczeń zawodowych kadra logopedów, neurologopedów, surdologopedów, psychologów klinicznych, neuropsychologów, pedagogów, lekarzy oraz  pracowników naukowych i nauczycieli akademickich Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Wysiłki edukacyjne będą wspierane kolekcją materiałów dydaktycznych udostępnianych w wewnętrznym systemie AKSON, służącym do komunikacji nauczyciel-słuchacz.


Kierownik Studiów:

dr n. hum. Mirosława Cylkowska-Nowak,

wieloletni wykładowca akademicki na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, logopedka (Uniwersytet Gdański), neurologopedka (Wyższa Szkoła Uni-Terra), arteterapeutka (Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu) z doświadczeniem pracy terapeutycznej z dziećmi i osobami dorosłymi oraz doświadczona organizatorka i realizatorka różnych edukacji dorosłych.


 

Najważniejsze pytania i dokumenty

Zacznij studiować!

Zarejestruj się

Kierownik studiów podyplomowych:

Dr Mirosława Cylkowska-Nowak

Zapraszam na studia podyplomowe, które pozwolą na udoskonalenie, poszerzenie i ugruntowanie posiadanej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie logopedii. Potrzeba prowadzenia terapii i interwencji neurologopedycznych zwiększa się dynamicznie. Obecnie to nie tylko praca z osobami po udarach lub urazach czaszkowo-mózgowych. Wraz z zespołem doświadczonych wykładowców, trenerów oraz praktyków pragnę zapewnić słuchaczkom i słuchaczom studiów doświadczenie dobrej, rzetelnej edukacji, zaplanowanej w logiczny i systematyczny sposób. Nasz edukacyjny projekt koncentruje się na transferze współczesnej i systematycznie modyfikowanej w oparciu o najnowsze publikacje wiedzy, skupia się na praktycznych umiejętnościach, formowaniu postawy nastawionej na rozwiązywanie problemów oraz sytuujących pacjenta/klienta w centrum działań profesjonalnych neurologopedy. Pragnę też zaprosić do dynamicznie rozwijającej się, zmieniającej się, nowoczesnej uczelni ze stuletnią już historią kształcenia medycznego.  


Koordynator kierunku:

mgr Magdalena Kubisz - tel. 854-74-33, e-mail: mkubisz@ump.edu.pl

W kwestiach merytorycznych (program, kwalifikacje):

dr Mirosława Cylkowska-Nowak, tel. 609 830 793, e-mail: mcylkowska-nowak@wp.pl

Zakład Terapii Zajęciowej UMP

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Centrum Studiów Podyplomowych, , tel. 61 854 60 49

 

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.