Powrót do listy kierunków

Rehabilitacja widzenia

Szanowni Państwo,

rekrutacja na 3 edycję studiów została zakończona.

Nabór na 4 edycję rozpocznie się w marcu 2024 r. a zajęcia we wrześniu 2024 r.


W trakcie realizacji studiów podyplomowych REHABILITACJA WIDZENIA uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną z zakresu diagnostyki wybranych dysfunkcji widzenia, metod pasywnych oraz aktywnych rehabilitacji. Ponadto słuchacze będą uwrażliwieni na podejście interdyscyplinarne do prowadzenia pacjentów w ramach rehabilitacji widzenia, w tym konieczność współpracy z innymi specjalistami (okulistami, neurologami, pedagogami, psychologami, czy fizjoterapeutami).

Poruszone zostaną zagadnienia związane z postępowaniem w zaburzeniach niezezowych widzenia obuocznego, akomodacji, ruchów oczu oraz w przypadku zezów i stanów adaptacyjnych do nich.  Słuchacze będą mieli okazję przyjrzeć się analizie przypadków klinicznych przedstawionych przez doświadczonych klinicystów, w tym wykładowca ze Stanów Zjednoczonych.

Ponadto uczestnicy będą mogli wzmocnić wybrane kompetencje miękkie istotne dla osoby chcącej praktykować w zakresie rehabilitacji widzenia.

Program kształcenia oraz harmonogram zjazdów

Studia trwają 3 semestry i obejmują  233 godzin zajęć dydaktycznych o charakterze hybrydowym (stacjonarnie i on-line - zajęcia z wykładowcą z USA).

Zajęcia prowadzone w języku polskim oraz w języku angielskim (z udziałem tłumacza dla osób z umiejętnościami poniżej B2 w przypadku zajęć w j. angielskim).

 

 
 
Edycja III
semsestr 1 

24-25 marca 2023 online

14-15 kwietnia 2023 online

28-29 kwietnia 2023 online

26-27 maja 2023

16-17 czerwca 2023

30 czerwca – 1 lipca  2023

 
 
 

Z ważnych przyczyn Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu może dokonać zmiany w formie studiów, harmonogramie i kadrze dydaktycznej kierunku.

W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

Profil kandydata

Studia kierowane są do grupy optometrystów* z udokumentowanym przynajmniej rocznym doświadczeniem w zakresie praktyki optometrycznej. O przyjęcie mogą ubiegać się osoby będące absolwentami studiów dziennych, jak i zaocznych w zakresie optometrii oraz absolwenci Studiów Podyplomowych Optometrii z wykształceniem wyższym na poziomie magisterskim. Weryfikacja posiadanego doświadczenia odbywa się podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 
Absolwenci studiów podyplomowych optometrii również mogą brać udział w rekrutacji, proszeni są o załączenie dyplomu ukończenia studiów magisterskich oraz podyplomowych (jako jeden plik) w formularzu rekrutacyjnym.
 

O przyjęciu kandydata decyduje wynik postępowania kwalifikacyjnego, które odbywa się dwuetapowo:

I etap - rejestracja elektroniczna (formularz rejestracyjny i opłata wpisowa)

II etap - rozmowa rekrutacyjna (marzec - termin egzaminu zostanie podany w późniejszym terminie)

 

W przypadku nieprzyjęcia słuchacza na studia, zwracana jest opłata wpisowa.

 

*Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.08.2014r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Dziennik Ustaw z 2014 roku poz. 1145. Klasyfikacja zawodów i specjalności – 229501.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na Studia Podyplomowe Rehabilitacja Widzenia odbywa się dwuetapowo:

I etap - rejestracja elektroniczna (formularz rejestracyjny i opłata wpisowa)

Dokonują Państwo rejstracji w naszym systemie i załączają niezbędne dokumenty oraz odsyłają oświadczenie o udziale w procesie rekrutacji (oświadczenie zostanie wysłane na e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym).

Absolwenci studiów podyplomowych optometrii proszeni są o załączenie dyplomu ukończenia studiów magisterskich oraz podyplomowych (jako jeden plik).

II etap - rozmowa rekrutacyjna - odbędzie się 11 marca 2022 r.

Na początku marca 2022 r. zostaną Państwo zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną i poinformowani o końcowym wyniku rekrutacji. W przypadku pozytywnej decyzji otrzymają Państwo oficjalną decyzję o przyjęciu na studia, umowę, plan zajęć oraz pozostałe informacje dot. podjęcia studiów.

Uwaga!

W przypadku nieprzyjęcia słuchacza na studia, zwracana jest opłata wpisowa. Informacje szczegółowe - zakładka Opłaty.

 

 

Opłaty i faktura VAT

  • Czesne

Opłata za udział w III edycji studiów wynosi 11.800 zł, płatna jednorazowo w całości do 27 marca 2023 r. lub w trzech ratach w terminach:

I rata - do 27 marca 2023 r. - 3.934,00 zł (umniejszona o wpłatę wpisowego)

II rata - do 30 września 2023 r. - 3.933,00 zł

III rata - do 30 stycznia 2024 r. - 3.933,00 zł

Płatność za studia odbywa się na indywidualne subkonto wskazane w umowie podpisywanej z każdym sluchaczem po zakończeniu rekrutacji. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na mniejsze raty (maksymalnie 9 rat)

Pracownicy UMP - 10% rabat!

  • Opłata wpisowa

Opłata wpisowa (płatna na etapie rekrutacji): 500 zł - podlega zaliczeniu w poczet czesnego, ale nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze. Zwracana jest w momencie niezakwalifikowania kandydata do udziału w studiach (II etap rekrutacji).

Opłaty wpisowego należy dokonać na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

z dopiskiem - Studia Podyplomowe Rehabilitacja widzenia, III edycja, 700-05-240, imię i nazwisko słuchacza

  • Faktura VAT

W celu otrzymania faktury VAT prosimy o kontakt:

Sekcja Należności UMP

e-mail: skk@ump.edu.pl

tel. 61 854 60 51 lub 61 854 62 08

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Pozytywne wyniki egzaminów wiedzy odbywających się w toku studiów z wybranych przedmiotów. Student jest zobligowany do 90% obecności.

Studia kończą się ustnym egzaminem dyplomowym obejmującym: zaprezentowanie wcześniej przygotowanej analizy postępowania rehabilitacyjnego wybranego przypadku klinicznego oraz odpowiedź na 3 pytania obejmujące zakres materiału przedstawionego w toku studiów.

Akty prawne

  • Zarządzenie nr 140/22 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 listopada 2022 r.
  • Zarządzenie nr 139/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 8 listopada 2021 r.
  • Uchwała nr 349/20 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2020 roku
  • Zarządzenie nr 150/20 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2020 roku

 

Kadra dydaktyczna

Dr Hanna Buczkowska - kierownik studiów

Dr Kelly Frantz

Dr Mirosława Cylkowska-Nowak

dr Monika Feltzke

 

dr hab. n. med. Ewa Gajewska

 

Dr Mikołaj Koterski

 

Dr Maciej Perdziak

 

Dr Katarzyna Perz-Juszczyszyn

Dr Maia Stanisławska-Kubiak

dr n. med. Katarzyna Dubas

 

lek. Magdalena Kozłowska

 

mgr Sławomir Nogaj

dr n. med. Piotr Poniewierski

 


Z ważnych przyczyn Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu może dokonać zmiany w formie studiów, harmonogramie i kadrze dydaktycznej kierunku.

 

 

 

 

 

Najważniejsze pytania i dokumenty

Zacznij studiować!

Zarejestruj się

Kierownik studiów podyplomowych:

dr n. med. Hanna Buczkowska

Szanowni Państwo,

Zawód optometrysty rozwija się w naszym kraju bardzo dynamicznie. Specjaliści praktykujący w tym zakresie mają potrzebę nieustannego dokształcania się.

W Polsce do tej pory nie utworzono żadnych studiów podyplomowych dla tej grupy zawodowej, proponowane są zatem pierwszymi!

Zagadnienia związane z rehabilitacją widzenia cieszą się szczególną popularnością wśród optometrystów, stąd pomysł uruchomienia kształcenia właśnie w tym zakresie.

Aktywna zawodowo i doświadczona kadra nauczycieli akademickich zdecydowanie będzie atutem proponowanych studiów podyplomowych.

Zachęcam do zapoznania się z programem studiów i rejestracją na pierwszą edycję.

Zapraszam!

dr n. med. Hanna Buczkowska

Katedra Chorób Oczu i Optometrii, Zakład Optometrii

Centrum Studiów Podyplomowych

tel. 61 854 62 34  lub -60 20, -60 49

e-mail: podyplomowe@ump.edu.pl 

lub lic. Joanna Kowalak, e-mail: opto@ump.edu.pl

Zakład Optometrii

Katedra Chorób Oczu i Optometrii

W kwestiach merytorycznych (program studiów/kwalifikacje):

tel. 500 096 768

dr n. med. Hanna Buczkowska, e-mail: hannabuc@ump.edu.pl

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.