Powrót do listy kierunków

Zamówienia Publiczne w sektorze ochrony zdrowia

Szanowni Państwo,

już pod koniec kwietnia 2024 r. rozpoczniemy nabór na I edycję studiów. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów i udział w rekrutacji.

Pierwszy zjazd planowany jest na 16-17 listopada 2024 r.

Zajęcia prowadzone w nowoczesnej formule blended learningu, łączącego ze sobą tradycyjne metody szkolenia (bezpośredni kontakt z prowadzącym) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie (e-learning) oraz formami wsparcia, takimi jak ćwiczenie określonych umiejętności w grupie.

Zapraszamy!


Studia pod patronatem

Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Wykaz uczelni objętych patronatem - kliknij tutajAbsolwent studiów podyplomowych "Zamówienia Publiczne w sektorze ochrony zdrowia" otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikat Urzędu Zamówień Publicznych.


Celem nadrzędnym studiów jest nabycie przez studentów praktycznej wiedzy i umiejętności rozwiązywania problemów, z jakimi najczęściej ma się do czynienia w procesie udzielania oraz realizacji zamówień publicznych w branży medycznej oraz podniesienie kwalifikacji osób zaangażowanych w proces udzielania zamówień publicznych po stronie zamawiających oraz wykonawców funkcjonujących w sektorze ochrony zdrowia.

Podczas studiów podyplomowych ,,Zamówienia publiczne w sektorze ochrony zdrowia” słuchacze uzyskają wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce i Unii Europejskiej, zapoznają się z procedurą udzielania zamówień publicznych, prawnymi i ekonomicznymi aspektami udzielania zamówień, a także uzyskają specjalistyczną wiedzę na temat tego, jak należy rozumieć i jak prawidłowo formułować dokumentację przetargową, np. specyfikacje warunków zamówienia - a w szczególności opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria wyboru ofert, projektowane postanowienia umowne, itp. W tym zakresie zostanie szczegółowo omówiona specyfika dostaw, usług i robót budowlanych zamawianych w sektorze zdrowia.

Należy także podkreślić, iż profesjonalizacja kadry, budowanie potencjału i kompetencji praktyków zamówień publicznych jest niezwykle istotnym zagadnieniem Polityki Zakupowej Państwa.

Profesjonalizacja kadry specjalistów w przedmiotowej dziedzinie jest szczególnie pożądana w branży medycznej, gdzie mamy do czynienia z często problematycznymi (zarówno z perspektywy Zamawiających, jak i Wykonawców) zamówieniami, np. na dostawy odczynników laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego, specjalistycznego sprzętu medycznego, leków, robót budowlanych w podmiotach leczniczych, itp.


PROGRAM studiów

Studia trwają dwa semestry. Łączna liczba zajęć dydaktycznych - 209 godzin i 60 punktów ECTS.

Zajęcia prowadzone w nowoczesnej formule blended learningu, łączącego ze sobą tradycyjne metody szkolenia (bezpośredni kontakt z prowadzącym) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie (e-learning) oraz formami wsparcia, takimi jak ćwiczenie określonych umiejętności w grupie.

Program obejmuje 7 zjazdów stacjonarnych i 3 zjazdy on-line (informacje szczegółowe - zakładka harmonogram).


Celem studiów jest zapoznanie i przedstawienie oraz przyswojenie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie następujących zagadnień:

 • System zamówień publicznych w sektorze ochrony zdrowia w Polsce i Unii Europejskiej.
 • Podstawowe zagadnienia prawa cywilnego oraz prawa gospodarczego.
 • Finanse publiczne i odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Specyfika zamówień publicznych w sektorze ochrony zdrowia.
 • Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Zamówienia sektorowe.
 • Środki ochrony prawnej.
 • Umowy w zamówieniach publicznych.
 • Kontrola i audyt zamówień publicznych udzielanych w sektorze ochrony zdrowia.
 • Problematyka prawa zamówień publicznych w orzecznictwie i komentarzach.
 • Prawo karne materialne w zamówieniach publicznych.
 • Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze ochrony zdrowia.
 • Nowe podejście do zamówień publicznych - elektronizacja oraz nowe technologie w obszarze zamówień publicznych.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW - kliknij tutaj

EFEKTY UCZENIA SIĘ - kliknij tutaj

PROFIL kandydata

Studia podyplomowe ,,Zamówienia publiczne w sektorze ochrony zdrowia” adresowane są przede wszystkim do:

 • osób biorących udział w procesie udzielania zamówień publicznych po stronie podmiotów zamawiających, takich jak jednostki sektora finansów publicznych, np. publiczne uczelnie medyczne bądź samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, a także pracowników instytutów badawczych itp.;
 • osób odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji i udział w postępowaniach przetargowych po stronie wykonawców, tj. podmiotów, które oferują podmiotom zamawiającym wykonanie robót budowlanych i obiektów budowlanych, dostawę produktów lub świadczenie usług.

ZASADY rekrutacji

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz zainteresowania kandydata zgodne z tematem studiów.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia wypełniają formularz elektroniczny (rejestracyjny) dostępny na stronie kierunku i załączają skan:

 • dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia;
 • skan potwierdzenia opłaty wpisowej.

Nie prowadzimy rozmowy kwalifikacyjnej. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz zainteresowania kandydata zgodne z programem studiów.

 

OPŁATY za studia

Koszt udziału w studiach wynosi 7.950 zł - płatne jednorazowo do dnia 8 listopada 2024 r. lub w dwóch równych ratach po 3.975 zł przy założeniu, że pierwszą ratę należy uiścić do 8 listopada 2024 r., a drugą do 2 marca 2025 r.

Płatność za studia odbywa się na indywidualne subkonto wskazane w umowie podpisywanej z każdym sluchaczem po zakończeniu rekrutacji.

Opłata wpisowa

Wpisowe (płatne na etapie rekrutacji): 300 zł - podlega zaliczeniu w poczet czesnego, ale nie podlega zwrotowi na etapie rekrutacji oraz w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze.

Opłaty wpisowego należy dokonać na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

z dopiskiem - Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne ed. I, imię i nazwisko słuchacza, KSP0000130

 

Uwaga!

Pracownicy Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego - rabat w wysokości 10% studiów.

 

ZASADY ukończenia studiów

Ukończenie studiów podyplomowych - warunki niezbędne:

 • uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych planem i programem studiów,
 • zdanie egzaminu dyplomowego (test wiedzy w formie pisemnej z przedmiotów objętych programem studiów).

Absolwent studiów podyplomowych "Zamówienia Publiczne w sektorze ochrony zdrowia" otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikat Urzędu Zamówień Publicznych.

KADRA dydaktyczna

Zakładka w przygotowaniu.

Najważniejsze PYTANIA I ODPOWIEDZI

HARMONOGRAM i miejsce zajęć

Zajęcia stacjonarne odbywają się w wybrane weekendy (sobota, niedziela) w Centrum Biologii Medycznej UMP przy ul. Rokietnickiej 8 w Poznaniu. Zajęcia zdalne na platformie MS Teams.

Harmonogram zajęć - kliknij tutajW ujęciu makroekonomicznym zamówienia publiczne, to kluczowa forma udziału sektora publicznego w gospodarce. Zgodnie z danymi podawanymi przez Komisję Europejską - każdego roku w UE ponad 250 000 organów publicznych wydaje około 2 bln EUR (ok. 13,6 % PKB) na zakup usług, robót budowlanych i dostaw. Sam proces udzielania i realizacji zamówień publicznych jest uregulowany w licznych aktach prawnych, zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym i ma charakter mocno sformalizowany,  tj.  zarówno zamawiający, jak i wykonawca muszą działać w określony sposób i spełniać wymagania zdefiniowane w przepisach prawa.

Szczególną specyfikę mają zamówienia publiczne udzielane i realizowane w sektorze ochrony zdrowia. Charakterystyka dostaw, usług i robót budowlanych zamawianych w tym obszarze wymaga od osób podejmujących czynności w procesie udzielania i realizacji zamówień publicznych odpowiedniej, specjalistycznej wiedzy. 

Zapraszamy do udziału w dwusemestralnych studiach podyplomowych ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA pod patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Dołącz do nas i zdobądź profesjonalną wiedzę oraz przygotowanie do pracy w sektorze ochrony zdrowia!

Krzysztof Stangierski

Kierownik studiów, radca prawny, zastępca Dyrektora ds. Personalnych i Rozwoju UMP

Centrum Studiów Podyplomowych

tel. 61 854 60 09 lub - 60 49, - 61 61 (informacje dot. rekrutacji)

e-mail: podyplomowe@ump.edu.pl

Kierownik merytoryczny kierunku:

Krzysztof Stangierski, radca prawny

e-mail: kstangierski@ump.edu.pl

Koordynator kierunku:

(program, kwalifikacje, plan)

dr Sylwia Kropińska

e-mail: skropins@ump.edu.pl
tel. 61 854 60 09 

 

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.