Powrót do listy kierunków

Badania Kliniczne i Biomedyczne Badania Naukowe

Patronat honorowy Agencji Badań Medycznych


Szanowni Państwo,

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora 124/2020 od dnia 17 października do odwołania zajęcia w ramach studiów podyplomowych, kursów i szkoleń specjalizacyjnych prowadzone są w formie zdalnej.

Jeśli sytuacja epidemiczna ulegnie poprawie, zajęcia będą prowadzone w formie hybrydowej (stacjonarnie i/lub on-line). Zajęcia zdalne są równoważne z zajęciami stacjonarnymi.


Grupa na 6. edycję została zebrana.


Studia otrzymały Patronat honorowy Prezesa Agencji Badań Medycznych, dr n. med. Radosława Sierpińskiego.

Dla najlepszych słuchaczy naszych studiów podyplomowych przewidzieliśmy staż w ośrodkach badań klinicznych!


Program Studiów Podyplomowych Badań Klinicznych i Biomedycznych Badań Naukowych powstał z myślą o osobach związanych, bądź pragnących związać się zawodowo z tematyką planowania lub prowadzenia komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych. Zajęcia prowadzone są przez renomowanych wykładowców akademickich oraz doświadczonych menadżerów z firm farmaceutycznych i CRO.

 


Program adresowany jest w szczególności do:

 • absolwentów studiów wyższych lub studentów ostatnich lat studiów II stopnia zainteresowanych tematyką badań klinicznych w kontekście rozwoju zawodowego;
 • osób zarządzających projektami badań klinicznych, właścicieli ośrodków badań klinicznych, lekarzy prowadzących badania kliniczne, a także do pielęgniarek i koordynatorów badań klinicznych;
 • pracowników ośrodków, w których prowadzone są badania kliniczne;
 • pracowników jednostek klinicznych i naukowych, prowadzących działalność badawczą.

Naszymi słuchaczami są zarówno absolwenci kierunków medycznych, takich jak kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny, analityka medyczna, farmacja, dietetyka, fizjoterapia, pielęgniarstwo, itp., czy kierunków biologicznych i przyrodniczych, ale również absolwenci kierunków ekonomicznych, nauk społecznych, czy humanistycznych. W programie uczestniczą osoby z całej Polski, a także zza granicy, np. Niemiec, czy Wielkiej Brytanii.

Zajęcia prowadzone są w trybie niestacjonarnym i trwają dwa semestry. Przewidziano 11 spotkań weekendowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Nie prowadzimy egzaminów wstępnych ani rozmowy kwalifikacyjnej.

Warunkiem ukończenia studiów jest zdobycie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów oraz zdobycie oceny pozytywnej z egzaminu końcowego. W trakcie trwania studiów uczestnicy mają okazję uzyskać certyfikat potwierdzający znajomość Dobrych Zasad Klinicznych (GCP).

Nasze atuty:

 • Patronat honorowy Agencji Badań Medycznych
 • Jedyny tego typu program w Polsce Zachodniej
 • Kadra dydaktyczna złożona z renomowanych wykładowców akademickich oraz doświadczonych menadżerów z firm farmaceutycznych i CRO
 • Staż w ośrodkach badań klinicznych dla najlepszych słuchaczy!
 • Partnerstwo Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Konkurencyjne czesne. Możliwość płatnosci w ratach
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
 • Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu ze znajomości Dobrych Zasad Klinicznych (GCP)
 • Możliwość nawiązania interesujących kontaktów biznesowych i wymiany doświadczeń
 • Dla pracowników Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Polskiej Unii Szpitali Klinicznych i Polskiej Federacji Szpitali - rabat w wysokości 10%!

 

Zasady rekrutacji

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe Badań Klinicznych i Biomedycznych Badań Naukowych wypełniają formularz elektroniczny (rejestracyjny) i załączają skany poniższych dokumentów:

 1. podpisany dyplom ukończenia studiów wyższych (prosimy o sprawdzenie, czy dyplom został przez Państwa podpisany - miejsce pod zdjęciem)
 2. dowód opłaty wpisowego w wysokości 500 zł ( wpisowe podlega zaliczeniu w poczet czesnego, ale nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze) - informacje szczegółowe zakładka Opłaty

 

Sylwetka absolwenta

Założeniem programu jest aktualizacja, porządkowanie i pogłębianie wiedzy uczestników w zakresie przeprowadzania badań klinicznych w myśl zasad Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP) oraz Medycyny Opartej na Dowodach Naukowych (EBM), z uwzględnieniem niekomercyjnych badań z obszaru nauk biomedycznych. Słuchacze będą mieli możliwość zdobycia lub poszerzenia wiedzy w dziedzinach planowania, prowadzenia i monitorowania komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych oraz zarządzania nimi. Obok teoretycznej wiedzy na temat obowiązujących zasad prowadzenia badań klinicznych w Polsce i na świecie, a także aktualnych przepisów prawa słuchacze poznają praktyczne aspekty pracy w branży badań klinicznych, w tym najnowsze stosowane technologie. Wymierną korzyścią będzie też możliwość nawiązania nowych kontaktów biznesowych i wymiana doświadczeń zawodowych.

Efekty kształcenia

Program kształcenia i terminy zjazdów

Zajęcia prowadzone są w trybie niestacjonarnym w wymiarze 178 godzin, trwają dwa semestry (przewidziano 11 spotkań weekendowych) pozwalają na uzyskanie 38 punktów ECTS.

Szczegółowy harmonogram zjazdów:

Zajęcia w ramach 6. edycji studiów -  Pierwszy zjazd planowany jest na 12-13 grudnia 2020 r., a zakończenie zajęć na wrzesień 2021 r. Zajęcia będą prowadzone w formie hybrydowej - stacjonarnie i on-line. Zajęcia zdalne są rwónoważne z zajęciami stacjonarnymi.

Terminy zjazdów (korekta harmonogramu):

 1. 12-13.12.2020 r. – rozpoczęcie zajęć
 2. 9-10.01.2021 r.
 3. 30-31.01.2021 r.
 4. 20-21.02.2021 r.
 5. 20-21.03.2021 r.
 6. 17-18.04.2021 r.
 7. 22-23.05.2021 r.
 8. 12-13.06.2021 r.
 9. 26-27.06.2021 r.
 10. 11-12.09.2021 r.
 11. 25-26.11.2021 r.– egzamin końcowy

 

*Harmonogram szczegółowy może ulec jednak nieznacznej zmianie zw na sytuację epidemiczną.


Zajęcia w ramach 5. edycji studiów - rekrutacja zakończona

 1. 3-4 października 2020 r.
 2. 24-25 października 2020 r.
 3. 7-8 listopada 2020 r.
 4. 5-6 grudnia 2020 r.
 5. 16-17 stycznia 2021 r.
 6. 30-31 stycznia 2021 r.
 7. 27-28 luty 2021 r.
 8. 27-28 marca 2021 r.
 9. 24-25 kwietnia 2021 r.
 10. 22-23 maja 2021 r.
 11. 12-13 czerwca 2021 r.

W trakcie studiów uczestnicy będą mieli okazję uzyskać certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu ze znajomości Dobrych Zasad Klinicznych (GCP).

 

RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA:

Ramowy program nauczania

 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Warunkiem ukończenia studiów jest zdobycie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów oraz zdobycie oceny pozytywnej z egzaminu końcowego, który odbywa się na ostatnim zjeździe.

Opłaty

6 edycja SPBKiBBN:

Opłata za 2 semestry zajęć dydaktycznych wynosi 9.400 zł, z możliwością dokonywania płatności w dwóch równych ratach po 4.700 zł w terminach: 

6 listopada 2020 r. i 5 marca 2021 r.

Płatność za studia odbywa się na indywidualne subkonto wskazane w umowie podpisywanej z każdym sluchaczem.

Wpisowe (płatne na etapie rekrutacji): 500 zł - podlega zaliczeniu w poczet czesnego, ale nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze.

Opłaty wpisowego nalezy dokonać na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

z dopiskiem - studia podyplomowe 700-05-178, Badania Kliniczne edycja VI

Dla pracowników Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Polskiej Unii Szpitali Klinicznych i Polskiej Federacji Szpitali - rabat w wysokości 10%!

 

Zacznij studiować!

Zarejestruj się

Kierownik studiów podyplomowych:

Dr hab. Jacek Karczewski

Badania kliniczne są jednym z najbardziej złożonych procesów naukowo-badawczych prowadzonych w zakresie zaawansowanych technologii. Ich prowadzenie wymaga wszechstronnego przygotowania i przeszkolenia kadr. Dostrzegając rosnące potrzeby rynkowe w tym zakresie oraz olbrzymi potencjał branży badań klinicznych w Polsce uruchomiliśmy studia w ramach których słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia, nadzorowania i monitorowania badań klinicznych zgodnie z najnowszą wiedzą i obowiązującymi przepisami.

Kontakt

Centrum Studiów Podyplomowych
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
 
tel. 61 854 62 67, e-mail: studium@ump.edu.pl
 
Kierownik studiów:
 
dr hab. Jacek Karczewski
dr Rafał Staszewski
Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.