Powrót do listy kierunków

Badania Kliniczne i Biomedyczne Badania Naukowe

Rekrutacja otwarta do 27.01.2019. Pierwsze zajęcia - luty 2019.


Program studiów powstał z myślą o absolwentach studiów wyższych pragnących związać się zawodowo z tematyką planowania lub prowadzenia badań klinicznych z udziałem ludzi. W szczególności program adresowany jest do lekarzy prowadzących komercyjne badania kliniczne, osób zarządzających projektami badań klinicznych oraz właścicieli ośrodków badań klinicznych, a także koordynatorów i monitorów badań klinicznych oraz do naukowców projektujących i prowadzących biomedyczne badania naukowe.

Oferujemy:

 • Jedyny tego typu program w Polsce zachodniej
 • Kadra dydaktyczna złożona z wykładowców akademickich oraz specjalistów z firm farmaceutycznych i CRO
 • Akredytacja Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce
 • Możliwość wyboru dwóch ścieżek specjalizacyjnych (I: Komercyjne badania kliniczne, B: Biomedyczne badania naukowe)
 • Partnerstwo Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Konkurencyjne czesne
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
 • Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu ze znajomości Dobrych Zasad Klinicznych (GCP)
 • Możliwość nawiązania interesujących kontaktów biznesowych i wymiany doświadczeń

Logo GCP

Profil kandydata

Program studiów powstał z myślą o absolwentach studiów wyższych pragnących związać się zawodowo z tematyką planowania lub prowadzenia badań klinicznych z udziałem ludzi. W szczególności program adresowany jest do lekarzy prowadzących komercyjne badania kliniczne, osób zarządzających projektami badań klinicznych oraz właścicieli ośrodków badań klinicznych, a także koordynatorów i monitorów badań klinicznych oraz do naukowców projektujących i prowadzących biomedyczne badania naukowe.

Zasady rekrutacji

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe Badań Klinicznych i Biomedycznych Badań Naukowych wypełniają formularz elektroniczny (rejestracyjny) i załączają skany poniższych dokumentów:

 1. dyplom ukończenia studiów wyższych,
 2. dowód tożsamości zawierający informacje o numerze PESEL kandydata, a w przypadku cudzoziemców nie posiadających numeru PESEL – datę urodzenia,
 3. dowód opłaty wpisowego w wysokości 500 zł ( wpisowe podlega zaliczeniu w poczet czesnego, ale nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze)

  Opłaty wpisowego nalezy dokonać na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
  56 1030 1247 0000 0000 4771 8000
  z dopiskiem - studia podyplomowe Badania Kliniczne III edycja

Sylwetka absolwenta

Założeniem programu jest aktualizacja, porządkowanie i pogłębianie wiedzy uczestników w zakresie przeprowadzania badań klinicznych w myśl zasad Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP) oraz Medycyny Opartej na Dowodach Naukowych (EBM), z uwzględnieniem niekomercyjnych badań z obszaru nauk biomedycznych. Słuchacze będą mieli możliwość zdobycia lub poszerzenia wiedzy w dziedzinach planowania, prowadzenia i monitorowania komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych oraz zarządzania nimi. Obok teoretycznej wiedzy na temat obowiązujących zasad prowadzenia badań klinicznych w Polsce i na świecie, a także aktualnych przepisów prawa słuchacze poznają praktyczne aspekty pracy w branży badań klinicznych, w tym najnowsze stosowane technologie. Wymierną korzyścią będzie też możliwość nawiązania nowych kontaktów biznesowych i wymiana doświadczeń zawodowych.

Efekty kształcenia

Program kształcenia

Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym w wymiarze 178 godzin, trwają dwa semestry (przewidziano 12 spotkań weekendowych) pozwalają na uzyskanie 38 punktów ECTS. W ramach studiów proponowane są dwie ścieżki specjalizacyjne: ścieżka I - Komercyjne badania kliniczne, ścieżka II – Biomedyczne badania naukowe. Podstawowa część zajęć prowadzona jest wspólnie. W trakcie studiów uczestnicy będą mieli okazję uzyskać certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu ze znajomości Dobrych Zasad Klinicznych (GCP).

Ramowy program nauczania

Harmonogram zajazdów_III edycja_14.01.2019

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Warunkiem ukończenia studiów jest zdobycie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów oraz zdobycie oceny pozytywnej z egzaminu końcowego.

Opłaty

Opłata za 2 semestry zajęć dydaktycznych wynosi 8.000 zł, z możliwością dokonywania płatności w dwóch równych ratach w terminach: 8.02.2019 r., 30.06.2019 r

Płatność za studia odbywa się na indywidualne subkonto wskazane w umowie podpisywanej z każdym sluchaczem.

Wpisowe: 500 zł - podlega zaliczeniu w poczet czesnego, ale nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze

Opłaty wpisowego nalezy dokonać na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

z dopiskiem - studia podyplomowe Badania Kliniczne edycja III

Zarządzenie Rektora w sprawie wysokości opłat

 

Zacznij studiować!

Zarejestruj się

Kierownik studiów podyplomowych:

Dr hab. Jacek Karczewski

Badania kliniczne są jednym z najbardziej złożonych procesów naukowo-badawczych prowadzonych w zakresie zaawansowanych technologii. Ich prowadzenie wymaga wszechstronnego przygotowania i przeszkolenia kadr. Dostrzegając rosnące potrzeby rynkowe w tym zakresie oraz olbrzymi potencjał branży badań klinicznych w Polsce uruchomiliśmy studia w ramach których słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia, nadzorowania i monitorowania badań klinicznych zgodnie z najnowszą wiedzą i obowiązującymi przepisami.

Kontakt

Sekretariat:
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
e-mail: studium@ump.edu.pl
www.badaniakliniczne.ump.edu.pl

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.