Powrót do listy kierunków

Badania Kliniczne i Biomedyczne Badania Naukowe


Trwa rekrutacja na IV edycję!

Pierwszy zjazd planowany na 19-20 października 2019r.

Szczegółowy harmonogram zjazdów w zakładce Program kształcenia.

Decyduje kolejność zgłoszeń!

Program studiów powstał z myślą o absolwentach studiów wyższych pragnących związać się zawodowo z tematyką planowania lub prowadzenia badań klinicznych z udziałem ludzi. W szczególności program adresowany jest do lekarzy prowadzących komercyjne badania kliniczne, osób zarządzających projektami badań klinicznych oraz właścicieli ośrodków badań klinicznych, a także koordynatorów i monitorów badań klinicznych oraz do naukowców projektujących i prowadzących biomedyczne badania naukowe.

Oferujemy:

 • Jedyny tego typu program w Polsce zachodniej
 • Kadra dydaktyczna złożona z wykładowców akademickich oraz specjalistów z firm farmaceutycznych i CRO
 • Akredytacja Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce
 • Możliwość wyboru dwóch ścieżek specjalizacyjnych (I: Komercyjne badania kliniczne, B: Biomedyczne badania naukowe)
 • Partnerstwo Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Konkurencyjne czesne
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
 • Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu ze znajomości Dobrych Zasad Klinicznych (GCP)
 • Możliwość nawiązania interesujących kontaktów biznesowych i wymiany doświadczeń

Logo GCP

Profil kandydata

Program studiów powstał z myślą o absolwentach studiów wyższych pragnących związać się zawodowo z tematyką planowania lub prowadzenia badań klinicznych z udziałem ludzi. W szczególności program adresowany jest do lekarzy prowadzących komercyjne badania kliniczne, osób zarządzających projektami badań klinicznych oraz właścicieli ośrodków badań klinicznych, a także koordynatorów i monitorów badań klinicznych oraz do naukowców projektujących i prowadzących biomedyczne badania naukowe.

Zasady rekrutacji

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe Badań Klinicznych i Biomedycznych Badań Naukowych wypełniają formularz elektroniczny (rejestracyjny) i załączają skany poniższych dokumentów:

 1. dyplom ukończenia studiów wyższych,
 2. dowód opłaty wpisowego w wysokości 500 zł ( wpisowe podlega zaliczeniu w poczet czesnego, ale nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze)

Opłaty wpisowego nalezy dokonać na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
56 1030 1247 0000 0000 4771 8000
z dopiskiem - studia podyplomowe Badania Kliniczne IV edycja

Sylwetka absolwenta

Założeniem programu jest aktualizacja, porządkowanie i pogłębianie wiedzy uczestników w zakresie przeprowadzania badań klinicznych w myśl zasad Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP) oraz Medycyny Opartej na Dowodach Naukowych (EBM), z uwzględnieniem niekomercyjnych badań z obszaru nauk biomedycznych. Słuchacze będą mieli możliwość zdobycia lub poszerzenia wiedzy w dziedzinach planowania, prowadzenia i monitorowania komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych oraz zarządzania nimi. Obok teoretycznej wiedzy na temat obowiązujących zasad prowadzenia badań klinicznych w Polsce i na świecie, a także aktualnych przepisów prawa słuchacze poznają praktyczne aspekty pracy w branży badań klinicznych, w tym najnowsze stosowane technologie. Wymierną korzyścią będzie też możliwość nawiązania nowych kontaktów biznesowych i wymiana doświadczeń zawodowych.

Efekty kształcenia

Program kształcenia

Zajęcia prowadzone są w trybie niestacjonarnym w wymiarze 178 godzin, trwają dwa semestry (przewidziano 11 spotkań weekendowych) pozwalają na uzyskanie 38 punktów ECTS. W ramach studiów proponowane są dwie ścieżki specjalizacyjne: ścieżka I - Komercyjne badania kliniczne, ścieżka II – Biomedyczne badania naukowe. Podstawowa część zajęć prowadzona jest wspólnie. W trakcie studiów uczestnicy będą mieli okazję uzyskać certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu ze znajomości Dobrych Zasad Klinicznych (GCP).

Ramowy program nauczania

Harmonogram zjazdów edycja IV

 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Warunkiem ukończenia studiów jest zdobycie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów oraz zdobycie oceny pozytywnej z egzaminu końcowego.

Opłaty

Opłata za 2 semestry zajęć dydaktycznych wynosi 8.500 zł, z możliwością dokonywania płatności w dwóch równych ratach w terminach: 16.10.2019 r., 02.03.2020 r

Płatność za studia odbywa się na indywidualne subkonto wskazane w umowie podpisywanej z każdym sluchaczem.

Wpisowe: 500 zł - podlega zaliczeniu w poczet czesnego, ale nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze

Opłaty wpisowego nalezy dokonać na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

z dopiskiem - studia podyplomowe Badania Kliniczne edycja IV

Dla pracowników UMP - rabat w wysokości 10%

 

Zarządzenie nr 22/19 Rektora dot wysokości opłat

Zacznij studiować!

Zarejestruj się

Kierownik studiów podyplomowych:

Dr hab. Jacek Karczewski

Badania kliniczne są jednym z najbardziej złożonych procesów naukowo-badawczych prowadzonych w zakresie zaawansowanych technologii. Ich prowadzenie wymaga wszechstronnego przygotowania i przeszkolenia kadr. Dostrzegając rosnące potrzeby rynkowe w tym zakresie oraz olbrzymi potencjał branży badań klinicznych w Polsce uruchomiliśmy studia w ramach których słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia, nadzorowania i monitorowania badań klinicznych zgodnie z najnowszą wiedzą i obowiązującymi przepisami.

Kontakt

Koordynator SPBKiBBN
mgr Anna Lewczuk
Coll. Stomatologicum, ul. Bukowska 70
60-812 Poznań
 
 
Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.