Powrót do listy kierunków

Badania Kliniczne i Biomedyczne Badania Naukowe

Patronat honorowy Agencji Badań Medycznych


Szanowni Państwo,

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora 124/2020 od dnia 17 października do odwołania zajęcia w ramach studiów podyplomowych, kursów i szkoleń specjalizacyjnych prowadzone są w formie zdalnej.

Jeśli sytuacja epidemiczna ulegnie poprawie, zajęcia będą prowadzone w formie hybrydowej (stacjonarnie i/lub on-line). Zajęcia zdalne są równoważne z zajęciami stacjonarnymi.


Grupa na 6. edycję została zebrana. Istnieje jednak możliwość dołączenia! Rekrutacja została wydłużona do 20 listopada br.

Zapraszamy!


Studia otrzymały Patronat honorowy Prezesa Agencji Badań Medycznych, dr n. med. Radosława Sierpińskiego.

Dla najlepszych słuchaczy naszych studiów podyplomowych przewidzieliśmy staż w ośrodkach badań klinicznych!


Program Studiów Podyplomowych Badań Klinicznych i Biomedycznych Badań Naukowych powstał z myślą o osobach związanych, bądź pragnących związać się zawodowo z tematyką planowania lub prowadzenia komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych. Zajęcia prowadzone są przez renomowanych wykładowców akademickich oraz doświadczonych menadżerów z firm farmaceutycznych i CRO.

 


Program adresowany jest w szczególności do:

 • absolwentów studiów wyższych lub studentów ostatnich lat studiów II stopnia zainteresowanych tematyką badań klinicznych w kontekście rozwoju zawodowego;
 • osób zarządzających projektami badań klinicznych, właścicieli ośrodków badań klinicznych, lekarzy prowadzących badania kliniczne, a także do pielęgniarek i koordynatorów badań klinicznych;
 • pracowników ośrodków, w których prowadzone są badania kliniczne;
 • pracowników jednostek klinicznych i naukowych, prowadzących działalność badawczą.

Naszymi słuchaczami są zarówno absolwenci kierunków medycznych, takich jak kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny, analityka medyczna, farmacja, dietetyka, fizjoterapia, pielęgniarstwo, itp., czy kierunków biologicznych i przyrodniczych, ale również absolwenci kierunków ekonomicznych, nauk społecznych, czy humanistycznych. W programie uczestniczą osoby z całej Polski, a także zza granicy, np. Niemiec, czy Wielkiej Brytanii.

Zajęcia prowadzone są w trybie niestacjonarnym i trwają dwa semestry. Przewidziano 11 spotkań weekendowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Nie prowadzimy egzaminów wstępnych ani rozmowy kwalifikacyjnej.

Warunkiem ukończenia studiów jest zdobycie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów oraz zdobycie oceny pozytywnej z egzaminu końcowego. W trakcie trwania studiów uczestnicy mają okazję uzyskać certyfikat potwierdzający znajomość Dobrych Zasad Klinicznych (GCP).

Nasze atuty:

 • Patronat honorowy Agencji Badań Medycznych
 • Jedyny tego typu program w Polsce Zachodniej
 • Kadra dydaktyczna złożona z renomowanych wykładowców akademickich oraz doświadczonych menadżerów z firm farmaceutycznych i CRO
 • Staż w ośrodkach badań klinicznych dla najlepszych słuchaczy!
 • Partnerstwo Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Konkurencyjne czesne. Możliwość płatnosci w ratach
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
 • Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu ze znajomości Dobrych Zasad Klinicznych (GCP)
 • Możliwość nawiązania interesujących kontaktów biznesowych i wymiany doświadczeń
 • Dla pracowników Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Polskiej Unii Szpitali Klinicznych i Polskiej Federacji Szpitali - rabat w wysokości 10%!

 

Zasady rekrutacji

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe Badań Klinicznych i Biomedycznych Badań Naukowych wypełniają formularz elektroniczny (rejestracyjny) i załączają skany poniższych dokumentów:

 1. podpisany dyplom ukończenia studiów wyższych (prosimy o sprawdzenie, czy dyplom został przez Państwa podpisany - miejsce pod zdjęciem)
 2. dowód opłaty wpisowego w wysokości 500 zł ( wpisowe podlega zaliczeniu w poczet czesnego, ale nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze) - informacje szczegółowe zakładka Opłaty

 

Sylwetka absolwenta

Założeniem programu jest aktualizacja, porządkowanie i pogłębianie wiedzy uczestników w zakresie przeprowadzania badań klinicznych w myśl zasad Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP) oraz Medycyny Opartej na Dowodach Naukowych (EBM), z uwzględnieniem niekomercyjnych badań z obszaru nauk biomedycznych. Słuchacze będą mieli możliwość zdobycia lub poszerzenia wiedzy w dziedzinach planowania, prowadzenia i monitorowania komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych oraz zarządzania nimi. Obok teoretycznej wiedzy na temat obowiązujących zasad prowadzenia badań klinicznych w Polsce i na świecie, a także aktualnych przepisów prawa słuchacze poznają praktyczne aspekty pracy w branży badań klinicznych, w tym najnowsze stosowane technologie. Wymierną korzyścią będzie też możliwość nawiązania nowych kontaktów biznesowych i wymiana doświadczeń zawodowych.

Efekty kształcenia

Program kształcenia i terminy zjazdów

Zajęcia prowadzone są w trybie niestacjonarnym w wymiarze 178 godzin, trwają dwa semestry (przewidziano 11 spotkań weekendowych) pozwalają na uzyskanie 38 punktów ECTS.

Szczegółowy harmonogram zjazdów:

Zajęcia w ramach 6. edycji studiów -  Pierwszy zjazd planowany jest na 12-13 grudnia 2020 r., a zakończenie zajęć na wrzesień 2021 r. Zajęcia będą prowadzone w formie hybrydowej - stacjonarnie i on-line. Zajęcia zdalne są rwónoważne z zajęciami stacjonarnymi.

Terminy zjazdów (korekta harmonogramu):

 1. 12-13.12.2020 r. – rozpoczęcie zajęć
 2. 9-10.01.2021 r.
 3. 30-31.01.2021 r.
 4. 20-21.02.2021 r.
 5. 20-21.03.2021 r.
 6. 17-18.04.2021 r.
 7. 22-23.05.2021 r.
 8. 12-13.06.2021 r.
 9. 26-27.06.2021 r.
 10. 11-12.09.2021 r.
 11. 25-26.11.2021 r.– egzamin końcowy

 

*Harmonogram szczegółowy może ulec jednak nieznacznej zmianie zw na sytuację epidemiczną.


Zajęcia w ramach 5. edycji studiów - rekrutacja zakończona

 1. 3-4 października 2020 r.
 2. 24-25 października 2020 r.
 3. 7-8 listopada 2020 r.
 4. 5-6 grudnia 2020 r.
 5. 16-17 stycznia 2021 r.
 6. 30-31 stycznia 2021 r.
 7. 27-28 luty 2021 r.
 8. 27-28 marca 2021 r.
 9. 24-25 kwietnia 2021 r.
 10. 22-23 maja 2021 r.
 11. 12-13 czerwca 2021 r.

W trakcie studiów uczestnicy będą mieli okazję uzyskać certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu ze znajomości Dobrych Zasad Klinicznych (GCP).

 

RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA:

Ramowy program nauczania

 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Warunkiem ukończenia studiów jest zdobycie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów oraz zdobycie oceny pozytywnej z egzaminu końcowego, który odbywa się na ostatnim zjeździe.

Opłaty

6 edycja SPBKiBBN:

Opłata za 2 semestry zajęć dydaktycznych wynosi 9.400 zł, z możliwością dokonywania płatności w dwóch równych ratach po 4.700 zł w terminach: 

6 listopada 2020 r. i 5 marca 2021 r.

Płatność za studia odbywa się na indywidualne subkonto wskazane w umowie podpisywanej z każdym sluchaczem.

Wpisowe (płatne na etapie rekrutacji): 500 zł - podlega zaliczeniu w poczet czesnego, ale nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze.

Opłaty wpisowego nalezy dokonać na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

z dopiskiem - studia podyplomowe 700-05-178, Badania Kliniczne edycja VI

Dla pracowników Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Polskiej Unii Szpitali Klinicznych i Polskiej Federacji Szpitali - rabat w wysokości 10%!

 

Zacznij studiować!

Zarejestruj się

Kierownik studiów podyplomowych:

Dr hab. Jacek Karczewski

Badania kliniczne są jednym z najbardziej złożonych procesów naukowo-badawczych prowadzonych w zakresie zaawansowanych technologii. Ich prowadzenie wymaga wszechstronnego przygotowania i przeszkolenia kadr. Dostrzegając rosnące potrzeby rynkowe w tym zakresie oraz olbrzymi potencjał branży badań klinicznych w Polsce uruchomiliśmy studia w ramach których słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia, nadzorowania i monitorowania badań klinicznych zgodnie z najnowszą wiedzą i obowiązującymi przepisami.

Kontakt

Centrum Studiów Podyplomowych
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
 
tel. 61 854 62 67, e-mail: studium@ump.edu.pl
 
Kierownik studiów:
 
dr hab. Jacek Karczewski
dr Rafał Staszewski
Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.