Powrót do Strony Głównej

Władze / Przydatne informacje

Władze - Centrum Studiów Podyplomowych i Kształcenia Ustawicznego

Prof. dr hab. n. med. Ewa Wender-Ożegowska

Prorektor ds. Szkoły Doktorskiej i Kształcenia Ustawicznego

 

dr n. med. Rafał Staszewski, MBA

Dyrektor Generalny

 


Przydatne informacje dla SŁUCHACZY

Kto może byc słuchaczem studiów podyplomowych?

Słuchaczem studiów podyplomowych może być osoba, która ukończyła minimum studia pierwszego stopnia i posiada tytuł licencjata. Procedura rekrutacyjna na wybrane kierunki studiów podyplomowych może jednak uwzględniać również wymogi dodatkowe, na przykład: Estetyka Twarzy – kandydaci powinni posiadać prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza-dentysty.

Szczególowe wytyczne można znaleźć w zakładce profil kandydata przy każdym z kierunków.

Gdzie znajdę regulamin?

Regulamin studiów podyplomowych znajduje się na stronie internetowej UMP:

Jak i gdzie mogę złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Rekrutacja na studia podyplomowe przebiega w formie elektronicznej. Kandydaci wypełniają elektroniczny formularz rekrutacyjny oraz załączają w formacie PDF wszystkie wymagane dokumenty. Przedstawienie oryginałów załączonych dokumentów będzie wymagane dopiero na pierwszym zjeździe.

Czy na studiach podyplomowych planowane są obowiązkowe praktyki?

To zależy od programu studiów podyplomowych. Jeżeli w programie przewidziano realizację praktyk zawodowych, w takim wypadku stanowią one integralną część planu studiów i podlegają zaliczeniu na takich samych zasadach, jak inne przedmioty.

Jaki dokument otrzymam po ukończeniu studiów podyplomowych?

Każdy absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Jakie informacje zawiera świadectwo studiów podyplomowych?

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zawiera następujące informacje:

  • imiona i nazwisko posiadacza świadectwa
  • datę i miejsce urodzenia,
  • kierunek studiów podyplomowych oraz liczbę semestrów,
  • wynik ukończenia studiów podyplomowych,
  • wykaz przedmiotów wraz z liczbą godzin zajęć teoretycznych i praktycznych,
  • liczbę zdobytych punktów ECTS,
  • pieczęć oraz podpis Rektora UMP.

Jak otrzymać zwrot nadpłaconego czesnego?

Nadpłata w opłacie czesnego zwracana jest Słuchaczowi na jego pisemny wniosek. Pismo, wraz z podaniem numeru konta, na które nadpłata powinna zostać zwrócona, należy przesłać na adres: Centrum Studiów Podyplomowych i Kształcenia Ustawicznego, pok. 003, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań.

Czy na studiach podyplomowych obowiązuje opłata wpisowego?

Opłata wpisowego wymagana jest tylko na wybranych kierunkach studiów podyplomowych. Przy czym - wpisowe w wysokości poniżej 200 zł nie podlega zaliczeniu w poczet czesnego i nie podlega zwrotowi, natomiast w wysokości co najmniej 200 zł – podlega zaliczeniu w poczet czesnego, nie podlega jednak zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych lub zrezygnowania z nich w trakcie pierwszego semestru.

W przypadku nieuruchomienia kierunku, opłata jest zwracana.

Czy Uczelnia nalicza odsetki za nieterminowe opłacanie czesnego?

W przypadku nieterminowego wnoszenia opłat (decyduje data wpływu na rachunek bankowy UMP) naliczane są odsetki ustawowe.

Jak i gdzie mogę sprawdzić stan moich płatności?

Każdy słuchacz studiów podyplomowych może sprawdzić swoje płatności, w tym kwotę naliczonych odsetek, w systemie elektronicznym WISUS S.

Czy ktoś może za mnie odebrać świadectwo ukończenia studiów podyplomowych?

Tak. Świadectwo studiów podyplomowych może zostać wydane osobie trzeciej pod warunkiem przedstawienia przez nią podpisanego przez absolwenta upoważnienia do odbioru. Upoważnienie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko osoby upoważnionej,
  • nr i seria dokumentu tożsamości,
  • czytelny podpis posiadacza świadectwa studiów podyplomowych.

Osoba upoważniona do odbioru świadectwa w imieniu absolwenta będzie zobowiązana do wylegitymowania się i pisemnego potwierdzenia odbioru dokumentu.

Gdzie i kiedy odbiorę świadectwo ukończenia studiów podyplomowych?

Świadectwa można odbierać po 30 dniach od dnia ukończenia studiów podyplomowych. 
Świadectwa wydawane są w Centrum Studiów Podyplomowych i Kształcenia Ustawicznego, Collegium Maius, ul. Fredry 10, pok. 003, w godz. 7.30-15.00. Centrum czynne jest od poniedziałku do piątku.

Czy słuchacze studiów podyplomowych mogą korzystać z domów studenckich UMP?

Tak. Słuchacze studiów podyplomowych mogą korzystać z domów studenckich UMP na warunkach komercyjnych. Warunki rezerwacji noclegu oraz płatności pod linkiem: 

Czy mogę ubiegać się o stypendium socjalne lub naukowe?

Nie. Słuchaczowi studiów podyplomowych nie przysługuje prawo do otrzymania stypendium socjalnego lub naukowego.

Czy mam prawo do legitymacji studenckiej?

Nie. Słuchacz studiów podyplomowych nie ma prawa do otrzymania legitymacji studenckiej.

Czy mogę korzystać z biblioteki UMP?

Tak. Słuchacze studiów podyplomowych mogą korzystać z zasobów Biblioteki UMP. Szczegóły pod linkiem: 

Klauzula informacyjna

Kliknij tutaj

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.