Powrót do listy kierunków

Geriatria i Gerontologia z Elementami Opieki Paliatywnej

Szanowni Państwo,

rozpoczęliśmy nabór na 9 edycję studiów!

Pierwszy zjazd planowany jest na 22-23 października 2022 r. Decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja trwa do 2 października br. lub do momentu dostępności miejsc.

Zapraszamy!


Oficjalną decyzję o przyjęciu wraz z umową i planem zajęć, otrzymają Państwo po zamknięciu rekrutacji.Opinia jednego z uczestników studiów:

Profil kandydata

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem, tzn. posiadających dyplom ukończenia studiów I-go lub II-go stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Zasady rekrutacji

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe „Geriatria z Elementami Gerontologii i Opieki Paliatywnej” wypełniają formularz elektroniczny (rejestracyjny) i załączają skan:

  • dyplomu ukończenia studiów I-go, II-go stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
  • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej (informacje szczegółowe: zakładka Opłaty)

Nie ma rozmowy kwalifikacyjnej. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz zainteresowania kandydata zgodne z programem studiów.

Sylwetka absolwenta

Zadaniem Studiów jest przygotowanie kadry dla wszystkich jednostek, w których będą przebywać w celach profilaktycznych, ale i diagnostyczno-leczniczych chorzy starsi. Celem ich jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy z pacjentem w wieku podeszłym.

 

Program kształcenia

Studia trwają 2 semestry. Ramowy program studiów podyplomowych obejmuje 169 godzin realizowanych w formie hybrydowej z wykładowcami (łącznie 1475 godziny dydaktyczne, w tym 1306 godz. samokształcenia). Dwa semestry obejmują 8 sobotnio-niedzielnych zjazdów. Zjazdy odbywają się jeden raz w miesiącu. Pierwsze 7 zjazdów obejmuje 12-13 godzin zajęć w sobotę i 8-10 godz. w niedzielę. Podczas ostatniego zjazdu zajęcia niedzielne to tylko 3-godzinny test egzaminacyjny. Słuchacz jest zobowiązany do wzięcia udziału w 90% zajęć. Przypadki nieobecności na większej liczbie godzin będą rozpatrywane indywidualnie.

 

Program studiów

Harmonogram zjazdów - edycja IX

 

 

 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Studia kończą się egzaminem dyplomowym w formie pisemnej (test).

Opłaty

Opłata za 2 semestry zajęć dydaktycznych wynosi 3.500 zł, z możliwością dokonywania płatności w dwóch równych ratach po 1.750 zł w terminach: 10 października 2022 r. oraz 20 lutego 2023 r.

Płatność za studia odbywa się na indywidualne subkonto wskazane w umowie podpisywanej z każdym sluchaczem po zakończeniu rekrutacji.

 

Opłata wpisowa:

Opłata wpisowa płatna na etapie rekrutacji wynosi 100 zł  i nie podlega zaliczeniu w poczet czesnego oraz nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze.

Opłaty wpisowego należy dokonać w momencie rejestracji na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

z dopiskiem - Studia podyplomowe Geriatria i Gerontologia, edycja IX, imię i nazwisko słuchacza, 500-05-231

*jeśli płatnikiem nie jest słuchacz, w tytule przelewu bardzo prosimy o podanie nazwiska uczestnika studiów

 

Zarządzenie nr 63/22

Zacznij studiować!

Zarejestruj się

Kierownik studiów podyplomowych:

prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis

Intensywne starzenie wymusza dostosowanie systemu opieki nad starszymi osobami do zmieniającej się sytuacji, a to wymaga przygotowania wykwalifikowanej kadry posiadającej wiedzę, umiejętności i kompetencje z różnych dziedzin, niezbędne dla zwiększenia efektywności podejmowanych działań na rzecz tych chorych. Studia obejmują różne podejścia do starszych pacjentów uzależnione od ich potrzeb, ale i możliwości ich zaspokojenia. Pozwalają nabyć wiedzę, umiejętności i kompetencje w pracy z pacjentem w wieku podeszłym.

Kontakt

Pracownia Geriatrii
Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej
Os. Rusa 55
61-245 Poznań
tel. 61 8738-327
fax 61 8738-303
e-mail: geriatria-wl1@ump.edu.pl

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.