Powrót do listy kierunków

Geriatria i Gerontologia z Elementami Opieki Paliatywnej

Rekrutacja na 6. edycję została zamknięta.

Zadaniem Studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu medycyny wieku podeszłego. Studia przygotowują kadry jednostek, w których będą przebywać w celach profilaktycznych, ale i diagnostyczno-leczniczych i opiekuńczych osoby starsze.

Profil kandydata

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem, tzn. posiadających dyplom ukończenia studiów I-go lub II-go stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Zasady rekrutacji

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe „Geriatria z Elementami Gerontologii i Opieki Paliatywnej” wypełniają formularz elektroniczny (rejestracyjny) i załączają skan:

  • dyplomu ukończenia studiów I-go, II-go stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

Nie ma rozmowy kwalifikacyjnej. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz zainteresowania kandydata zgodne z programem studiów

Sylwetka absolwenta

Zadaniem Studiów jest przygotowanie kadry dla wszystkich jednostek, w których będą przebywać w celach profilaktycznych, ale i diagnostyczno-leczniczych chorzy starsi. Celem ich jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy z pacjentem w wieku podeszłym.

 

Program kształcenia

Studia trwają 2 semestry. Ramowy program studiów podyplomowych obejmuje 1475 godziny dydaktyczne (59 punktów ECTS), w tym 169 godzin realizowanych w ramach kontaktu z wykładowcami oraz 1306 godz. samokształcenia. Dwa semestry obejmują 9 sobotnio-niedzielnych zjazdów. Zjazdy odbywają się jeden raz w miesiącu. Pierwsze 8 zjazdów obejmuje 12-13 godzin zajęć w sobotę i 8-10 w niedzielę. Podczas ostatniego zjazdu zajęcia niedzielne to tylko 3-godzinny test egzaminacyjny. Słuchacz jest zobowiązany do wzięcia udziału w 90% zajęć. Przypadki nieobecności na większej liczbie godzin będą rozpatrywane indywidualnie.

 

Program studiów

 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Studia kończą się egzaminem dyplomowym w formie pisemnej (test).

Opłaty

Opłata za 2 semestry zajęć dydaktycznych wynosi 2.800 zł, z możliwością dokonywania płatności w dwóch równych ratach w terminach: 7.10.2019 r., 07.02.2020 r

Płatność za studia odbywa się na indywidualne subkonto wskazane w umowie podpisywanej z każdym sluchaczem.

Zarządzenie nr 23/19 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowksiego w Poznaniu z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie uruchomienia VI edycji studiów podyplomowych Geriatria i Gerontologia z Elementami Opieki Paliatywnej

Zacznij studiować!

Zarejestruj się

Kierownik studiów podyplomowych:

prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis

Intensywne starzenie wymusza dostosowanie systemu opieki nad starszymi osobami do zmieniającej się sytuacji, a to wymaga przygotowania wykwalifikowanej kadry posiadającej wiedzę, umiejętności i kompetencje z różnych dziedzin, niezbędne dla zwiększenia efektywności podejmowanych działań na rzecz tych chorych. Studia obejmują różne podejścia do starszych pacjentów uzależnione od ich potrzeb, ale i możliwości ich zaspokojenia. Pozwalają nabyć wiedzę, umiejętności i kompetencje w pracy z pacjentem w wieku podeszłym.

Kontakt

Pracownia Geriatrii
Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej
Os. Rusa 55
61-245 Poznań
tel. 61 8738-327
fax 61 8738-303
e-mail: geriatria-wl1@ump.edu.pl

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.