Powrót do listy kierunków

Kompleksowy system wsparcia rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora 124/2020 od dnia 17 października do odwołania zajęcia w ramach studiów podyplomowych, kursów i szkoleń specjalizacyjnych prowadzone są w formie zdalnej.

Jeśli sytuacja epidemiczna ulegnie poprawie, zajęcia będą prowadzone w formie hybrydowej (stacjonarnie i/lub on-line). Zajęcia zdalne są równoważne z zajęciami stacjonarnymi.


Rekrutacja zakończona. Grupa została zebrana. Istnieje możliwość rekrutacji na listę rezerwową. W przypadku nieprzyjęcia słuchacza z listy rezerwowej (brak miejsc), opłata wpisowa zostanie zwrócona.


Zapraszamy do obejrzenia filmu:


Celem dwusemestralnych studiów podyplomowych jest rozwój wiedzy w obszarze współczesnych metod ukierunkowanych na pomoc wybranej grupie osób, jakimi są dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Słuchacze naszych studiów będą posiadać umiejętności planowania procesu terapeutycznego oraz wdrażania strategii terapeutycznych. Program powstał w oparciu o współczesne badania naukowe i uwzględnia kompleksowe strategie postępowania terapeutycznego oraz jest zgodny ze standardami Evidence-Based Medicine.

Wśród kadry dydaktycznej, m.in. dr hab. n. med. Agnieszka Słopień (Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UMP), prof. dr hab. n. o zdr. Ewa Mojs (Kierownik Katedry i Zakładu Psychologii Klinicznej UMP), czy prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski (Kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Rehabilitacji UMP).

Studia podyplomowe Kompleksowy system wsparcia rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu stanowić będą uzupełnienie wiedzy z dziedzin: psychologii, pedagogiki, medycyny, logopedii i innych form rehabilitacji.

Profil kandydata

Słuchaczami mogą być osoby posiadające wykształcenie wyższe, minimum licencjackie, zainteresowane tematyką wspierania rozwoju osób z autyzmem, tj. nauczyciele, terapeuci, psychologowie, pedagodzy, logopedzi, fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, a także rodzice lub opiekunowie dzieci ze spektrum autyzmu.

Program kształcenia

Studia trwają 2 semestry. Ramowy program studiów podyplomowych obejmuje 202 godziny dydaktyczne.

Zjazdy odbywają się raz w miesiącu (sobota-niedziela). Pierwszy zjazd planowany jest na 17-18 października 2020 r. Zakończenie studiów - czerwiec 2021 r.

Zajęcia będą prowadzone w formie hybrydowej (stacjonarnie i on-line). Zajęcia zdalne są równoważne z zajęciami stacjonarnymi.

Program studiów

 

Harmonogram zjazdów - edcja I

 

Szczegółowy plan zajęć otrzymają Państwo na miesiąc przed rozpoczęciem zajęć.

Opłaty

Opłata za udział w studiach wynosi 5900 zł  - płatne jednorazowo lub w dwóch równych ratach w terminach:

  • I rata w wysokości 2950 zł płatna do 9 października 2020 r.
  • II rata w wysokości 2950 zł płatna do 10 marca 2021 r.

Płatność za studia odbywa się na indywidualne subkonto wskazane w umowie podpisywanej z każdym sluchaczem po zakończeniu rekrutacji.

Pracownicy UMP - 10% rabat!

Opłata wpisowa:

Opłata wpisowa płatna na etapie rekrutacji wynosi 250 zł - podlega zaliczeniu w poczet czesnego, ale nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze.

Opłaty wpisowego należy dokonać w momencie rejestracji na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

z dopiskiem - Studia podyplomowe Kompleksowe wsparcie rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu, edycja I, imię i nazwisko słuchacza

Zasady rekrutacji

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe wypełniają formularz elektroniczny (rejestracyjny) i załączają:

  • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (ważne, aby dyplom był podpisany przez słuchacza - miejsce pod zdjęciem);
  • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej (szczegóły - zakładka: Opłaty).

Nie prowadzimy rozmowy kwalifikacyjnej. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz zainteresowania kandydata zgodne z programem studiów.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych są pozytywne wyniki testu wiedzy odbywającego się w drugim semestrze, obejmującego przedmioty kończące się egzaminem z całego toku studiów oraz 90 % obecności na zajęciach.

Ponadto, każdy słuchacz zobowiązany jest do odbycia 20h praktyk w placówkach, w których przebywają osoby z autyzmem; przedszkola, szkoły, ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki rehabilitacyjne, gabinety terapeutyczne itd. - informacje szczegółowe dot. praktyk zostaną podane na spotkaniu organizacyjnym podczas pierwszego zjazdu.

Zacznij studiować!

Zarejestruj się

Kierownik studiów podyplomowych:

dr n. o zdr. Anna Kostiukow

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w ostatnich dekadach odnotowuje się wzrost występowania zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu (https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders). Wynika to, m.in. z większej świadomości dotyczącej kryteriów diagnostycznych oraz dostępu do metod oceny. W Polsce brakuje kompleksowego sytemu wsparcia rodziców dzieci ze spektrum, jak i nauczycieli terapeutów.

Zapraszamy do udziału w I edycji studiów. Program adresowany jest do osób zainteresowanych tematyką wspierania rozwoju dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, tj. do nauczycieli, terapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, a także rodziców lub opiekunów.

Kontakt
 
 
Koordynator kierunku - mgr Piotr Poniewierski
tel. 508 729 490
 
Kierownik kierunku - dr Anna Kostiukow
tel. 501 743 155
e-mail: annakostiukow@wp.pl
 
Informacje związane z rekrutacją:
tel. 61 854 62 67 lub - 60 20
Centrum Studiów Podyplomowych UMP
 
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147
61-545 Poznań
 
 
Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.