Powrót do listy kierunków

Podyplomowe Studia Uzupełniające dla Osób Wykwalifikowanych

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora 124/2020 od dnia 17 października do odwołania zajęcia w ramach studiów podyplomowych, kursów i szkoleń specjalizacyjnych prowadzone są w formie zdalnej.


Rekrutacja na I edycję została zakończona.

Brak wolnych miejsc. 

Rekrutacja na 2. edycję studiów rozpocznie się wiosną 2021 r.


Program studiów podyplomowych został stworzony dla osób pełniących funkcję Osoby Wykwalifikowanej, posiadających tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny, uzyskany w obszarze obejmującym co najmniej jedną dyscyplinę naukową z dziedziny nauk biologicznych, chemicznych, medycznych lub weterynaryjnych; w stosunku do których wymagane jest uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie następujących przedmiotów: fizyki, chemii ogólnej i nieorganicznej, chemii organicznej, chemii analitycznej, chemii farmaceutycznej obejmującej analizę produktów leczniczych, biochemii ogólnej i stosowanej (medycznej), fizjologii, mikrobiologii, farmakologii, technologii farmaceutycznej, toksykologii oraz farmakognozji (artykuł 48, Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne Dz.U. poz. 1375).

Zasady rekrutacji

Do postępowania kwalifikacyjnego może zgłosić się Kandydat nieposiadający tytułu magistra farmacji, ale posiadający tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny, uzyskany w obszarze obejmującym co najmniej jedną dyscyplinę naukową z dziedziny nauk biologicznych, chemicznych, medycznych lub weterynaryjnych (artykuł 48, Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne Dz.U. poz. 1375).

Jednostka szkoląca kwalifikuje na studia osoby spełniające wymagania. Ponadto, w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc decydować będzie kolejność zgłoszeń. Kierunek studiów zostanie uruchomiony, gdy liczba przyjętych będzie wynosiła co najmniej 10 osób.

Rekrutacja odbywa się wyłącznie drogą on-line.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe wypełniają formularz elektroniczny (rejestracyjny) i załączają skany poniższych dokumentów:

  1. podpisany dyplom ukończenia studiów wyższych (prosimy o sprawdzenie, czy dyplom został przez Państwa podpisany - miejsce pod zdjęciem)
  2. dowód opłaty wpisowego w wysokości 250 zł ( wpisowe podlega zaliczeniu w poczet czesnego, ale nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze) - informacje szczegółowe zakładka Opłaty

W przypadku wątpliowści związanych z przyjęciem na studia prosimy o kontakt z:

dr Magdaleną Paczkowską, e-mail: mpaczkowska@ump.edu.pl

Program kształcenia

Zajęcia prowadzone są w trybie niestacjonarnym w wymiarze 224 godzin, trwają dwa semestry (13 spotkań weekendowych) pozwalają na uzyskanie 30 punktów ECTS. Część zajęć prowadzona jest w e-learningu.

RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ

Szczegółowy harmonogram terminów zjazdów będzie dostępny w lipcu, szczegółowy plan zajęc do końca września. Forma zajęć i termin rozpoczęcia studiów będą uzależnione od sytuacji epidemicznej.

Zajęcia będą prowadzone hybrydowo (on-line i stacjonarnie). Zajęcia zdalne są równoważne z zajęciami stacjonarnymi.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na wykładach, seminariach i ćwiczeniach (słuchacz jest zobowiązany do wzięcia udziału w 90% zajęć), uzyskanie zaliczeń z objętych planem przedmiotów i pozytywnych ocen egzaminów cząstkowych w określonych terminach.

Opłaty

Opłata za udział w studiach wynosi 7900 zł, którą to kwotę słuchacze będę zobowiązani do uiszczenia jednorazowo lub w dwóch równych ratach po 3950 zł przy założeniu, że pierwszą ratę należy uiścić do 9 października 2020 r., a drugą do 5 marca 2021 r.

Płatność za studia odbywa się na indywidualne subkonto wskazane w umowie podpisywanej z każdym sluchaczem po zakończeniu rektutacji.

 

Wpisowe (płatne na etapie rekrutacji): 250 zł - podlega zaliczeniu w poczet czesnego, ale nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze.

Opłaty wpisowego należy dokonać na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

z dopiskiem - studia podyplomowe 700-05-180, SP dla Osób Wykwalifikowanych - ed. I, imię i nazwisko uczestnika

 

Uwaga!

Rabat w wysokości 10% dla pracowników firm farmaceutycznych współpracujących z UMP (weryfikowane w trakcie rekrutacji przez kierownika studiów). Przed przystąpieniem do rekrutacji należy skontaktowac się z dr Magdaleną Paczkowską celem weryfikacji i uzyskać zgodę mailową na przyznanie rabatu.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia poprowadzi renomowana, aktywna zawodowo kadra doświadczonych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Medycznego im. K. Macinkowskiego w Poznaniu:

prof. dr hab. Judyta Cielecka-Piontek - kierownik studiów

prof. dr hab. Tomasz Karpiński

prof. dr hab. Marek Murias

prof. dr hab. Przemysław Mikołajczak

prof. dr hab. Beata Stanisz

prof. dr hab. Ewa Tykarska

prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko

dr hab. Marek Bernard

dr hab. Jolanta Długaszewska

dr hab. Violetta Krajka-Kuźniak

dr hab. Jacek Kujawski

dr hab. Anna Marcinkowska-Gapińska

dr hab. Jarosław Paluszczak

 dr hab. Magdalena Ogrodowczyk

dr hab. Tomasz Osmałek

dr hab. Hanna Szaefer

dr Magdalena Borowska

dr Danuta Cenajek-Musiał

dr Justyna Chanaj-Kaczmarek

dr Izabela Chudzicka-Strugała

dr Barbara Ćwiertnia

dr Anna Froelich

dr Anna Gawron-Gzella

dr Barbara Jadach

dr Justyna Kupsz

dr Irena Okulicz-Kozaryn

dr Szymon Plewa

dr Magdalena Paczkowska

dr Maria Popielarz-Brzezińska

dr Maciej Stawny

dr Anna Wesołowska

dr Agnieszka Zeidler

mgr Emilia Jakubowska

Zacznij studiować!

Zarejestruj się

Kierownik studiów podyplomowych:

prof. dr hab. Judyta Cielecka-Piontek

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w Podyplomowych Studiach Uzupełniających dla Osób Wykwalifikowanych.

Studia adresowane są do osób pracujących w branży farmaceutycznej, które będą odpowiedzialne za zarządzanie procesem wytwarzania produktu leczniczego. Celem studiów będzie uzupełnienie wiedzy i umiejętności dla pełniących funkcję Osoby Wykwalifikowanej (zgodnie z artykułem 48, Ustawy z dnia 7 czerwca 2018 o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne Dz.U. poz. 1375).

Zajęcia poprowadzą renomowani wykładowcy Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Serdecznie zapraszam!

prof. dr hab. Judyta Cielecka-Piontek

Kierownik merytoryczny kierunku

Centrum Studiów Podyplomowych

tel. 61 854 61 61 lub - 60 20

e-mail: podyplomowe@ump.edu.pl

 

Katedra i Zakład Farmakognozji UMP

ul. Święcickiego 4, 61-781 Poznań

tel. (61) 854-67-10

Kierownik studiów - prof. dr hab. Judyta Cielecka-Piontek

e-mail: jpiontek@ump.edu.pl

Koordynator studiów - dr Magdalena Paczkowska

e-mail: mpaczkowska@ump.edu.pl

 

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.