Powrót do listy kierunków

Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej

Rekrutacja na 40. edycję została zakończona.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy oraz umiejętności dotyczących funkcjonowania jednostek organizacyjnych opieki zdrowotnej w zakresie sprawnego zarządzania finansami, kadrami i majątkiem. W ramach zajęć słuchacze uzyskają wiedzę z zakresu: zarządzania, prawa gospodarczego, ubezpieczeń społecznych, analizy ekonomicznej, rachunkowości oraz marketingu.

Profil kandydata

Studia są propozycją doskonalenia dla osób z wyższym wykształceniem, zajmujących kierownicze stanowiska w podmiotach organizacyjnych służby zdrowia lub planujących drogę zawodową w tych strukturach.

Zasady rekrutacji

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej wypełniają formularz elektroniczny (rejestracyjny) i załączają skany poniższych dokumentów:

  1. dyplom ukończenia studiów wyższych,
  2. dowód opłaty wpisowego w wysokości 200 zł ( wpisowe podlega zaliczeniu w poczet czesnego, ale nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze)

Opłaty wpisowego nalezy dokonać na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
56 1030 1247 0000 0000 4771 8000
z dopiskiem - studia podyplomowe Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej edycja XL

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent Studiów Podyplomowych Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej ma umiejętności przydatne do zarządzania majątkiem, kadrami i finansami w podmiotach leczniczych. Posiada praktyczną wiedzę z problematyki prawa, ubezpieczeń społecznych, rachunkowości zarządczej, analizy ekonomicznej, marketingu i zamówień publicznych. Jest otwarty na nowe rozwiązania w sferze gospodarowania, a także przygotowany do samodzielnego opracowania wyczerpującej koncepcji działalności gospodarczej w formie biznesplanu.

Program kształcenia

Zajęcia dydaktyczne realizowane są w wymiarze 220 godzin, trwają 2 semestry, pozwalają na uzyskanie 50 punktów ECTS.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Zaliczenie bez oceny + obrona pracy końcowej (podyplomowej)

Opłaty

Opłata za studia wynosi 4700 zł za 2 semestry (2350 zł za jeden semestr), płatna jednorazowo lub w 2 ratach:

  • I rata płatna do dn. 7 listopada 2019 r., w wysokości 2350,00 zł, umniejszona o kwotę wpłaty wpisowego w wysokości 200,00 zł;
  • II rata płatna do dn. 31 marca 2020 r. w wysokości 2350,00 zł.

Płatność za studia odbywa się na indywidualne subkonto wskazane w umowie podpisywanej z każdym sluchaczem.

Wpisowe: 200 zł - podlega zaliczeniu w poczet czesnego, ale nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze

Opłaty wpisowego należy dokonać na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

z dopiskiem - studia podyplomowe Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej edycja XL

Zacznij studiować!

Zarejestruj się

Kierownik studiów podyplomowych:

Dr hab. Monika Urbaniak, prof. UM

Studia Podyplomowe Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej kierowane są do osób, które chcą się doskonalić zawodowo, poszerzać horyzonty, aktualizować wiedzę, ale również dla tych, którzy planują zmianę profilu zawodowego lub przekwalifikowanie się. Wiadomości uzyskane w czasie trwania Studium w istotny sposób mogą przyczynić się mogą przyczynić się do wzrostu kompetencji słuchaczy i zwiększyć ich możliwości na rynku pracy.

Kontakt

Katedra Prawa Medycznego, Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej
ul. Przybyszewskiego 39
60-356 Poznań
tel. 61 658-44-92
e-mail: knoz@ump.edu.pl
www.orgzarz.ump.edu.pl

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.