Powrót do listy kierunków

Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej

Szanowni Państwo,

prowadzimy nabór na 44 edycję studiów! Początek zajęć planowany jest na 18-19 listopada 2023 r.

Informacje szczegółowe (harmonogram zjazdów, program, opłaty) - zakładki poniżej.

Zapraszamy!


Uwaga!

Decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz dokonanie opłaty wpisowej jest równoznaczne z rezerwacją miejsca. Oficjalną decyzję o przyjęciu, umowę o świadczenie usług edukacyjnych oraz szczegółowy plan zajęć otrzymują Państwo drogą mailową po zakończeniu rekrutacji, tj. na początku listopada br.


Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy oraz umiejętności dotyczących funkcjonowania jednostek organizacyjnych opieki zdrowotnej w zakresie sprawnego zarządzania finansami, kadrami i majątkiem. W ramach zajęć słuchacze uzyskają wiedzę z zakresu: zarządzania, prawa gospodarczego, ubezpieczeń społecznych, analizy ekonomicznej, rachunkowości oraz marketingu.

Profil kandydata

Studia mają charakter doskonalący i są adresowane do osób z wyższym wykształceniem, zajmujących kierownicze stanowiska w podmiotach organizacyjnych służby zdrowia lub planujących drogę zawodową w tych strukturach.

Zasady rekrutacji

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej wypełniają formularz elektroniczny (rejestracyjny - dostępny na stronie internetowej) i załączają skany poniższych dokumentów:

  1. podpisany dyplom ukończenia studiów wyższych (ważne, aby dyplom był podpisany przez uczestnika - miejsce pod zdjęciem)
  2. potwierdzenie opłaty wpisowej w wysokości 300 zł (wpisowe podlega zaliczeniu w poczet czesnego, ale nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze)

Opłaty wpisowego należy dokonać na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - informacje szczegółowe:

zakładka poniżej - Opłaty

Sylwetka absolwenta

Absolwent Studiów Podyplomowych Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej ma umiejętności przydatne do zarządzania majątkiem, kadrami i finansami w podmiotach leczniczych. Posiada praktyczną wiedzę z problematyki prawa, ubezpieczeń społecznych, rachunkowości zarządczej, analizy ekonomicznej, marketingu i zamówień publicznych. Jest otwarty na nowe rozwiązania w sferze gospodarowania, a także przygotowany do samodzielnego opracowania wyczerpującej koncepcji działalności gospodarczej w formie biznesplanu.

Program kształcenia i harmonogram zjazdów

Zajęcia dydaktyczne realizowane są w wymiarze 220 godzin, trwają 2 semestry, pozwalają na uzyskanie 50 punktów ECTS. Forma zajęć - stacjonarna.

Ramowy program studiów

Harmonogram zjazdów dla 44 edycji już niebawem.

 

 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów (zaliczenie bez oceny) oraz obrona pracy dyplomowej.

Opłaty

edycja 44

Opłata za studia wynosi 6.400 zł za 2 semestry (3.200 zł/semestr), płatna:

1) w całości wymaganej kwoty - 6.400 zł do 10 listopada 2023 r.

lub

2) w 2 ratach:

  • I rata płatna do 10 listopada 2023 r., w wysokości 3.200 zł, umniejszona o kwotę wpłaty wpisowego w wysokości 300 zł;
  • II rata płatna do 1 marca 2024 roku w wysokości 3.200 zł

Istnieje możliwość płatności w mniejszych ratach.

Płatność za studia odbywa się na indywidualne subkonto wskazane w umowie podpisywanej z każdym słuchaczem po zakończeniu rekrutacji.

Wpisowe: 300 zł - podlega zaliczeniu w poczet czesnego, ale nie podlega zwrotowi na etapie rekrutacji i w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze.

Opłaty wpisowego należy dokonać na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

z dopiskiem - studia podyplomowe Zarządzanie, ed. 44 (nazwisko uczestnika)

 

AKTY PRAWNE:

Zarządzenie nr 57/23 - edycja 44

Zarządzenie nr 75/22 - edycja 43

 

Najważniejsze pytania i dokumenty

Zacznij studiować!

Zarejestruj się

Kierownik studiów podyplomowych:

Prof. dr hab. Monika Urbaniak

Studia Podyplomowe Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej kierowane są do osób, które chcą się doskonalić zawodowo, poszerzać horyzonty, aktualizować wiedzę, ale również dla tych, którzy planują zmianę profilu zawodowego lub przekwalifikowanie się. Wiadomości uzyskane w czasie trwania Studiów w istotny sposób mogą przyczynić się do wzrostu kompetencji słuchaczy i zwiększyć ich możliwości na rynku pracy.

Kontakt

Katedra i Zakład Prawa Medycznego i Farmaceutycznego
ul. Przybyszewskiego 39
60-356 Poznań

 

Koordynator kierunku:

Paulina Wesołowska 

tel. (61) 658-44-92

e-mail: pwesolowska@ump.edu.pl

 

 

Informacje w sprawie dostępności miejsc:

mgr Dajana Maćkowiak

Centrum Studiów Podyplomowych i Kształcenia Ustawicznego

tel. 61 854-61-61

e-mail: dmackowiak@ump.edu.pl

 

 

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.