Powrót do listy kierunków

Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej

Szanowni Państwo,

w dniu 23 maja br. rozpoczynamy nabór na 43 edycję Studiów Podyplomowych Zarządzanie w ochronie zdrowia!

Pierwszy zjazd planowany jest na 22-23 października 2022 r., a zakończenie zajęć na czerwiec 2023 r. Rekrutacja trwa do 23 września br. lub do momentu dostępności miejsc.

Informacje szczegółowe - program studiów, opłaty, harmonogram zjazdów - zakładki poniżej.

Serdecznie zapraszamy!


Oficjalną decyzję o przyjęciu wraz z umową i planem zajęć, otrzymają Państwo po zamknięciu rekrutacji.


Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy oraz umiejętności dotyczących funkcjonowania jednostek organizacyjnych opieki zdrowotnej w zakresie sprawnego zarządzania finansami, kadrami i majątkiem. W ramach zajęć słuchacze uzyskają wiedzę z zakresu: zarządzania, prawa gospodarczego, ubezpieczeń społecznych, analizy ekonomicznej, rachunkowości oraz marketingu.

Profil kandydata

Studia mają charakter doskonalący i są adresowane do osób z wyższym wykształceniem, zajmujących kierownicze stanowiska w podmiotach organizacyjnych służby zdrowia lub planujących drogę zawodową w tych strukturach.

Zasady rekrutacji

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej wypełniają formularz elektroniczny (rejestracyjny - dostępny na stronie internetowej) i załączają skany poniższych dokumentów:

  1. podpisany dyplom ukończenia studiów wyższych (ważne, aby dyplom był podpisany przez uczestnika - miejsce pod zdjęciem)
  2. potwierdzenie opłaty wpisowej w wysokości 300 zł (wpisowe podlega zaliczeniu w poczet czesnego, ale nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze)

Opłaty wpisowego należy dokonać na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - informacje szczegółowe:

zakładka poniżej - Opłaty

Sylwetka absolwenta

Absolwent Studiów Podyplomowych Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej ma umiejętności przydatne do zarządzania majątkiem, kadrami i finansami w podmiotach leczniczych. Posiada praktyczną wiedzę z problematyki prawa, ubezpieczeń społecznych, rachunkowości zarządczej, analizy ekonomicznej, marketingu i zamówień publicznych. Jest otwarty na nowe rozwiązania w sferze gospodarowania, a także przygotowany do samodzielnego opracowania wyczerpującej koncepcji działalności gospodarczej w formie biznesplanu.

Program kształcenia

Zajęcia dydaktyczne realizowane są w wymiarze 220 godzin, trwają 2 semestry, pozwalają na uzyskanie 50 punktów ECTS.

Ramowy program studiów

 

EDYCJA 43 - Harmonogram zjazdów zostanie podany w miesiącach wakacyjnych.

 

EDYCJA 42  - 2021/2022r. 

Harmonogram zjazdów do pobrania  

*Uwaga! Harmonogram może ulec zmianom. 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów (zaliczenie bez oceny) oraz obrona pracy dyplomowej.

Opłaty

edycja 43

Opłata za studia wynosi 5.900 zł za 2 semestry (2.950 zł/semestr), płatna:

1) w całości wymaganej kwoty - 5.900 zł do 7 października 2022 r.

lub

2) w 2 ratach:

  • I rata płatna do 7 października 2022 roku, w wysokości 2.950 zł, umniejszona o kwotę wpłaty wpisowego w wysokości 300 zł;
  • II rata płatna do 24 lutego 2023 roku w wysokości 2.950 zł

Płatność za studia odbywa się na indywidualne subkonto wskazane w umowie podpisywanej z każdym sluchaczem po zakończeniu rekrutacji.

Wpisowe: 300 zł - podlega zaliczeniu w poczet czesnego, ale nie podlega zwrotowi na etapie rekrutacji i w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze.

Opłaty wpisowego należy dokonać na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

z dopiskiem - 700-05-234 - studia podyplomowe Zarządzanie, ed. 43 (nazwisko uczestnika)

 

AKTY PRAWNE:

Zarządzenie nr 75_2022 JMR

 

Zacznij studiować!

Zarejestruj się

Kierownik studiów podyplomowych:

Dr hab. Monika Urbaniak, prof. UM

Studia Podyplomowe Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej kierowane są do osób, które chcą się doskonalić zawodowo, poszerzać horyzonty, aktualizować wiedzę, ale również dla tych, którzy planują zmianę profilu zawodowego lub przekwalifikowanie się. Wiadomości uzyskane w czasie trwania Studiów w istotny sposób mogą przyczynić się do wzrostu kompetencji słuchaczy i zwiększyć ich możliwości na rynku pracy.

Kontakt

Katedra i Zakład Prawa Medycznego i Farmaceutycznego
ul. Przybyszewskiego 39
60-356 Poznań

 

koordynator kierunku:

mgr Paulina Wesołowska (edycja 43)

tel. (61) 658-44-92

e-mail: pwesolowska@ump.edu.pl

 

mgr Magda Kubisz (edycja 42)

tel. (61) 854-74-33
e-mail: mkubisz@ump.edu.pl

 

Informacje w sprawie dostępności miejsc:

mgr Dajana Maćkowiak

Centrum Studiów Podyplomowych i Kształcenia Ustawicznego

tel. 61 854-61-61

e-mail: dmackowiak@ump.edu.pl

 

 

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.