Powrót do listy kierunków

Arteterapia

Szanowni Państwo,
 
trwa nabór na 17 edycję. Mamy już 80% miejsc zajętych (pozostały 3 miejsca).
 
Początek zajęć - 26/27 października 2024 r.
Harmongram zjazdów jest dostępny w zakładce - Program i harmonogram zjazdów.

Zapraszamy!


Uwaga!

Dysponujemy jedynie 20 miejscami. Decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz dokonanie opłaty wpisowej jest równoznaczne z rezerwacją miejsca. Oficjalną decyzję o przyjęciu, umowę o świadczenie usług edukacyjnych oraz szczegółowy plan zajęć otrzymują Państwo drogą mailową po zakończeniu rekrutacji, tj. w październiku br.Trzysemestralne studia o charakterze interdyscyplinarnym, z pogranicza nauk medycznych, nauk społecznych oraz nauki o sztuce. Przygotowują absolwentów kierunków studiów medycznych, społecznych i artystycznych do prowadzenia arteterapii jako terapii wspomagającej. Zdominowanie kształcenia zajęciami praktycznymi pozwala na rozwinięcie i doskonalenie przez słuchaczy umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji terapeutycznej, umiejętności pomagania, dostosowane do uwarunkowań zachowań indywidualnych.

Kształtowanie wymienionych umiejętności wymaga od uczestników/uczestniczek systematycznego, sumiennego odbywania zajęć, pracy na własnych zasobach, otwartości, nastawienia na współpracę w poszanowaniu odmienności jednostek, z ukierunkowaniem na osiąganie wysokich standardów etycznych.

Arteterapia związana jest z innymi kierunkami kształcenia, których absolwenci są zaangażowani w opiekę zdrowotną (czyli z terapią zajęciową, pielęgniarstwem, zdrowiem publicznym), w edukację i wsparcie rozwoju (z pedagogiką, psychologią), w pomoc społeczną (z socjologią, pracą socjalną, psychologią, psychologią kliniczną), a także w subdyscypliny związane ze sztuką (z malarstwem, grafiką, rzeźbą, fotografią, tańcem, muzyką i innymi). Ponadto, w ramach opisu efektów kształcenia dają się zauważyć elementy pochodzące z takich dyscyplin, jak historia sztuki, antropologia kulturowa, bioetyka.

Arteterapia to także przestrzeń praktyki zawodowej profesjonalistów ukierunkowanych na działania pomocowe i wspierające.


fot. Tomasz Siuda, uczestnik 7 edycji Studiów Podyplomowych Arteterapii

Więcej zdjęć - zakładka poniżej (Fotogaleria)


Profil kandydata

Słuchaczami Studiów mogą być absolwenci wyższych uczelni z dyplomem magisterskim i licencjackim. Decyduje kolejność zgłoszeń i zainteresowania słuchacza zgodne z programem studiów.

Zasady rekrutacji

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na 17 edycję studiów podyplomowych Arteterapii wypełniają formularz elektroniczny (rejestracyjny) i załączają skany poniższych dokumentów:

 1. podpisany dyplom ukończenia studiów wyższych,
 2. dowód opłaty wpisowego w wysokości 300 zł (wpisowe podlega zaliczeniu w poczet czesnego - I raty, ale nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze).

  Opłaty wpisowego nalezy dokonać na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
  56 1030 1247 0000 0000 4771 8000
  z dopiskiem - studia podyplomowe Arteterapia, 17 edycja, imię i nazwisko uczestnika

 


 

Sylwetka absolwenta

Absolwenci Studiów Podyplomowych Arteterapii posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie terapii i wspierania rozwoju pojedynczych osób, rodzin, grup o dobrym funkcjonowaniu lub reprezentujących różnorodne problemy w funkcjonowaniu. Podejmują działania na rzecz powrotu do zdrowia, przywracania i osiągania dobrego samopoczucia, optymalizowania rozumienia siebie poprzez osiąganie wglądu oraz włączanie (inkluzję) i ponowne włączanie (reinkluzję) w różnego rodzaju sfery życia indywidualnego i społecznego. Praca arteterapeuty umożliwia uczestnikom terapii:

 • podejmować wysiłki w celu uzyskania większej integralności, niezależności, samodzielności życiowej wraz z poczuciem sprawstwa tego stanu rzeczy, 
 • utrzymywać lub powiększać posiadany status zdrowotny (w holistycznym rozumieniu zdrowia obejmującym swym zakresem obok aspektu fizycznego także społeczny, psychiczny i duchowy),
 • zapobiegać, łagodzić i spowalniać wystąpienie symptomów pogarszającego się stanu zdrowia, spadku aktywności.

Oznacza to, że profesjonalne wysiłki arteterapeutów zmierzają do zmobilizowania istniejących zasobów u osoby uczestniczącej w terapii lub grupy, które pozwolą na pełne wykorzystanie możliwości kreowania lepszego życia, w poczuciu akceptacji własnych ograniczeń i problemów oraz poszukiwania i znajdowania dróg kierowania własnym życiem.

Program kształcenia i harmonogram zjazdów

Ramowy program dla Studiów Podyplomowych Arteterapii obejmuje 401 godz. dydaktycznych, w tym 40 godz. zajęć w placówkach.

Praktyki przewidziane w programie studiów organizuje Uczelnia w III semestrze studiów.

PROGRAM STUDIÓW - od edycji 16:

Ramowy program zajęć


Harmonogram zjazdów dla edycji 17

Harmonogram zjazdów – semestr I:

 

 1. 26-27.10.2024 r.
 2. 23-24.11.2024 r.
 3. 07-08.12.2024 r.
 4. 11-12.01.2025 r.
 5. 08-09.02.2025 r.
 6. 01-02.03.2025 r.

 

Harmonogram zjazdów dla edycji 16

SEM. I

 1. 28-29.10.2023 r.
 2. 18-19.11.2023 r.
 3. 9-10.12.2023 r.
 4. 13-14.01.2024 r.
 5. 24-25.02.2024 r.
 6. 9-10.03.2024 r.

Semestr II

 1. 06-07.04.2024
 2. 20-21.04.2024
 3. 18-19.05.2024
 4. 01-02.06.2024
 5. 21(od 15.00) –22-23.06.2024 (warsztaty z malarstwa)
 6. 28-29.09.2024

Semestr III

 1. 19-20.10.2024
 2. 16-17.11.2024
 3. 07-08.12.2024
 4. 18-19.01.2025
 5. 15-16.02.2025
 6. 01-02.03.2025

 


AKTY PRAWNE:

Zarządzenie Rektora 50/24 z dnia 12 kwietnia 2024 r.

Wcześniejsze edycje:

Zarządzenie Rektora 53/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Uchwała Senatu 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Zarządzenie Rektora 48/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. - edycja XV

Zarządzenie Rektora 14/2021 z dnia 16 lutego 2021 r. - edycja XIV

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Kształcenie kończy się obroną pracy dyplomowej.

Opłaty

EDYCJA 17

Opłata za 3 semestry zajęć dydaktycznych wynosi 10.800 zł, z możliwością dokonywania płatności jednorazowo lub w ratach przed rozpoczęciem każdego semestru w wysokości 3.600 zł, w następujących ratach:

 • I rata do dnia 21 października 2024 r.
 • II rata do dnia 28 lutego 2025 r.
 • III rata do dnia 29 września 2025 r.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na mniejsze raty.

Opłata wpisowa:

Opłata wpisowa wynosi 300 zł i podlega zaliczeniu w poczet czesnego - I raty, ale nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, rezygnacji na etapie rekrutacji, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze.

Opłaty wpisowego należy dokonać na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

z dopiskiem - studia podyplomowe Arteterapia, edycja 17, imię i nazwisko uczestnika, KSP00000119

Zarządzenie Rektora nr 50/24


Uwaga!

Decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz dokonanie opłaty wpisowej jest równoznaczne z rezerwacją miejsca. Oficjalną decyzję o przyjęciu, umowę o świadczenie usług edukacyjnych oraz szczegółowy plan zajęć otrzymują Państwo droga mailową po zakończeniu rekrutacji, tj. w październiku br.


 

Cel studiów

Cel studiów podyplomowych z zakresu arteterapii należy określić, jako praktyczny, koncentrujący się na podnoszeniu kwalifikacji w zakresie możliwości terapeutycznego wykorzystania twórczości. Zasadniczym celem kształcenia arteterapeuty jest przygotowanie do:

 • współodpowiedzialności za aktywizację indywidualną i społeczną, zdrowie (ujmowane holistycznie) i jego doskonalenie (bez względu na etap życia), dobre samopoczucie jednostek, grup ludzkich i społeczeństwa w obliczu zagrożeń dla zdrowia i życia, spowodowanych wpływem chorób, patologii społecznych, długotrwałym wpływem niekorzystnych warunków środowiskowych lub przejawiania zachowań niekorzystnych dla funkcjonowania,
 • profesjonalnej działalności arteterapeutycznej umożliwiającej rozwinięcie aktywności podnoszących jakość życia poprzez aktywizację jednostek oraz aktywizację i integrację grup ludzkich,
 • wzbogacenia dotychczasowego warsztatu zawodowego o umiejętności prowadzenia arteterapii.

Studia te pozwalają na uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Fotogaleria 

Najważniejsze pytania i dokumenty

Zacznij studiować!

Zarejestruj się

Kierownik studiów podyplomowych:

Dr Mirosława Cylkowska-Nowak

Zapraszam na studia podyplomowe, których program jest realizowany we współpracy z pracownikami Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, terapeutami Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii oraz Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich. Kształcenie prowadzimy od 2008 roku, a nasi absolwenci pracują w placówkach oświatowych, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, stowarzyszeniach, fundacjach, prowadzą własne gabinety i pracownie rozwoju i terapii. Mamy też grupę absolwentów, którzy ukończyli te studia dla siebie, dla poprawy postrzegania samego siebie, dla własnego rozwoju.

Centrum Studiów Podyplomowych

tel. 61 854 62 67, -60 49, -61 61, - 60 09

e-mail: podyplomowe@ump.edu.pl 

Zakład Terapii Zajęciowej
ul. Święcickiego 6
60-781 Poznań
pokój 318, 319


tel. +48 609 830 793 - Kierownik Studiów, dr Mirosława Cylkowska-Nowak
e-mail: mcylkowska-nowak@wp.pl

 

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.