Powrót do listy kierunków

Opieka farmaceutyczna w geriatrii - teoria i praktyka

Szanowni Państwo,

rozpoczęliśmy nabór na XX edycję studiów!

Początek zajęć planowany jest na 6-7 kwietnia 2024 r.

Rekrutacja trwa do 25 marca lub do momentu dostępności miejsc.

Informacje szczegółowe - zakładki poniżej.

Zapraszamy!Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zapisami Rozporządzenia MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie punktów edukacyjnych uzyskiwanych w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego (Dz.U. 2021 poz. 2494) oraz wzoru karty rozwoju zawodowego farmaceuty i zgodnie z zał. 2 do Rozporządzenia za Podnoszenie kwalifikacji przez uczestnictwo w studiach podyplomowych w dyscyplinie – nauki farmaceutyczne przysługuje 30 punktów edukacyjnych za każdy rok.


AKTUALNOŚCI


Debata dot. "Pilotażowego Progamu Przeglądów Lekowych według Rozporządzenia Ministra Zdrowia" - wyniki fazy wykonawczej projektu.

Kliknij tutaj


Pierwszy miesiąc realizacji pilotażowego programu przeglądu lekowego wykazał na tyle pozytywne efekty, że prawdopodobnie już od początku 2024 r. usługa ta wejdzie do koszyka gwarantowanych świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia – zapowiedział podczas debaty dotychczasowych rezultatów pilotażu Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Więcej - kliknij tutajDr hab. n. med. Agnieszka Neumann-Podczaska w gronie ekspertów Zespołu do spraw opieki farmaceutycznej!

W związku z § 3 ust.3 Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opieki farmaceutycznej mając na względzie szczególne doświadczenie i fachową wiedzę, Minister Zdrowia zaprosił Panią dr hab n.med Agnieszkę Neumann-Podczaską do członkostwa w gronie ekspertów wspomagających pracę Zespołu.


Celem studiów jest praktyczne przygotowanie farmaceuty do pełnienia opieki farmaceutycznej nad pacjentami w wieku podeszłym w aptekach ogólnodostępnych oraz aptekach szpitalnych. Szczegółowe zadania obejmują przygotowanie do zbierania pogłębionego wywiadu medycznego i farmakoterapeutycznego, opracowania i wdrażania zindywidualizowanego planu opieki farmaceutycznej oraz prowadzenia dialogu z lekarzem i pacjentem. Absolwent studiów jest przygotowany do roli farmaceuty jako eksperta od farmakoterapii, który współpracuje z pacjentem i lekarzem w procesie leczenia trudnych pacjentów z wielochorobowością i wielolekowością.

Profil kandydata

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem posiadających dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku Farmacja.

Zasady rekrutacji

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe „Opieka farmaceutyczna w geriatrii – teoria i praktyka” wypełniają formularz elektroniczny (rejestracyjny) i załączają skan:

  • dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku Farmacja
  • skan potwierdzenia opłaty wpisowej

Nie ma rozmowy kwalifikacyjnej. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz zainteresowania kandydata zgodne z programem studiów.

Program kształcenia oraz harmonogram zjazdów

PROGRAM STUDIÓW  (program obowiązuje od V edycji)

 

Studia Podyplomowe zgodnie z programem ramowym mają charakter hybrydowy.

 

XX edycja

Harmonogram zjazdów

Ilość zjazdów stacjonarnych - 2

Ilość zjazdów w forime on-line - 6

 

XIX edycja

Harmonogram zjazdów

Ilość zjazdów stacjonarnych - 2

Ilość zjazdów w forime on-line - 6

 

XVIII edycja

Harmonogram zjazdów

Ilość zjazdów stacjonarnych - 2

Ilość zjazdów w forime on-line - 6

 

XVII edycja

Harmonogram zjazdów 

 

 

 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Studia kończą się egzaminem dyplomowym. Będzie to egzamin składający się z części testowej oraz części praktycznej. Słuchacz po zdaniu egzaminu dyplomowego otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Opłaty

UWAGA! Fakturę można otrzymać dopiero po uiszczeniu opłaty.

 

Edycja XX

Opłata za 2 semestry zajęć wynosi 7 800,00 zł z możliwością dokonywania płatności jednorazowo do dnia 27 marca 2024 roku lub w dwóch równych ratach w terminach:

I rata do 27 marca 2024 r. - 3 900,00 zł

II rata do 30 września 2024  r. - 3 900,00 zł

opłata wpisowa: 

Wpisowe (płatne na etapie rekrutacji) - 300 zł

Opłata wpisowa – 300 zł (podlega zaliczeniu w poczet czesnego, ale nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze).

Opłaty wpisowego należy dokonać na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

tytuł przelewu:  imię i nazwisko, 20 edycja SP Opieka farmaceutyczna, KSP0000114

 

Zarządzenie JM Rektora w sprawie ustalenia płatności - edycja 20:

Zarządzenie nr 2/24

 


 

Edycja XIX

Opłata za 2 semestry zajęć wynosi 7 800,00 zł z możliwością dokonywania płatności w dwóch równych ratach w terminach:

I rata do 20 listopada  2023 r. - 3 900,00 zł

II rata do 1 marca 2024  r. - 3 900,00 zł

opłata wpisowa: 

Wpisowe (płatne na etapie rekrutacji) - 300 zł

Opłata wpisowa – 300 zł (podlega zaliczeniu w poczet czesnego, ale nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze).

Opłaty wpisowego należy dokonać na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

tytuł przelewu:  imię i nazwisko, 19 edycja SP Opieka farmaceutyczna, KSP0000098

 

Zarządzenie JM Rektora w sprawie ustalenia płatności - edycja 19:

Zarządzenie 121/23

Zarządzenie nr 71/2023

 

 

Najważniejsze pytania i dokumenty

Zacznij studiować!

Zarejestruj się

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. n. med. Agnieszka Neumann-Podczaska

Opieka farmaceutyczna, według obowiązujących zapisów prawnych - Ustawy Prawo Farmaceutyczne oraz Kodeksu Etyki Farmaceutów - jest obowiązkiem zawodowym i etycznym farmaceutów i stanowi integralną część działaności aptek.

W świetle obowiązującego stanowiska Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz Inspekcji Farmaceutycznej działalność ta powinna być dostępna w każdej aptece i konieczne jest zapewnienie kształcenia podyplomowego magistrów farmacji. Proponowane Studia Podyplomowe będą pierwszą taką propozycją w Polsce i mamy nadzieję, że cieszyć się będą dużym Państwa zaintersowaniem!

Centrum Studiów Podyplomowych

tel. 61 854 61 61 lub - 60 09 (informacje dot. rekrutacji)

e-mail: podyplomowe@ump.edu.pl

 

Koordynator kierunku:

(program, kwalifikacje, plan)

dr Sylwia Kropińska

e-mail: skropins@ump.edu.pl
tel. 61 854 60 09 

e-mail: geriatria-wl1@ump.edu.pl

Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej UMP

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.