Powrót do listy kierunków

Fizjoterapia w neurologii dorosłych

Szanowni Państwo,

Rozpoczęliśmy nabór na I edycję. Decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszy zjazd planowany jest 6-7 marca 2021 r. (informacje szczegółowe - zakładka Program kształcenia).

Forma zajęć będzie uzależniona od wiosennej sytuacji epidemicznej. W wyjątkowych sytuacjach, dotyczących medycznych umiejętności praktycznych, zajęcia szkoleniowe będą prowadzone stacjonarnie w Centrum Symulacji Medycznej w pełnym reżimie sanitarnym.

Zapraszamy!


Celem studiów podyplomowych „Fizjoterapia w neurologii dorosłych” będzie zaznajomienie słuchacza ze sposobem prowadzenia fizjoterapii (reedukacji nerwowomięśniowej, kinezyterapii, stymulacji bazalnej i innych metod specjalnych z fizjoterapii) u chorych w przebiegu podstawowych chorób neurologicznych; takich jak: udary mózgu, choroby neurologiczne traumatologiczne (po urazach czaszkowo mózgowych, po urazach rdzenia kręgowego, po urazach nerwów obwodowych) oraz chorób neurologicznych przewlekłych (m.in. w chorobie Parkinsona i innych przewlekłych zespołach pozapiramidowych, w stwardnieniu rozsianym, w chorobie Alzheimera).

Bardzo ważnym elementem, na który został położony nacisk przy tworzeniu programu studiów, jest umiejętność przeprowadzania przez słuchacza oceny fizjoterapeutycznej chorego oraz prowadzenie dokumentacji medycznej.

Słuchacz będzie świadomy interdyscyplinarnego podejścia do leczenia chorób neurologicznych. Program proponowanych studiów podyplomowych, dotyczący zastosowania fizjoterapii w neurologii, uzupełniony został o podstawowe informacje z zakresu: zaopatrzenia ortopedycznego, neurologopedii, psychologii i psychoterapii, terapii prowadzonej w wirtualnej rzeczywistości, edukacji rodziny, terapii zajęciowej, niektórych z technik terapii manualnej.

 

Profil kandydata

Studia skierowane są do fizjoterapeutów posiadających wykształcenie wyższe, minimum licencjackie, zainteresowanych tematyką fizjoterapii w neurologii dorosłych.

Program kształcenia

Studia trwają 2 semestry. Ramowy program studiów podyplomowych obejmuje 237 godzin dydaktycznych, w tym 197 godzin zajęć praktycznych i 44 punkty ECTS.

Pierwszy zjazd planowany jest na 6-7 marca 2021 r. Zakończenie studiów - luty 2022 r. Faktyczy termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć będzie uzależniony od sytuacji epidemicznej.

Szczegółowy harmonogram zjazdów zostanie podany na początku lutego ze względu na sytuację epidemiczną. Zjazdy odbywać się będą raz w miesiącu.

Ramowy plan zajęć


Z ważnych przyczyn Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu może dokonać zmiany w formie studiów, harmonogramie i kadrze dydaktycznej kierunku.

 

Opłaty

Opłata za udział w studiach wynosi 5800 zł  - płatne jednorazowo lub w dwóch równych ratach po 2900 zł w terminach:

  • 6 listopada 2020 r.
  • 5 marca 2021 r.

Płatność za studia odbywa się na indywidualne subkonto wskazane w umowie podpisywanej z każdym sluchaczem po zakończeniu rekrutacji.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na mniejsze raty (maksymalnie 4-6 rat)

Pracownicy UMP - 10% rabat!

Opłata wpisowa:

Opłata wpisowa płatna na etapie rekrutacji wynosi 150 zł - podlega zaliczeniu w poczet czesnego, ale nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze.

Opłaty wpisowego należy dokonać w momencie rejestracji na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

z dopiskiem - Studia podyplomowe Fizjoterapia w neurologii dorosłych, edycja I, imię i nazwisko słuchacza

Zarządzenie Rektora nr 55/2020

Zasady rekrutacji

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe wypełniają formularz elektroniczny (rejestracyjny) i załączają:

  • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (ważne, aby dyplom był podpisany przez słuchacza - miejsce pod zdjęciem);
  • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej (szczegóły - zakładka: Opłaty).

Nie prowadzimy rozmowy kwalifikacyjnej. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz zainteresowania kandydata zgodne z programem studiów.

 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Pozytywne wyniki egzaminów wiedzy odbywających się w toku studiów z wybranych przedmiotów oraz zaliczenie praktyk (łącznie 30 godz.). Słuchacz jest zobligowany do 90% obecności. Studia kończą się pisemnym egzaminem dyplomowym w formie testu.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia poprowadzi renomowana, aktywna zawodowo kadra doświadczonych fizjoterapeutów, lekarzy i  nauczycieli akademickich Uniwersytetu Medycznego im. K. Macinkowskiego w Poznaniu:

Dr Mateusz W. Romanowski (UMP) – Kierownik studiów

Prof. dr hab. Ewa Mojs (UMP)

Dr hab. Przemysław Lisiński, Prof. UMP (UMP)

Dr Grzegorz Biliński

Dr Mirosława Cylkowska-Nowak (UMP)

Dr Anna Kostiukow (UMP)

Dr Aleksandra Załustowicz

Mgr Aleksander Krawczyński (UMP)

Mgr Magdalena Napieralska (UMP)

Mgr Piotr Poniewierski (UMP)

Mgr Bartosz Woynicz

Zacznij studiować!

Zarejestruj się
dr Mateusz Romanowski

Praca z osobami dorosłymi z chorobami neurologicznymi wymaga specjalistycznego podejścia, zarówno w procesie edukacji, jak i prowadzonego programu usprawniania. Fizjoterapia w neurologii dorosłych jest dziedziną szybko rozwijającą się, dlatego osoby chcące prowadzić usprawnianie tej grupy chorych, powinny podnosić swoje kwalifikacje adekwatnie do rozwoju medycyny w zakresie neurorehabilitacji.

Proponowane studia podyplomowe umożliwiają absolwentowi wykorzystanie fizjoterapii w neurologii osób dorosłych w sposób bezpieczny, oparty o najwyższe standardy i przede wszystkim skuteczny. Ambitna, aktywna zawodowo kadra doświadczonych nauczycieli akademickich wchodząca jednocześnie w skład interdyscyplinarnych zespołów, zajmujących się leczeniem chorych z chorobami neurologicznymi, jest bardzo istotnym atutem proponowanych studiów podyplomowych.

Zapraszam!

Centrum Studiów Podyplomowych

tel. 61 854 61 61 lub - 60 20

e-mail: podyplomowe@ump.edu.pl

 

W kwestiach merytorycznych (dot. programu, kwalifikacji):

Katedra Rehabilitacji i Fizjoterapii UMP

Zakład Fizjoterapii

Kierownik SP Fizjoterapia w neurologii dorosłych

dr n. o kf. Mateusz Romanowski,

e-mail: mateusz.romanowski@ump.edu.pl

 

 

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.