Powrót do listy kierunków

Fizjoterapia w neurologii dorosłych

Szanowni Państwo,

rozpoczęliśmy nabór na 2 edycję studiów. Pierwszy zajazd w ramach studiów planowany jest na 8-9 października 2022 r., a zakończenie zajęć na czerwiec 2023 r.

Informacje szczegółowe - zakładki poniżej.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Dysponujemy tylko 20 miejscami.

Oficjalną decyzję o przyjęciu, umowę i plan zajęć otrzymają Państwo po zamknięciu rekrutacji. Rekrutacja trwa do momentu dostępności miejsc.

Zapraszamy!


Dot. I edycji

Fotorelacja z pierwszego zjazdu i więcej informacji na temat rozpoczęcia zajęć:

Kliknij tutaj


Celem studiów podyplomowych „Fizjoterapia w neurologii dorosłych” będzie zaznajomienie słuchacza ze sposobem prowadzenia fizjoterapii (reedukacji nerwowomięśniowej, kinezyterapii, stymulacji bazalnej i innych metod specjalnych z fizjoterapii) u chorych w przebiegu podstawowych chorób neurologicznych; takich jak: udary mózgu, choroby neurologiczne traumatologiczne (po urazach czaszkowo mózgowych, po urazach rdzenia kręgowego, po urazach nerwów obwodowych) oraz chorób neurologicznych przewlekłych (m.in. w chorobie Parkinsona i innych przewlekłych zespołach pozapiramidowych, w stwardnieniu rozsianym, w chorobie Alzheimera).

Bardzo ważnym elementem, na który został położony nacisk przy tworzeniu programu studiów, jest umiejętność przeprowadzania przez słuchacza oceny fizjoterapeutycznej chorego oraz prowadzenie dokumentacji medycznej.

Słuchacz będzie świadomy interdyscyplinarnego podejścia do leczenia chorób neurologicznych. Program proponowanych studiów podyplomowych, dotyczący zastosowania fizjoterapii w neurologii, uzupełniony został o podstawowe informacje z zakresu: zaopatrzenia ortopedycznego, neurologopedii, psychologii i psychoterapii, terapii prowadzonej w wirtualnej rzeczywistości, edukacji rodziny, terapii zajęciowej, niektórych z technik terapii manualnej.


Fot. Uczestnicy I edycji studiów.

Profil kandydata

Studia skierowane są do fizjoterapeutów posiadających wykształcenie wyższe, minimum licencjackie, zainteresowanych tematyką fizjoterapii w neurologii dorosłych.

Program kształcenia

Ramowy plan zajęć

Ed. II

Studia trwają 2 semestry. Ramowy program studiów podyplomowych obejmuje 237 godzin dydaktycznych, w tym 197 godzin zajęć praktycznych i 44 punkty ECTS.

Pierwszy zjazd planowany jest na 8-9 października 2022 r. Zakończenie studiów - czerwiec 2022 r.

Szczegółowy harmonogram zjazdów zostanie podany w najbliższym czasie.


Ed. I

Szczegółowy harmonogram zjazdów

17-18.04.2021
08-09.05.2021
05-06.06.2021
19-20.06.2021
04-05.09.2021 
18-19.09.2021 
02-03.10.2021
16-17.10.2021
06-07.11.2021
20-21.11.2021
04.12.2021
 
*UWAGA! W wyjątkowych sytuacjach terminy mogą ulec zmianom.

Ramowy plan zajęć


Z ważnych przyczyn Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu może dokonać zmiany w formie studiów, harmonogramie i kadrze dydaktycznej kierunku.

 

Opłaty

Opłata za udział w 2 edycji studiów wynosi 6.500 zł  - płatne jednorazowo lub w dwóch równych ratach semestralnych po 3.250 zł.

Płatność za studia odbywa się na indywidualne subkonto wskazane w umowie podpisywanej z każdym sluchaczem po zakończeniu rekrutacji.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na mniejsze raty (maksymalnie 4-6 rat)

Pracownicy UMP - 10% rabat!

Opłata wpisowa:

Opłata wpisowa płatna na etapie rekrutacji wynosi 300 zł - podlega zaliczeniu w poczet czesnego (I raty), ale nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze.

Opłaty wpisowego należy dokonać w momencie rejestracji na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

z dopiskiem - 700-05-214 - SP Fizjoterapia w neurologii dorosłych, edycja II, imię i nazwisko słuchacza

Zarządzenie Rektora nr 11/2022

 

Zasady rekrutacji

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe wypełniają formularz elektroniczny (rejestracyjny) i załączają:

  • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (ważne, aby dyplom był podpisany przez słuchacza - miejsce pod zdjęciem);
  • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej (szczegóły - zakładka: Opłaty).

Nie prowadzimy rozmowy kwalifikacyjnej. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz zainteresowania kandydata zgodne z programem studiów.

 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Pozytywne wyniki egzaminów wiedzy odbywających się w toku studiów z wybranych przedmiotów oraz zaliczenie praktyk (łącznie 30 godz.). Słuchacz jest zobligowany do 90% obecności. Studia kończą się pisemnym egzaminem dyplomowym w formie testu.

Zacznij studiować!

Zarejestruj się
dr Mateusz Romanowski

Praca z osobami dorosłymi z chorobami neurologicznymi wymaga specjalistycznego podejścia, zarówno w procesie edukacji, jak i prowadzonego programu usprawniania. Fizjoterapia w neurologii dorosłych jest dziedziną szybko rozwijającą się, dlatego osoby chcące prowadzić usprawnianie tej grupy chorych, powinny podnosić swoje kwalifikacje adekwatnie do rozwoju medycyny w zakresie neurorehabilitacji.

Proponowane studia podyplomowe umożliwiają absolwentowi wykorzystanie fizjoterapii w neurologii osób dorosłych w sposób bezpieczny, oparty o najwyższe standardy i przede wszystkim skuteczny. Ambitna, aktywna zawodowo kadra doświadczonych nauczycieli akademickich wchodząca jednocześnie w skład interdyscyplinarnych zespołów, zajmujących się leczeniem chorych z chorobami neurologicznymi, jest bardzo istotnym atutem proponowanych studiów podyplomowych.

Zapraszam!

Centrum Studiów Podyplomowych

tel. 61 854 60 20

e-mail: podyplomowe@ump.edu.pl

 

Koordynator kierunku (plan zajęć, kwalifikacje):

mgr Milena Binkowska

tel. 697 217 551

e-mail: fizjoterapiawneurologii@gmail.com

 

 

 

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.