Powrót do listy kierunków

Psychodietetyka z elementami immunologii

Szanowni Państwo,

informujemy, że 21 grudnia 2020 r. rozpoczęliśmy nabór na I edycję Studiów Podyplomowych PSYCHODIETETYKA Z ELEMENTAMI IMMUNOLOGII i mamy już połowę miejsc zajętych! Decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje szczegółowe dot. programu, kryteriów przyjęcia, terminów zajęć oraz opłat zostały podane w zakładkach poniżej. Pierwszy zjazd planowany jest na 27-28 marca 2021 r.

Serdecznie zapraszamy!


Harmonogram zjazdów dostępny w zakładce poniżej - Program kształcenia


Program studiów podyplomowych powstał w oparciu o najnowsze światowe trendy łączące obszary psychologii żywienia, dietetyki i immunologii klinicznej oraz edukacji żywieniowej.

Zajęcia prowadzone są w trybie hybrydowym (on-line i stacjonarnie) przez ekspertów UMP o bogatym doświadczeniu klinicznym i dorobku naukowym w ww. obszarach. Program ma charakter modułowy.

Na rynku edukacyjnym oferowanych jest obecnie wiele studiów podyplomowych w zakresie dietetyki ogólnej. Jednakże brakuje kursów i studiów podejmujących problematykę specjalistycznej wiedzy przydatnej dla dietetyków, psychologów, psychoterapeutów, czy też promotorów zdrowia.

Dzisiejsze spojrzenie na efektywność poradnictwa dietetycznego nie może abstrahować od uwarunkowań psychologicznych i socjo-kulturowych. Sama wiedza i umiejętności w zakresie zasad prawidłowego żywienia oraz żywienia w wybranych schorzeniach, nie jest wystarczająca, by pacjent czy klient stosował się do zaleceń. Podobnie jak w przypadku praktyki lekarskiej, także i w pracy dietetyka istnieje szereg czynników wpływających na poziom przestrzegania zaleceń przez pacjentów czy klientów.

Drugim innowacyjnym obszarem studiów jest obszar immunologii i jej interakcji z żywieniem oraz znaczeniem dla zdrowia. We współczesnej nauce istnieje pojęcie immunodietetyki, które w Polsce nie jest jeszcze w powszechnym użyciu. Literatura przedmiotu definiuje je jako immunodietetics lub nutritional immunology. To obszar nauki badający relacje pomiędzy żywieniem a mechanizmami immunologicznymi człowieka. Przyjmuje się, że określone czynniki żywieniowe działają immunomodulująco, aktywizując bądź hamując procesy immunologiczne w sposób bezpośredni (np. receptorowo) lub za pośrednictwem mikrobioty jelitowej, wywierając korzystne bądź szkodliwe efekty w przebiegu różnych schorzeń. Wiele z badań – realizowanych już od ponad 20 lat – określa rolę prebiotyków, symbiotyków i mikroorganizmów żywności funkcjonalnej w modulowaniu korzystnej odpowiedzi immunologicznej chorego.

Istotne są również najnowsze doniesienia naukowe wskazujące, że żywność bogata w antyoksydanty, ale również żywność wpływająca na mikrobiom jelitowy redukuje ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, chorób autoimmunizacyjnych oraz nowotworów poprzez modulację odpowiednich procesów immunologicznych.

Wzajemne relacje pomiędzy dietą, układem odpornościowym i mikrobiotą jelitową stanowią obecnie jeden z najgorętszych obszarów badawczych w naukach biomedycznych.*

*(Immunonutrition, BMJ 2003;327:117; Nutritional Immunology: A Multi-Dimensional Approach PLoS Pathog. 2011 Dec; 7/12, Moleculer nutritional immunology and cancer,Journal of Oncological Sciences, Volume 4, Issue 1, April 2018; Nutritional Modulation of Immune Function: Analysis of Evidence, Mechanisms, and Clinical Relevance, Front. Immunol., 15 January 2019).

Profil kandydata

Studia podyplomowe mają charakter doskonalący i kierowane są do osób, którym wiedza z zakresu psychologicznych uwarunkowań żywienia, dietetyki klinicznej, immunologii, czy edukacji żywieniowej będzie przydatna w codziennej pracy z pacjentami/klientami/podopiecznymi.

Zasady rekrutacji

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe wypełniają  elektroniczny formularz rejestracyjny dostępny na stronie i załączają skany poniższych dokumentów:

 • podpisany dyplom ukończenia studiów wyższych (prosimy o sprawdzenie, czy dyplom został przez Państwa podpisany - miejsce pod zdjęciem)
 • Potwierdzenie opłaty wpisowej w wysokości 500 zł (wpisowe podlega zaliczeniu w poczet czesnego - I rata, ale nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze) - informacje szczegółowe zakładka Opłaty.

Na adres mailowy (wskazany na etapie rekrutacji) otrzymają Państwo oświadczenie z prośbą o podpisanie i odesłanie go na adres Centrum Studiów Podyplomowych UMP.

Decyduje kolejność zgłoszeń oraz zainteresowania kandydata zgodne z programem studiów.

Oficjalną decyzję o przyjęciu na studia, umowę, plan zajęć oraz informacje szczegółowe otrzymają Państwo również drogą mailową po zakończeniu rekrutacji (początek marca 2021 r.) lub w momencie, kiedy uzbiera sie grupa.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia poprowadzi renomowana, aktywna zawodowo kadra doświadczonych nauczycieli akademickich o bogatym doświadczeniu klinicznym i dorobku naukowym Uniwersytetu Medycznego im. K. Macinkowskiego w Poznaniu.


MODUŁ 1 - Podstawy dietetyki i żywienia człowieka

Katedra i Zakład Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej UMP

prof. dr hab. n. med. Paweł Bogdański


MODUŁ 2 - Psychologiczne uwarunkowania odżywiania się i żywienia

Katedra i Zakład Psychologii Klinicznej UMP

prof. dr hab. n. o zdr. Ewa Mojs

dr hab. n. o zdr. Rafał Wójciak


MODUŁ 3 - Dietetyka kliniczna

Katedra i Zakład Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej UMP

prof. dr hab. dr n. med. Paweł Bogdański

Katedra i Zakład Bromatologii UMP

prof. dr hab. n. farm. Juliusz Przysławski

Katedra i Zakład Farmacji Klinicznej i Biofarmacji

dr hab. n. farm. Edyta Szałek, prof. UM


MODUŁ 4 - Immunodietetyka

Katedra i Klinika Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych UMP

dr hab. n. med. Jacek Karczewski


MODUŁ 5 - Edukacja żywieniowa i jej implikacje motywacyjne, rozwojowe, profilaktyczne, terapeutyczne

Zakład Terapii Zajęciowej UMP

dr n. hum. Mirosława Cylkowska-Nowak


MODUŁ 6 - Społeczno-kulturowe uwarunkowania odżywiania się i żywienia człowieka

Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych UMP

dr n. med. Rafał Staszewski

Program kształcenia i harmonogram zjazdów

Zajęcia trwają 2 semestry, obejmują łącznie 241 godzin dydaktycznych i prowadzone są w trybie hybrydowym (on-line i stacjonarnie) przez ekspertów UMP o bogatym doświadczeniu klinicznym i dorobku naukowym. Program ma charakter modułowy i obejmuje:

 • moduł 1 – Podstawy dietetyki i żywienia człowieka (moduł w formie on-line obowiązkowy dla osób bez wykształcenia dietetycznego);
 • moduł 2 – Psychologiczne uwarunkowania odżywiania się i żywienia;
 • moduł 3 – Dietetyka kliniczna;
 • moduł 4 – Immunodietetyka;
 • moduł 5 – Edukacja żywieniowa i jej implikacje motywacyjne, rozwojowe, profilaktyczne, terapeutyczne;
 • moduł 6 – Społeczno-kulturowe uwarunkowania odżywiania się i żywienia człowieka.

Ramowy program studiów

Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota/niedziela), co 3-4 tygodnie, począwszy od 27 marca 2021 r. Zakończenie studiów planowane jest na luty 2022 r. Jednakże, faktyczny termin realizacji zajęć zależny będzie od sytuacji epidemicznej związanej z COVID-19.

Harmonogram zjazdów

Pobierz


Z ważnych przyczyn Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu może dokonać zmiany w formie studiów, harmonogramie i kadrze dydaktycznej kierunku.

W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

Opłaty i faktura VAT

 • Czesne

Opłata za udział w I edycji studiów wynosi 10 900 zł, płatna jednorazowo w całości do 15 marca 2020 r. lub w dwóch równych ratach po 5 450 zł w terminach:

I rata - do 15 marca 2021 r. (umniejszona o opłatę wpisową)

II rata - do 1 października 2021 r.

Płatność za studia odbywa się na indywidualne subkonto wskazane w umowie podpisywanej z każdym sluchaczem po zakończeniu rekrutacji. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na mniejsze raty (maksymalnie 5 rat)

Pracownicy UMP - 10% rabat!

 • Opłata wpisowa

Opłata wpisowa (płatna na etapie rekrutacji): 500 zł - podlega zaliczeniu w poczet czesnego, ale nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze.

Opłaty wpisowego należy dokonać na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

z dopiskiem - Studia Podyplomowe Psychodietetyka, I edycja, imię i nazwisko słuchacza

 • Faktura VAT

W celu otrzymania faktury VAT prosimy o kontakt:

Sekcja Należności UMP

e-mail: skk@ump.edu.pl

tel. 61 854 60 51 lub 61 854 62 08

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu dyplomowego przeprowadzanego na zakończenie studiów w formie testu pisemnego oraz 90 % obecność na zajęciach.

Akty prawne

Zacznij studiować!

Zarejestruj się

Kierownik studiów podyplomowych:

Dr hab. n. med. Jacek Karczewski

Szanowni Państwo,

Program studiów podyplomowych jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynkowe związane z profilaktyką i leczeniem chorób cywilizacyjnych przez profesjonalistów, jak również z indywidualną potrzebą poszerzania wiedzy na temat dobrostanu fizycznego i psychicznego (well-being).

Dzisiejsze spojrzenie na efektywność poradnictwa dietetycznego nie może abstrahować od uwarunkowań psychologicznych i socjo-kulturowych. Drugim innowacyjnym obszarem studiów jest obszar immunologii i jej interakcji z żywieniem oraz znaczeniem dla zdrowia.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną dot. studiów podyplomowych Psychodietetyka z elementami immunologii i do udziału w I edycji!

Dr hab. n. med. Jacek Karczewski

Katedra i Klinika Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych UMP

Prof. dr hab. Paweł Bogdański

Katedra i Zakład Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej UMP

Centrum Studiów Podyplomowych

tel. 61 854 61 61 lub - 62 67

e-mail: podyplomowe@ump.edu.pl lub alewczuk@ump.edu.pl

 

W kwestiach merytorycznych (program studiów/kwalifikacje):

Kierownik studiów

dr hab. n. med. Jacek Karczewski - e-mail: jkarczewski@ump.edu.pl

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.