Powrót do listy kierunków

Master of Business Administration (MBA) w systemie ochrony zdrowia z elementami badań klinicznych


Aktualizacja

REKRUTACJA i REKRUTACJA NA LISTĘ REZERWOWĄ - ZAKOŃCZONE


Szanowni Państwo,

w styczniu rozpoczniemy nabór na trzysemestralne studia podyplomowe "Master of Business Administration (MBA) w systemie ochrony zdrowia z elementami badań klinicznych".

Udział w studiach będzie BEZPŁATNY dla osób, które pozytywnie przejdą proces rekrutacji.

Rekrutacja na I edycję studiów rozpocznie się 25 stycznia 2024 r. o godz. 12:00.

Pierwszy zjazd został zaplanowany na 16-17 marca 2024 r.

Studia prowadzone są w formie hybrydowej.

Informacje szczegółowe – zakładki poniżej.


Projekt, pn. Innowacyjne kształcenie podyplomowe na rzecz rozwoju sektora biomedycznego w Polsce, finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych od Agencji Badań Medycznych w ramach Konkursu na opracowanie i realizację autorskiego programu studiów podyplomowych z zakresu nauk biomedycznych.  

Numer projektu: 2023/ABM/06/00001. 

Dofinansowanie: 3 448 185,00 PLN. 

Całkowita wartość: 3 448 185,00 PLN.Celem studiów podyplomowych "Master of Business Administration (MBA) w systemie ochrony zdrowia z elementami badań klinicznych” jest wyposażenie słuchaczy w nowoczesną wiedzę z zakresu zarządzania, m.in. w tym tak kluczowym obszarze, jak badania kliniczne.

Wiedzę, kompetencje i umiejętności praktyczne, które nabędą słuchacze tego kierunku w toku studiów, będą stanowiły podstawę do rozwoju i pogłębiania praktycznych umiejętności menedżerskich: analizy i metod rozwiązywania problemów organizacji, formułowania strategii rozwojowych, sprawnego podejmowania decyzji, skutecznego negocjowania, komunikowania się oraz współpracy, projektowania, zarządzania w obszarze badań klinicznych.

Atutem innowacyjnego programu studiów MBA, jest niewątpliwie fakt, że będzie on realizowany w uczelni z ogromnym potencjałem naukowo-badawczym.

Słuchacze będą realizować projekty zespołowe w najbardziej innowacyjnym obszarze - naukach biomedycznych oraz doskonalić umiejętności w zakresie zarządzania placówkami ochrony zdrowia, jak i doskonalić kompetencje w zakresie inicjowania, planowania oraz zarządzania badaniami klinicznymi.


Studia prowadzone będą w formie hybrydowej, tj. stacjonarnie (19 zjazdów) i on-line (6 zjazdów) - łącznie 25 zjazdów. Wszystkie zajęcia będą odbywały się w weekendy. Szczegółowy terminarz zjazdów – zakładka poniżej - harmonogram.

Program studiów obejmuje podział na zajęcia teoretyczne i praktyczne w proporcji: 50% zajęć praktycznych w formie case-study, 50% zajęć teoretycznych w formule hybrydowej (stacjonarnie i zdalnie) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia synchronicznego - uczelnianej platformy LMS oraz aplikacji MS Teams/Zoom, a także asynchronicznego z wykorzystaniem e-learningowych materiałów dydaktycznych.W ramach dofinansowania ABM zostaną uruchomione dwie edycje studiów:

Data realizacji I edycji:

16-03-2024 do 29-06-2025

Data realizacji II edycji:

04-10-2025 do 14-02-2027 (nabór rozpoczniemy w trzecim kwartale 2025 r. Dokładna data rekrutacji zostanie podana w drugim kwartale 2025 r.)


Zgodnie z Regulaminem Konkursu ABM 20% słuchaczy mogą stanowić pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, którzy pozytywnie przejdą proces rekrutacji.


Dla KOGO?

Studia kierowane są do osób, które spełniają warunki określone Regulaminem rekrutacji i przyjęcia na studia (załącznik poniżej).

Grupę docelową stanowią osoby, które:

 • są zatrudnione w sektorze biomedycznym
 • zajmują stanowiska kierownicze lub menadżerskie, posiadają min. dwuletnie doświadczenie w tym obszarze
 • znają język angielski w stopniu komunikatywnym - B2

Sprawdź, czy spełniasz warunki rekrutacji i przyjęcia na studia:

Regulamin rekrutacji i przyjęcia na studia – kliknij tutaj

Jakie DOKUMENTY należy załączyć w procesie rekrutacji?

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe rejestrują się za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej kierunku i załączają następujące dokumenty:

 • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • skan CV kandydata potwierdzające min. dwuletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym - wzór formularza poniżej:

Pobierz wzór formularza CV – kliknij tutaj


Uwaga!

Prosimy nie załączać własnego formularza CV, tylko formularz powyżej.

Formularz musi być podpisany i wypełniony w języku polskim.

Prosimy o uzupełnienie wszystkich dat, tam gdzie zostało to wskazane (np. daty dotyczące zatrudnienia). W przypadku trwającego zatrudnienia należy wpisać w datę końcową "obecnie".


Osoby, które załączą błędny formularz lub ich dokumentacja będzie niepełna zostaną automatycznie skreślone z listy kandydatów.


Po dokonaniu rejestracji elektronicznej kandydaci są zobowiązani wydrukować otrzymane drogą mailową oświadczenie i odesłać je pocztą tradycyjną lub dostarczyć w ciągu 7 dni do Centrum Studiów Podyplomowych i Kształcenia Ustawicznego, przy ul. Fredry 10 w Poznaniu, pok. 003-004.


Uwaga!

Dysponujemy tylko 30 miejscami.

System do rejestracji zamknie się w momencie rejestracji 40 osób.

Wszystkie zarejestrowane osoby, które poprawnie wypełniły dokumenty zostaną zaproszone na rozmowę rekrutacyjną.

Zobacz również - zakładka: WAŻNE DATY

Jak wygląda PROCES KWALIFIKACJI na studia?

Osoby, które poprawnie dokonały rejestracji w systemie i spełniają warunki formalne zostaną zaproszone do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej, która odbędzie się zdalnie na Microsoft Teams w dniach 28-29 lutego 2024 r. O godzinie rozmowy zostaną Państwo poinformowani po zakończeniu procesu rekrutacji, tj. do dnia 23 lutego 2024 r.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzane są zainteresowania kandydata zgodne z programem studiów, omawiane jest doświadczenie zawodowe kandydata oraz sprawdzana jest znajomość języka angielskiego (min. w stopniu komunikatywnym – B2).

Uwaga!

W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym, przy ograniczonej liczbie miejsc, o przyjęciu na daną edycję studiów podyplomowych decyduje kolejność zgłoszeń, a także kryteria premiujące, takie jak udział w stażach międzynarodowych, posiadane certyfikaty językowe, czy stopień lub tytuł naukowy. Informacje te są zbierane i oceniane podczas rozmowy rekrutacyjnej przez komisję kwalifikacyjną.

PROTOKÓŁ REKRUTACYJNY – kliknij tutaj

PROGRAM studiów

Łączna liczba zajęć dydaktycznych, to 502 godziny, w tym 118 godz. e-learningu oraz 62 punkty ECTS.

Studia realizowane są w nowoczesnym blended learningu, który cechuje się dużą skutecznością, ponieważ pozwala na elastyczny sposób budowania szkolenia z uwzględnieniem celów, tematyki i specyfiki branży oraz grupy uczestników. Zaletą b-learningu jest możliwość stosowania zdalnych, jak i bezpośrednich form aktywizacji słuchaczy oraz wspólnej pracy on-line nauczyciela i słuchaczy.  

Program został zaprojektowany w sposób nowoczesny, modułowy i obejmuje 6 obszarów tematycznych:

 • Rozwój organizacji
 • Zarządzanie podmiotem leczniczym
 • Efektywność organizacji
 • Zarządzanie w praktyce
 • Rozwój komepetencji osobistych
 • Zaangażowanie pracowników

Zajęcia prowadzone są w języku polskim i angielskim (przedmioty zaznaczone na pomarańczowo w programie).


Informacje szczegółowe:

Program studiów – kliknij tutaj

Efekty uczenia się – kliknij tutaj


Uwaga!

Słuchacz uczestniczący w Studiach podyplomowych na kierunku "Master of Business Administration (MBA) w systemie ochrony zdrowia z elementami badań klinicznych" zwolniony jest z odpłatności za studia.

Jednakże w przypadku zaprzestania studiowania spowodowanego rezygnacją lub skreśleniem z listy słuchaczy studiów podyplomowych Słuchacz jest zobowiązany uregulować wszelkie płatności i zobowiązania wobec Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Wzór umowy podpisywanej ze słuchaczem po przyjęciu na studia kliknij tutaj

 Prosimy o zapoznanie się z treścią umowy.

Ważne DATY

25 stycznia 2024 r., godz. 12:00 – początek rekrutacji

15 lutego 2024 r. godz. 24:00 – koniec rekrutacji*

*System rekrutacyjny zamknie się po dokonaniu rejestracji przez 40 osób. Rekrutacja może zakończyć się zatem wcześniej. Po zakończeniu rekrutacji, rozpoczniemy zapisy na listę rezerwową (10 miejsc).

Rekrutacja na listę rezerwową rozpocznie się w następnym dniu roboczym o godz. 9:00 (jeśli nabór zakończy się po godz. 15:30 lub w weekend).

28-29 lutego 2024 r. – rozmowa kwalifikacyjna (prowadzona w sposób zdalny na MS Teams; godzina zostanie podana po zamknięciu listy rekrutacyjnej do dnia 23 lutego 2024 r.)

4 marca 2024 r., godz. 12:00 – ogłoszenie wyników rekrutacji (informacja zostanie przesłana drogą mailową na adres kandydata podany w formularzu rekrutacyjnym)

16-17 marca 2024 r. – pierwszy zjazd w ramach studiów (szczegóły – zakładka – harmonogram zajęć)


Data realizacji I edycji studiów:

16-03-2024 do 29-06-2025


Data realizacji II edycji studiów:

04-10-2025 do 14-02-2027 (nabór rozpoczniemy w trzecim kwartale 2025 r. Dokładna data rekrutacji zostanie podana w drugim kwartale 2025 r.)

HARMONOGRAM studiów

Pobierz harmonogram - kliknij tutaj

KADRA DYDAKTYCZNA

Zajęcia poprowadzi renomowana kadra wykładowców akademickich Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz praktycy biznesu, w tym ekonomiści, klinicyści, prawnicy, psycholodzy zarządzania, trenerzy wystąpień publicznych, specjaliści zdrowia publicznego i międzynarodowego oraz eksperci w zakresie badań klinicznych i medycznych baz danych. Zajęcia poprowadzą również wykładowcy z Uniwersytetu Cattolica del Sacro Cuore w Rzymie we Włoszech.

Zajęcia poprowadzą, m.in.:

 

prof. dr hab. Monika Urbaniak, kierownik merytoryczny studiów

dr Edyta Cudak-Kasprzak, kierownik organizacyjny studiów

dott. Federica Morandi, Uniwersytet Cattolica del Sacro Cuore w Rzymie

prof. dr hab. Ewa Mojs

prof. dr hab. Jacek Wysocki

dr hab. Justyna Rój, prof. UEP

dr hab. n. med. Jacek Karczewski

dr Marcin Kautsch

dr Wojciech Świder

GALERIA ZDJĘĆ

Zajęcia będą prowadzone w Centrum Biologii Medycznej, przy ul. Rokietnickiej 8 w Poznaniu.Zacznij studiować!

Zarejestruj się

Szanowni Państwo,

Wyzwania, przed jakimi stoi obecnie sektor ochrony zdrowia, determinują potrzebę stałego rozwoju i podnoszenia kompetencji menedżerskich osób nadzorujących i kierujących placówkami opieki zdrowotnej oraz instytucjami odpowiedzialnymi za organizację systemu.

Zapraszamy do udziału w trzysemestralnych studiach podyplomowych w całości finansowanych ze środków Agencji Badań Medycznych z tematyki zarządzania w ochronie zdrowia z uwzględnieniem elementów badań klinicznych. Studia będą realizowane we współpracy z Uniwersytetem Cattolica del Sacro Cuore w Rzymie.

Innowacyjny program studiów oparty jest na sześciu modułach w nowoczesnej formule b-learningowej.

Kadrę dydaktyczną stanowią wykładowcy i praktycy biznesu, w tym ekonomiści, klinicyści, prawnicy, psycholodzy zarządzania, trenerzy wystąpień publicznych, specjaliści zdrowia publicznego i międzynarodowego, menedżerowie oraz wykładowcy z wiodących ośrodków akademickich w Polsce, jak i zagranicy.

Zachęcamy do rekrutacji! Rozpocznij bezpłatne studia podyplomowe na UMP!

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. n. prawnych Monika Urbaniak,

Kierownik Studiów

Kierownik Katedry i Zakładu Prawa Medycznego i Farmaceutycznego UMP

KONTAKT

Kierownicy studiów - kwestie merytoryczne i kwalifikacje dot. naboru:

prof. dr hab. Monika Urbaniak - e-mail: monikaba@ump.edu.pl

dr Edyta Cudak-Kasprzak - e-mail: edytacud@ump.edu.pl

 

Koordynatorzy studiów - kwestie organizacyjne:

mgr Daria Nowak - e-mail: daria.nowak@ump.edu.pl

tel. 61 854 72 74

mgr Paulina Wesołowska - e-mail: pwesolowska@ump.edu.pl

tel. 61 658 44 92

 

Rekrutacja:

Pracownicy Centrum Studiów Podyplomowych - e-mail: innowacje@ump.edu.pl

tel. 61 854 61 61

tel. 61 854 60 09

tel. 61 854 60 49

tel. 61 854 62 67

 

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.