Powrót do listy kierunków

Arteterapia

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora 124/2020 od dnia 17 października do odwołania zajęcia w ramach studiów podyplomowych, kursów i szkoleń specjalizacyjnych prowadzone są w formie zdalnej.

Jeśli sytuacja epidemiczna ulegnie poprawie, zajęcia będą prowadzone w formie hybrydowej (stacjonarnie i/lub on-line). Zajęcia zdalne są równoważne z zajęciami stacjonarnymi.


Rekrutacja została zakończona. Brak wolnych miejsc. 


Trzysemestralne studia o charakterze interdyscyplinarnym, z pogranicza nauk medycznych, nauk społecznych oraz nauki o sztuce. Przygotowują absolwentów kierunków studiów medycznych, społecznych i artystycznych do prowadzenia arteterapii jako terapii wspomagającej. Zdominowanie kształcenia zajęciami praktycznymi pozwala na rozwinięcie i doskonalenie przez słuchaczy umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji terapeutycznej, umiejętności pomagania, dostosowane do uwarunkowań zachowań indywidualnych.

Arteterapia związana jest z innymi kierunkami kształcenia, których absolwenci są zaangażowani w opiekę zdrowotną (czyli z terapią zajęciową, pielęgniarstwem, zdrowiem publicznym), w edukację i wsparcie rozwoju (z pedagogiką, psychologią), w pomoc społeczną (z socjologią, pracą socjalną, psychologią, psychologią kliniczną), a także w subdyscypliny związane ze sztuką (z malarstwem, grafiką, rzeźbą, fotografią, tańcem, muzyką i innymi). Ponadto, w ramach opisu efektów kształcenia dają się zauważyć elementy pochodzące z takich dyscyplin, jak historia sztuki, antropologia kulturowa, bioetyka.

Arteterapia to także przestrzeń praktyki zawodowej profesjonalistów ukierunkowanych na działania pomocowe i wspierające.

Profil kandydata

Słuchaczami Studiów mogą być absolwenci wyższych uczelni z dyplomem magisterskim i licencjackim.

Zasady rekrutacji

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe Arteterapii wypełniają formularz elektroniczny (rejestracyjny) i załączają skany poniższych dokumentów:

 1. podpisany dyplom ukończenia studiów wyższych,
 2. dowód opłaty wpisowego w wysokości 190 zł (wpisowe nie podlega zaliczeniu w poczet czesnego i nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze).

  Opłaty wpisowego nalezy dokonać na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
  56 1030 1247 0000 0000 4771 8000
  z dopiskiem - studia podyplomowe Arteterapia XIII edycja

 

Sylwetka absolwenta

Absolwenci Studiów Podyplomowych Arteterapii posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie terapii i wspierania rozwoju pojedynczych osób, rodzin, grup o dobrym funkcjonowaniu lub reprezentujących różnorodne problemy w funkcjonowaniu. Podejmują działania na rzecz powrotu do zdrowia, przywracania i osiągania dobrego samopoczucia, optymalizowania rozumienia siebie poprzez osiąganie wglądu oraz włączanie (inkluzję) i ponowne włączanie (reinkluzję) w różnego rodzaju sfery życia indywidualnego i społecznego. Praca arteterapeuty umożliwia uczestnikom terapii:

 • podejmować wysiłki w celu uzyskania większej integralności, niezależności, samodzielności życiowej wraz z poczuciem sprawstwa tego stanu rzeczy, 
 • utrzymywać lub powiększać posiadany status zdrowotny (w holistycznym rozumieniu zdrowia obejmującym swym zakresem obok aspektu fizycznego także społeczny, psychiczny i duchowy),
 • zapobiegać, łagodzić i spowalniać wystąpienie symptomów pogarszającego się stanu zdrowia, spadku aktywności.

Oznacza to, że profesjonalne wysiłki arteterapeutów zmierzają do zmobilizowania istniejących zasobów u osoby uczestniczącej w terapii lub grupy, które pozwolą na pełne wykorzystanie możliwości kreowania lepszego życia, w poczuciu akceptacji własnych ograniczeń i problemów oraz poszukiwania i znajdowania dróg kierowania własnym życiem.

Program kształcenia i harmonogram zjazdów

Ramowy program dla Studiów Podyplomowych Arteterapii obejmuje 370 godz. dydaktycznych realizowanych w ramach kontaktu z wykładowcami oraz 1390 godz. samokształcenia, kierowanego przez prowadzących przedmioty i wspomagany materiałami zamieszczonymi na stronie internetowej Pracowni Terapii Zajęciowej (www.edukacja.ump.edu.pl) oraz znajdującymi się w zasobach Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (ul. Przybyszewskiego 37a).

Ramowy program zajęć

 

Harmonogram zjazdów sem. I:

 • 10-11.10.2020 r.
 • 14-15.11.2020 r.
 • 12-13.12.2020 r.
 • 09-10.01.2021 r.
 • 06-07.02.2021 r.
 • 27-28.02.2021 r.

 SEMESTR II

 • 27-28.03.2021 r.
 • 17-18.04.2021 r.
 • 22-23.05.2021 r.
 • 12-13.06.2021 r.
 • 25-26-27.06.2021 r. (warsztaty z malarstwa)
 • 11-12.09.2021 r.

Zajęcia będą prowadzone w formie hybrydowej (stacjonarnie i on-line). Zajęcia zdalne są równoważne z zajęciami stacjonarnymi.

 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Kształcenie kończy się obroną pracy dyplomowej.

Opłaty

Opłata za 3 semestry zajęć dydaktycznych wynosi 9.750 zł, z możliwością dokonywania płatności jednorazowo lub w ratach przed rozpoczęciem każdego semestru w wysokości 3.250 zł.

 

Opłata wpisowa:

Opłata wpisowa wynosi 190 zł. Nie podlega ona zaliczeniu w poczet czesnego oraz nie zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze.

Opłaty wpisowego należy dokonać na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

z dopiskiem - studia podyplomowe Arteterapia edycja XIII

Cel studiów

Cel studiów podyplomowych z zakresu arteterapii należy określić, jako praktyczny, koncentrujący się na podnoszeniu kwalifikacji w zakresie możliwości terapeutycznego wykorzystania twórczości. Zasadniczym celem kształcenia arteterapeuty jest przygotowanie do:

 • współodpowiedzialności za aktywizację indywidualną i społeczną, zdrowie (ujmowane holistycznie) i jego doskonalenie (bez względu na etap życia), dobre samopoczucie jednostek, grup ludzkich i społeczeństwa w obliczu zagrożeń dla zdrowia i życia, spowodowanych wpływem chorób, patologii społecznych, długotrwałym wpływem niekorzystnych warunków środowiskowych lub przejawiania zachowań niekorzystnych dla funkcjonowania,
 • profesjonalnej działalności arteterapeutycznej umożliwiającej rozwinięcie aktywności podnoszących jakość życia poprzez aktywizację jednostek oraz aktywizację i integrację grup ludzkich,
 • wzbogacenia dotychczasowego warsztatu zawodowego o umiejętności prowadzenia arteterapii.

Studia te pozwalają na uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Zacznij studiować!

Zarejestruj się

Kierownik studiów podyplomowych:

Dr Mirosława Cylkowska-Nowak

Zapraszam na studia podyplomowe, których program jest realizowany we współpracy z pracownikami Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, terapeutami Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii oraz Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich. Kształcenie prowadzimy od 2008 roku, a nasi absolwenci pracują w placówkach oświatowych, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, stowarzyszeniach, fundacjach, prowadzą własne gabinety i pracownie rozwoju i terapii. Mamy też grupę absolwentów, którzy ukończyli te studia dla siebie, dla poprawy postrzegania samego siebie, dla własnego rozwoju.

Centrum Studiów Podyplomowych

tel. 61 854 61 61 lub - 60 20

e-mail: podyplomowe@ump.edu.pl

 

Collegium Anatomicum
ul. Święcickiego 6
60-781 Poznań
pokój 318, 319

tel. 61 854 62 67


tel. +48 609 830 793 - Kierownik Studiów, dr Mirosława Cylkowska-Nowak
e-mail: alewczuk@ump.edu.pl, mcylkowska-nowak@wp.pl

www.edukacja.ump.edu.pl

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.