Powrót do listy kierunków

Arteterapia

Szanowni Państwo,

rozpoczęliśmy nabór na 15 edycję Studiów Podyplomowych Arteterapii.

Pierwszy zjazd planowany jest na 22-23 października 2022 r., a zakończenie zajeć na luty 2024 r.

Rekrutacja trwa do momentu dostępności miejsc.

Informacje szczegółowe - zakładki poniżej.

Zapraszamy serdecznie!Trzysemestralne studia o charakterze interdyscyplinarnym, z pogranicza nauk medycznych, nauk społecznych oraz nauki o sztuce. Przygotowują absolwentów kierunków studiów medycznych, społecznych i artystycznych do prowadzenia arteterapii jako terapii wspomagającej. Zdominowanie kształcenia zajęciami praktycznymi pozwala na rozwinięcie i doskonalenie przez słuchaczy umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji terapeutycznej, umiejętności pomagania, dostosowane do uwarunkowań zachowań indywidualnych.

Arteterapia związana jest z innymi kierunkami kształcenia, których absolwenci są zaangażowani w opiekę zdrowotną (czyli z terapią zajęciową, pielęgniarstwem, zdrowiem publicznym), w edukację i wsparcie rozwoju (z pedagogiką, psychologią), w pomoc społeczną (z socjologią, pracą socjalną, psychologią, psychologią kliniczną), a także w subdyscypliny związane ze sztuką (z malarstwem, grafiką, rzeźbą, fotografią, tańcem, muzyką i innymi). Ponadto, w ramach opisu efektów kształcenia dają się zauważyć elementy pochodzące z takich dyscyplin, jak historia sztuki, antropologia kulturowa, bioetyka.

Arteterapia to także przestrzeń praktyki zawodowej profesjonalistów ukierunkowanych na działania pomocowe i wspierające.


fot. Tomasz Siuda, uczestnik 7 edycji Studiów Podyplomowych Arteterapii

Więcej zdjęć - zakładka poniżej (Fotogaleria)


 

Profil kandydata

Słuchaczami Studiów mogą być absolwenci wyższych uczelni z dyplomem magisterskim i licencjackim. Decyduje kolejność zgłoszeń i zainteresowania słuchacza zgodne z programem studiów.

Zasady rekrutacji

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na XV edycję studiów podyplomowych Arteterapii wypełniają formularz elektroniczny (rejestracyjny) i załączają skany poniższych dokumentów:

 1. podpisany dyplom ukończenia studiów wyższych,
 2. dowód opłaty wpisowego w wysokości 300 zł (wpisowe podlega zaliczeniu w poczet czesnego - I raty, ale nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze).

  Opłaty wpisowego nalezy dokonać na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
  56 1030 1247 0000 0000 4771 8000
  z dopiskiem - studia podyplomowe Arteterapia XIV edycja, 700-05-218, imię i nazwisko uczestnika

 


Uwaga!

Decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz dokonanie opłaty wpisowej jest równoznaczne z rezerwacją miejsca. Oficjalną decyzję o przyjęciu, umowę o świadczenie usług edukacyjnych oraz szczegółowy plan zajęć otrzymują Państwo droga mailową po zakończeniu rekrutacji, tj. najpóźniej na początku października 2022 r.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci Studiów Podyplomowych Arteterapii posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie terapii i wspierania rozwoju pojedynczych osób, rodzin, grup o dobrym funkcjonowaniu lub reprezentujących różnorodne problemy w funkcjonowaniu. Podejmują działania na rzecz powrotu do zdrowia, przywracania i osiągania dobrego samopoczucia, optymalizowania rozumienia siebie poprzez osiąganie wglądu oraz włączanie (inkluzję) i ponowne włączanie (reinkluzję) w różnego rodzaju sfery życia indywidualnego i społecznego. Praca arteterapeuty umożliwia uczestnikom terapii:

 • podejmować wysiłki w celu uzyskania większej integralności, niezależności, samodzielności życiowej wraz z poczuciem sprawstwa tego stanu rzeczy, 
 • utrzymywać lub powiększać posiadany status zdrowotny (w holistycznym rozumieniu zdrowia obejmującym swym zakresem obok aspektu fizycznego także społeczny, psychiczny i duchowy),
 • zapobiegać, łagodzić i spowalniać wystąpienie symptomów pogarszającego się stanu zdrowia, spadku aktywności.

Oznacza to, że profesjonalne wysiłki arteterapeutów zmierzają do zmobilizowania istniejących zasobów u osoby uczestniczącej w terapii lub grupy, które pozwolą na pełne wykorzystanie możliwości kreowania lepszego życia, w poczuciu akceptacji własnych ograniczeń i problemów oraz poszukiwania i znajdowania dróg kierowania własnym życiem.

Program kształcenia i harmonogram zjazdów

Ramowy program dla Studiów Podyplomowych Arteterapii obejmuje 370 godz. dydaktycznych realizowanych w ramach kontaktu z wykładowcami oraz 1390 godz. samokształcenia, kierowanego przez prowadzących przedmioty i wspomagany materiałami zamieszczonymi na stronie internetowej Pracowni Terapii Zajęciowej (www.edukacja.ump.edu.pl) oraz znajdującymi się w zasobach Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (ul. Przybyszewskiego 37a).

PROGRAM STUDIÓW

Ramowy program zajęć

Praktyki przewidziane w programie studiów organizuje Uczelnia.

Harmonogram zjazdów dla edycji XV będzie dostępny w tym miejscu w najbliższym czasie (do końca czerwca br.)


EDYCJA XIV

Początek zajęć planowany jest na 23-24 października 2021 r. Zajęcia mają charakter głównie praktyczny (warsztatowy). Forma zajęć w pierwszym semestrze będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej.

 SEM. I

 • 23-24.10.2021 r.
 • 27-28.11.2021 r.
 • 04.12.2021 r. *(zajęcia w dniu 05.12.21 zostały odwołane z powodu poważnej choroby wykładowcy i zostaną odrobione w późniejszym terminie)
 • 15-16.01.2022 r.
 • 29-30.01.2022 r.
 • 19-20.02.2022 r. - zjazd odwołany, przeniesiony na czerwiec

SEM. II

 • 12-13.03.2022 r.
 • 26-27.03.2022 r.
 • 09-10.04.2022 r.
 • 07-08.05.2022 r.
 • 04-05.06.2022 r.
 • 25-26.06.2022 r. - zjazd dodatkowy za zjazd lutowy
 • 02-03-04.09.2022 r. – zjazd trzydniowy (warsztaty z Malarstwa)
 • 24-25.09.2022 r.

Szczególowy plan zajęć uczestnicy studiów otrzymują drogą mailową.

Uwaga - w uzasadnionych przypadkach plan może ulec zmianie (np. w zakresie osób prowadzących zajęcia lub terminu realizacji poszczególnych przedmiotów).


 

Szczególowy plan zajęć uczestnicy studiów otrzymują drogą mailową.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Kształcenie kończy się obroną pracy dyplomowej.

Opłaty

EDYCJA XV

Opłata za 3 semestry zajęć dydaktycznych wynosi 9.750 zł, z możliwością dokonywania płatności jednorazowo lub w ratach przed rozpoczęciem każdego semestru w wysokości 3.250 zł, w następujących ratach:

 • I rata do dnia 11 października 2022 r.
 • II rata do dnia 10 lutego 2023 r.
 • III rata do dnia 29 września 2023 r.

Opłata wpisowa:

Opłata wpisowa wynosi 300 zł i podlega zaliczeniu w poczet czesnego - I raty, ale nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze.

Opłaty wpisowego należy dokonać na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

z dopiskiem - studia podyplomowe Arteterapia edycja XV (700-05-218), imię i nazwisko uczestnika

Zarządzenie nr 48/22


EDYCJA XIV

Opłata za 3 semestry zajęć dydaktycznych wynosi 9.750 zł, z możliwością dokonywania płatności jednorazowo lub w ratach przed rozpoczęciem każdego semestru w wysokości 3.250 zł, w następujących ratach:

 • I semestr do dnia 11 października 2021 r.
 • II semestr do dnia 28 lutego 2022 r.
 • III semestr do dnia 30 września 2022 r.

Opłata wpisowa:

Opłata wpisowa wynosi 300 zł i podlega zaliczeniu w poczet czesnego - I raty, ale nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze.

Opłaty wpisowego należy dokonać na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

z dopiskiem - studia podyplomowe Arteterapia edycja XIV (700-05-190), imię i nazwisko uczestnika

Zarządzenie Rektora nr 14/2021

Uwaga!

Decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz dokonanie opłaty wpisowej jest równoznaczne z rezerwacją miejsca. Oficjalną decyzję o przyjęciu, umowę o świadczenie usług edukacyjnych oraz szczegółowy plan zajęć otrzymują Państwo droga mailową po zakończeniu rekrutacji, tj. na początku października 2021 r.


 

Cel studiów

Cel studiów podyplomowych z zakresu arteterapii należy określić, jako praktyczny, koncentrujący się na podnoszeniu kwalifikacji w zakresie możliwości terapeutycznego wykorzystania twórczości. Zasadniczym celem kształcenia arteterapeuty jest przygotowanie do:

 • współodpowiedzialności za aktywizację indywidualną i społeczną, zdrowie (ujmowane holistycznie) i jego doskonalenie (bez względu na etap życia), dobre samopoczucie jednostek, grup ludzkich i społeczeństwa w obliczu zagrożeń dla zdrowia i życia, spowodowanych wpływem chorób, patologii społecznych, długotrwałym wpływem niekorzystnych warunków środowiskowych lub przejawiania zachowań niekorzystnych dla funkcjonowania,
 • profesjonalnej działalności arteterapeutycznej umożliwiającej rozwinięcie aktywności podnoszących jakość życia poprzez aktywizację jednostek oraz aktywizację i integrację grup ludzkich,
 • wzbogacenia dotychczasowego warsztatu zawodowego o umiejętności prowadzenia arteterapii.

Studia te pozwalają na uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Fotogaleria 

Zacznij studiować!

Zarejestruj się

Kierownik studiów podyplomowych:

Dr Mirosława Cylkowska-Nowak

Zapraszam na studia podyplomowe, których program jest realizowany we współpracy z pracownikami Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, terapeutami Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii oraz Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich. Kształcenie prowadzimy od 2008 roku, a nasi absolwenci pracują w placówkach oświatowych, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, stowarzyszeniach, fundacjach, prowadzą własne gabinety i pracownie rozwoju i terapii. Mamy też grupę absolwentów, którzy ukończyli te studia dla siebie, dla poprawy postrzegania samego siebie, dla własnego rozwoju.

Centrum Studiów Podyplomowych

tel. 61 854 62 34 lub - 62 67

e-mail: podyplomowe@ump.edu.pl 

Collegium Anatomicum
ul. Święcickiego 6
60-781 Poznań
pokój 318, 319


tel. +48 609 830 793 - Kierownik Studiów, dr Mirosława Cylkowska-Nowak
e-mail: mcylkowska-nowak@wp.pl, alewczuk@ump.edu.pl

www.edukacja.ump.edu.pl

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.