Powrót do listy kierunków

Opieka farmaceutyczna w geriatrii - teoria i praktyka

Szanowni Państwo,

w związku z ogromnym zainteresowaniem programem studiów nabór na kolejne edycje planowany jest w terminach:

edycja XIII - 30 maja 2022 r., godz. 12:00

edycja XIV - 13 czerwca 2022 r., godz. 12:00

edycja XV - 27 czerwca 2022 r., godz. 12:00

Zajęcia w ramach wszytskich powyższych edycji rozpoczną się w październiku 2022 r. w tygodniowych odstępach. Szczegółowe harmonogramy zajęć zostaną dodane na stronie kierunku przed rozpoczęciem naboru na daną edycję.

Jednocześnie informujemy, iż z przyczyn niezależnych (sytuacje losowe, poblemy techniczne, etc.) termin naboru na daną edycję może zostać przesunięty lub zmieniony.

Zapraszamy do udziału w rekrutacji.


Osoby, które uiściły opłatę wpisową, a nie zdążyły zapisać się na studia, proszone są o przesłanie pisma o zwrot opłaty wpisowej:

Pismo o zwrot opłaty wpisowej 

na adres: Centrum Studiów Podyplomowych, ul. Fredry 10, p. 003, 61-701 Poznań

lub skan pisma na adres e-mail: podyplomowe@ump.edu.pl


Uwaga!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie punktów edukacyjnych uzyskiwanych w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego (Dz.U. 2021 poz. 2494) za podnoszenie kwalifikacji przez uczestnictwo w studiach podyplomowych w dyscyplinie - nauki farmaceutyczne, słuchacz otrzymuje 30 punktów edukacyjnych.


Przegląd lekowy w świetle UoZF oraz projektu Rozporządzenia MZ w sprawie programu pilotażowego przeglądów lekowych.


Studia Podyplomowe "Opieka farmaceutyczna w geriatrii - teoria i praktyka" przygotowują farmaceutów do realizacji usługi Przeglądu Lekowego. Absolwent Studiów jest uprawniony do realizacji pilotażu Przeglądu Lekowego finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia RP.  Studia te w proces edukacji włączają trzy podmioty opieki farmaceutycznej i prowadzone są nowatorskimi metodami w tym metodą tutoringu przy udziale farmaceuty, lekarza oraz pacjenta. Na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych, informujemy iż ukończenie wybranych modułów, realizowanych w ramach programu Studiów Podyplomowych oraz uzyskanie ich zaliczenia za pomocą testu, umożliwia uzyskanie 50 punktów kształcenia ciągłego. 

Celem studiów jest praktyczne przygotowanie farmaceuty do pełnienia opieki farmaceutycznej nad pacjentami w wieku podeszłym w aptekach ogólnodostępnych oraz aptekach szpitalnych. Szczegółowe zadania obejmują przygotowanie do zbierania pogłębionego wywiadu medycznego i farmakoterapeutycznego, opracowania i wdrażania zindywidualizowanego planu opieki farmaceutycznej oraz prowadzenia dialogu z lekarzem i pacjentem . Absolwent studiów jest przygotowany do roli farmaceuty jako eksperta od farmakoterapii, który współpracuje z pacjentem i lekarzem w procesie leczenia trudnych pacjentów z wielochorobowością i wielolekowością.


Dr hab. n. med. Agnieszka Neumann-Podczaska w gronie ekspertów Zespołu do spraw opieki farmaceutycznej!

W związku z § 3 ust.3 Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opieki farmaceutycznej mając na względzie szczególne doświadczenie i fachową wiedzę, Minister Zdrowia zaprosił Panią dr hab n.med Agnieszkę Neumann-Podczaską do członkostwa w gronie ekspertów wspomagających pracę Zespołu.
Zadaniem Pani dr hab n. med Agnieszki Neumann-Podczaskiej będzie wsparcie merytoryczne Zespołu w pracy nad:
1) ustaleniem przedmiotu i zakresu opieki farmaceutycznej, która ma być sprawowana w aptekach ogólnodostępnych oraz opracowanie szczegółowej koncepcji jej wdrożenia; 
2) analizą potrzeby przeprowadzenia pilotażu opieki farmaceutycznej w Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – opracowanie szczegółowej koncepcji jego przeprowadzenia;
3) określeniem źródła, zasad i trybu finansowania opieki, o której mowa w pkt 1, oraz pilotażu, o którym mowa w pkt 2 - w przypadku uznania konieczności jego przeprowadzenia.

Profil kandydata

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem posiadających dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku Farmacja.

Zasady rekrutacji

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe „Opieka farmaceutyczna w geriatrii – teoria i praktyka” wypełniają formularz elektroniczny (rejestracyjny) i załączają skan:

  • dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku Farmacja
  • skan potwierdzenia opłaty wpisowej

Nie ma rozmowy kwalifikacyjnej. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz zainteresowania kandydata zgodne z programem studiów.

Program kształcenia oraz harmonogram zjazdów

PROGRAM STUDIÓW  (program obowiązuje od V edycji)

 


XIII edycja

 

Harmonogram zjazdów

 

XII edycja

 

Harmonogram zjazdów 

XI edycja

 

Harmonogram zjazdów 

 

 

X edycja

 

Harmonogram zjazdów

 

Studia Podyplomowe zgodnie z programem ramowym mają charakter hybrydowy.

 

IX edycja:

 

Harmonogram zjazdów

 

Studia Podyplomowe zgodnie z programem ramowym mają charakter hybrydowy. Z uwagi na stan epidemii obecnie zajęcia w ramach ww. studiów odbywają się zdalnie.

 

VIII edycja:

 

Harmonogram zjazdów 

 

Studia Podyplomowe zgodnie z programem ramowym mają charakter hybrydowy. Z uwagi na stan epidemii obecnie zajęcia w ramach ww. studiów odbywają się zdalnie.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Studia kończą się egzaminem dyplomowym. Będzie to egzamin składający się z części testowej oraz części praktycznej. Słuchacz po zdaniu egzaminu dyplomowego otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Opłaty

UWAGA! Fakturę można otrzymać dopiero po uiszczeniu opłaty.

XIII edycja:

Opłata za 2 semestry zajęć dydaktycznych wynosi 6800,00 zł z możliwością dokonywania płatności w dwóch równych ratach w terminach:

I rata do dnia 8 września 2022 r. - 3400,00 zł

II rata do dnia 20 lutego 2023 r. - 3400,00 zł

Płatność za studia odbywa się na indywidualne subkonto wskazane w umowie podpisywanej z każdym sluchaczem. Numer konta będzie podany w umowie o świadczenie usług edukacyjnych, zawieranej ze słuchaczem po zakończeniu rekrutacji. Wtedy też przesyłana jest oficjalna decyzja o przyjęciu na studia.

Opłata wpisowa

Wpisowe (płatne na etapie rekrutacji) - 100 zł - nie podlega zaliczeniu w poczet czesnego i nie podlega zwrotowi na etapie rekrutacji oraz w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze.

Opłaty wpisowego należy dokonać na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

z dopiskiem 700-05-226  SP Opieka farmaceutyczna - 13. edycja, imię i nazwisko uczestnika


XII edycja:

Opłata za 2 semestry zajęć dydaktycznych wynosi 6800,00 zł z możliwością dokonywania płatności w dwóch równych ratach w terminach:

I rata do dnia 1 września 2022 r. - 3400,00 zł

II rata do dnia 20 lutego 2023 r. - 3400,00 zł

Płatność za studia odbywa się na indywidualne subkonto wskazane w umowie podpisywanej z każdym sluchaczem. Numer konta będzie podany w umowie o świadczenie usług edukacyjnych, zawieranej ze słuchaczem po zakończeniu rekrutacji. Wtedy też przesyłana jest oficjalna decyzja o przyjęciu na studia.

Opłata wpisowa

Wpisowe (płatne na etapie rekrutacji) - 100 zł - nie podlega zaliczeniu w poczet czesnego i nie podlega zwrotowi na etapie rekrutacji oraz w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze.

Opłaty wpisowego należy dokonać na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

z dopiskiem 700-05-225  SP Opieka farmaceutyczna - 12. edycja, imię i nazwisko uczestnika

Zarządzenie JM Rektora w sprawie ustalenia płatności - edycja 12

Zarządzenie Rektora nr 58/22

Zacznij studiować!

Zarejestruj się

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. n. med. Agnieszka Neumann-Podczaska

Opieka farmaceutyczna, według obowiązujących zapisów prawnych - Ustawy Prawo Farmaceutyczne oraz Kodeksu Etyki Farmaceutów - jest obowiązkiem zawodowym i etycznym farmaceutów i stanowi integralną część działaności aptek.

W świetle obowiązującego stanowiska Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz Inspekcji Farmaceutycznej działalność ta powinna być dostępna w każdej aptece i konieczne jest zapewnienie kształcenia podyplomowego magistrów farmacji. Proponowane Studia Podyplomowe będą pierwszą taką propozycją w Polsce i mamy nadzieję, że cieszyć się będą dużym Państwa zaintersowaniem!

Centrum Studiów Podyplomowych

tel. 61 854 61 61, - 60 20 lub - 60 49 (informacje dot. rekrutacji)

e-mail: podyplomowe@ump.edu.pl

 

Koordynator kierunku:

(program, kwalifikacje)

dr Sylwia Kropińska

e-mail: skropins@ump.edu.pl
tel. 61 8738-327

e-mail: geriatria-wl1@ump.edu.pl

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.