Powrót do listy kierunków

Opieka farmaceutyczna w geriatrii - teoria i praktyka

 

Rekrutacja zakończona. 


Szanowni Państwo,

Rozpoczęliśmy nabór na III edycję Studiów Podyplomowych "Opieka farmaceutyczna w geriatrii - teoria i praktyka". Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja trwa do 31 stycznia 2021 lub do momentu dostępności miejsc. Pierwszy zjazd planowany jest na 20-21 marca 2021 r.

Forma zajęć uzależniona będzie od sytuacji epidemicznej.

Informacje szczegółowe - program zajęć, harmonogram zjazdów, opłaty - zakładki poniżej.


Uwaga!

Dot. edycji I i II

 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora 124/2020 od dnia 17 października do odwołania zajęcia w ramach studiów podyplomowych, kursów i szkoleń specjalizacyjnych prowadzone są w formie zdalnej.

Jeśli sytuacja epidemiczna ulegnie poprawie, zajęcia będą prowadzone w formie hybrydowej (stacjonarnie i/lub on-line). Zajęcia zdalne są równoważne z zajęciami stacjonarnymi.


Na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych, informujemy iż ukończenie wybranych modułów, realizowanych w ramach programu Studiów Podyplomowych oraz uzyskanie ich zaliczenia za pomocą testu, umożliwia uzyskanie 50 punktów "twardych" kształcenia ciągłego. 

Celem studiów jest przygotowanie farmaceuty do pełnienia opieki farmaceutycznej nad pacjentami w wieku podeszłym w aptekach ogólnodostępnych oraz aptekach szpitalnych. Szczegółowe zadania obejmują przygotowanie do zbierania pogłębionego wywiadu medycznego i farmakoterapeutycznego, opracowania i wdrażania zindywidualizowanego planu opieki farmaceutycznej. Absolwent studiów jest przygotowany do roli farmaceuty jako doradcy w zakresie poprawnego dobory substancji leczniczych, pod katem potencjalnych działań niepożądanych oraz interakcji lek-lek i umie podjąć dyskusję na temat optymalizacji leczenia z lekarzem oraz pacjentem.


Dr hab. n. med. Agnieszka Neumann-Podczaska w gronie ekspertów Zespołu do spraw opieki farmaceutycznej!

W związku z § 3 ust.3 Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opieki farmaceutycznej mając na względzie szczególne doświadczenie i fachową wiedzę, Minister Zdrowia zaprosił Panią dr hab n.med Agnieszkę Neumann-Podczaską do członkostwa w gronie ekspertów wspomagających pracę Zespołu.
Zadaniem Pani dr hab n. med Agnieszki Neumann-Podczaskiej będzie wsparcie merytoryczne Zespołu w pracy nad:
1) ustaleniem przedmiotu i zakresu opieki farmaceutycznej, która ma być sprawowana w aptekach ogólnodostępnych oraz opracowanie szczegółowej koncepcji jej wdrożenia; 
2) analizą potrzeby przeprowadzenia pilotażu opieki farmaceutycznej w Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – opracowanie szczegółowej koncepcji jego przeprowadzenia;
3) określeniem źródła, zasad i trybu finansowania opieki, o której mowa w pkt 1, oraz pilotażu, o którym mowa w pkt 2 - w przypadku uznania konieczności jego przeprowadzenia.

Profil kandydata

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem posiadających dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku Farmacja.

Zasady rekrutacji

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe „Opieka farmaceutyczna w geriatrii – teoria i praktyka” wypełniają formularz elektroniczny (rejestracyjny) i załączają skan:

  • dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku Farmacja
  • skan potwierdzenia opłaty wpisowej

Nie ma rozmowy kwalifikacyjnej. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz zainteresowania kandydata zgodne z programem studiów.

Program kształcenia

III edycja

 

Studia trwają 2 semestry. Ramowy program studiów podyplomowych obejmuje 158 godzin dydaktycznych (36 punkty ECTS).

 

Zjazdy odbywają się raz/dwa razy w miesiącu (sobota-niedziela). Pierwszy zjazd planowany jest na 20 marca 2021 r.

 

Program studiów

 

Harmonogram zjazdów

 

Szczegółowy plan zajęć zostanie przesłany przez koordynatora po zakończeniu rekrutacji.

Z ważnych przyczyn Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu może dokonać zmiany w formie studiów, harmonogramie i kadrze dydaktycznej kierunku.


 

II edycja

 

Studia trwają 2 semestry. Ramowy program studiów podyplomowych obejmuje 150 godzin dydaktycznych (34 punkty ECTS).

 

Zjazdy odbywają się raz/dwa razy w miesiącu (sobota-niedziela). Pierwszy zjazd planowany jest na 17 października 2020 r.

Program studiów

Harmonogram zjazdów

Z ważnych przyczyn Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu może dokonać zmiany w formie studiów, harmonogramie i kadrze dydaktycznej kierunku.

 

Szczegółowy plan zajęć zostanie przesłany przez koordynatora po zakończeniu rekrutacji.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Studia kończą się egzaminem dyplomowym. Będzie to egzamin składający się z części testowej oraz części praktycznej. Słuchacz po zdaniu egzaminu dyplomowego otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Opłaty

Opłata za 2 semestry zajęć dydaktycznych wynosi 4900 zł z możliwością dokonywania płatności w dwóch równych ratach w terminach:

  • I semestr do 10 lutego 2021 r. - 2450 zł
  • II semestr do 1 października 20201 r. - 2450 zł

Płatność za studia odbywa się na indywidualne subkonto wskazane w umowie podpisywanej z każdym sluchaczem. Numer konta będzie podany w umowie o świadczenie usług edukacyjnych, zawieranej ze słuchaczem po zakończeniu rekrutacji. Wtedy też przesyłana jest oficjalna decyzja o przyjęciu na studia.

Opłata wpisowa

Wpisowe (płatne na etapie rekrutacji) - 100 zł - nie podlega zaliczeniu w poczet czesnego i nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze.

Opłaty wpisowego należy dokonać na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

z dopiskiem - SP Opieka farmaceutyczna - 700-05-184, imię i nazwisko uczestnika

Zarządzenie Rektora UMP nr 137/2020

Zacznij studiować!

Zarejestruj się

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. n. med. Agnieszka Neumann-Podczaska

Opieka farmaceutyczna, według obowiązujących zapisów prawnych - Ustawy Prawo Farmaceutyczne oraz Kodeksu Etyki Farmaceutów - jest obowiązkiem zawodowym i etycznym farmaceutów i stanowi integralną część działaności aptek.

W świetle obowiązującego stanowiska Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz Inspekcji Farmaceutycznej działalność ta powinna być dostępna w każdej aptece i konieczne jest zapewnienie kształcenia podyplomowego magistrów farmacji. Proponowane Studia Podyplomowe będą pierwszą taką propozycją w Polsce i mamy nadzieję, że cieszyć się będą dużym Państwa zaintersowaniem!

Centrum Studiów Podyplomowych

tel. 61 854 61 61 lub - 60 20

e-mail: podyplomowe@ump.edu.pl

 

Pracownia Geriatrii
Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej
Os. Rusa 55
61-245 Poznań
tel. 61 8738-327
fax 61 8738-303
e-mail: geriatria-wl1@ump.edu.pl

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.