Powrót do listy kierunków

Zioła w Profilaktyce i Terapii

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora 124/2020 od dnia 17 października do odwołania zajęcia w ramach studiów podyplomowych, kursów i szkoleń specjalizacyjnych prowadzone są w formie zdalnej.

Jeśli sytuacja epidemiczna ulegnie poprawie, zajęcia będą prowadzone w formie hybrydowej (stacjonarnie i/lub on-line). Zajęcia zdalne są równoważne z zajęciami stacjonarnymi.


Rekrutacja zakończona.


Studia Podyplomowe „Zioła w Profilaktyce i Terapii” skierowane są do absolwentów szkół wyższych (minimum licencjat) zainteresowanych  zdobyciem wiedzy na temat działania i stosowania ziół w celach profilaktycznych i leczniczych, promocją ziołolecznictwa, a także poszerzeniem wiedzy na temat znaczenia ziół, jako elementu opieki farmaceutycznej.

W programie kształcenia zawarte będą zagadnienia dotyczące pozycji leku roślinnego, składników decydujących o ich aktywności biologicznej, działania i zasad stosowania ziół stosowania ziół w profilaktyce, leczeniu podstawowym różnych chorób i wspomagającym przy stosowaniu leków syntetycznych, użytecznych w profilaktyce, zostaną przekazane dane na temat możliwych działań ubocznych, interakcji. Przedstawione będą procesy technologiczne, również biotechnologiczne użyteczne przy uzyskiwaniu produktów roślinnych. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje mogą być wykorzystane w praktyce lekarskiej, farmaceutycznej (apteki, sklepy zielarskie) i w innych zawodach o profilu medycznym, przez osoby zatrudnione w przemyśle farmaceutycznym, szczególnie zielarskim, a mające inne niż farmaceutyczne wykształcenie, a takze przez osoby zainteresowane stosowaniem ziół.

Program kształcenia został pozytywnie oceniony przez słuchaczy poprzednich edycji, stąd w tej nie ulegnie istotnym zmianom. Zajęcia poprowadzą wykładowcy znani z ubiegłych edycji studiów.

 

Profil kandydata

Na studia mogą być przyjęte osoby, które ukończyły studia wyższe (co najmniej licencjackie) o profilu medycznym (medycyna, stomatologia, farmacja, kosmetologia, analityka medyczna, pielęgniarstwo i inne), a także o profilu biologicznym, chemicznym, przyrodniczym i innym.

Decyzje o przyjęciu na studia wysyłane są drogą mailową po zakończeniu rekrutacji, czyli po 25 października 2020 r.

Maksymalna liczba miejsc: 70 osób, minimalna liczba słuchaczy warunkująca uruchomienie VII edycji: 30 osób.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja kandydatów na VII edycję studiów odbywa się w systemie elektronicznym (poprzez stronę internetową) i trwa do 25 października br. W przypadku dużego zainteresowania kierunkiem, rekrutacja zostanie zamknięta wczęśniej.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe wypełniają formularz elektroniczny (rejestracyjny) i załączają skany poniższych dokumentów:

  1. podpisany dyplom ukończenia studiów wyższych (prosimy o sprawdzenie, czy dyplom został przez Państwa podpisany - miejsce pod zdjęciem)
  2. dowód opłaty wpisowego w wysokości 100 zł - informacje szczegółowe - zakładka Opłaty

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent Studiów Podyplomowych „Zioła w profilaktyce i terapii” posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje z zakresu działania i stosowania ziół w celach profilaktycznych i leczniczych oraz procesów stosowanych przy produkcji preparatów roślinnych. Posiada wiedzę na temat  składników decydujących o aktywności biologicznej, działaniu i zasadach stosowania ziół w profilaktyce oraz leczeniu podstawowym i wspomagającym różnych chorób, zna działania uboczne, interakcje. Posiada wiedzę na temat podstawowych procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie człowieka, ważniejszych leków syntetycznych, a także dotyczącą produkcji preparatów ziołowych. Zna pozycję leku roślinnego. Absolwent studiów podyplomowych „Zioła w profilaktyce i terapii” jest przygotowany do doradzania w jaki sposób można stosować zioła w celach profilaktycznych i leczniczych, np. w praktyce lekarskiej, farmaceutycznej, innych dziedzinach o profilu medycznym. Charakteryzuje go znajomość praktycznego wykorzystania ziół  oraz rozwijania wiedzy i kwalifikacji z zakresu ziołolecznictwa.

Program kształcenia

» Cele i efekty kształcenia
» Matryca efektów kształcenia

 

Studia trwają II semestry, zajęcia (180 godzin wykładów, seminariów i ćwiczeń) odbywają się w trybie niestacjonarnym, w soboty i w niedziele (zazwyczaj godz. 8.30-17.00), jeden lub dwa razy w miesiącu.

Program

 

Szczegółowy harmonogram zjazdów zostanie podany we wrześniu. W zależności od sytuacji epidemicznej zajęcia będą prowadzone stacjonarnie lub on-line).

 

Harmonogram zjazdów - VII edycja

Harmonogram

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na wykładach, seminariach i ćwiczeniach (słuchacz jest zobowiązany do wzięcia udziału w 90% zajęć), uzyskanie zaliczeń z objętych planem przedmiotów i pozytywnych ocen egzaminów cząstkowych w określonych terminach oraz złożenie egzaminu końcowego.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Na świadectwie zamieszczona będzie dodatkowa adnotacja: Program Studiów Podyplomowych „Zioła w Profilaktyce i Terapii” uwzględnia tematykę kursów z zakresu towaroznawstwa zielarskiego, wymaganych do uzyskania kwalifikacji niezbędnej do prowadzenia sklepów zielarsko-medycznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie placówek oraz punktów aptecznych.

Opłaty

Koszt uczestnictwa wynosi 4900 zł, z mozliwością wniesienia opłaty w dwóch równych ratach: I rata (2450 zł) płatna do 6 listopda 2020 r., II rata (2450 zł) płatna do 5 marca 2021 r.

Opłaty za uczestnictwo w studiach będą uiszczane na indywidualne subkonto podane w umowie zawartej ze Słuchaczem po zakończeniu rekrutacji. Wtedy też zostanie przesłana decyzja o przyjęciu na studia.

Pracownikom UMP przysługuje rabat w wysokości 10%.

Wpisowe (płatne na etapie rekrutacji): 100 zł - nie podlega zaliczeniu w poczet czesnego i nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze.

Opłaty wpisowego nalezy dokonać na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

z dopiskiem - studia podyplomowe 700-05-177, Zioła w profilaktyce i terapii, ed. 7

 

Certyfikat "Studia z Przyszłością"

Akty prawne

Zarządzenie nr 53/20 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w sprawie uruchomienia VII edycji Studiów Podyplomowych "Zioła w Profilaktyce i Terapii" i ustalenia wysokości opłat za kształcenie:

Kliknij tutaj

 

Zacznij studiować!

Zarejestruj się

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje w ramach Studiów Podyplomowych Zioła w Profilaktyce i Terapii mogą być wykorzystane w praktyce lekarskiej, farmaceutycznej (apteki, sklepy zielarskie) i w innych zawodach o profilu medycznym, przez osoby zatrudnione w przemyśle farmaceutycznym, szczególnie zielarskim, a mające inne niż farmaceutyczne wykształcenie, przez osoby zainteresowane stosowaniem ziół.

Kontakt

Kontakt

Katedra i Zakład Kosmetologii Praktycznej i Profilaktyki Chorób Skóry
60-623 Poznań
ul. Mazowiecka 33

Dr hab. Justyna Gornowicz-Porowska

Tel. 61-848-04-75

e-mail: justyna.gornowicz-porowska@ump.edu.pl

Kierownik studiów i koordynator zajęć:
Prof. dr hab. Wiesława Bylka
e-mail: wieslawabylka@tlen.pl

 

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.