Powrót do listy kierunków

Zioła w Profilaktyce i Terapii

 

Studia Podyplomowe „Zioła w Profilaktyce i Terapii” skierowane są do absolwentów szkół wyższych zainteresowanych  zdobyciem wiedzy na temat działania i stosowania ziół w celach profilaktycznych i leczniczych, promocją ziołolecznictwa, a także poszerzeniem wiedzy na temat znaczenia ziół jako elementu opieki farmaceutycznej.

W programie kształcenia zawarte będą zagadnienia dotyczące pozycji leku roślinnego, składników decydujących o ich aktywności biologicznej, działania i zasad stosowania ziół stosowania ziół w profilaktyce, leczeniu podstawowym różnych chorób i wspomagającym w profilaktyce, leczeniu podstawowym różnych chorób i wspomagającym przy stosowaniu leków syntetycznych, działania uboczne, interakcje. Przedstawione będą procesy technologiczne, również biotechnologiczne użyteczne przy uzyskiwaniu produktów roślinnych. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje mogą być wykorzystane w praktyce lekarskiej, farmaceutycznej (apteki, sklepy zielarskie) i w innych zawodach o profilu medycznym, przez osoby zatrudnione w przemyśle farmaceutycznym, szczególnie zielarskim, a mające inne niż farmaceutyczne wykształcenie, przez osoby zainteresowane stosowaniem ziół.

Profil kandydata

Na studia mogą być przyjęte osoby, które ukończyły studia wyższe (co najmniej licencjackie) o profilu medycznym (medycyna, stomatologia, farmacja, kosmetologia, analityka medyczna, pielęgniarstwo i inne), a także o profilu biologicznym, chemicznym, przyrodniczym i innym.

Zakwalifikowanie kandydata do uczestnictwa w studiach podyplomowych - przez Dziekana Wydziału Farmaceutycznego. W przypadku nieprzyjęcia kandydata odwołanie należy kierować do Rektora UMP w terminie 14 dni.

Maksymalna liczba miejsc: 60 osób, minimalna liczba słuchaczy warunkująca uruchomienie V Edycji: 30 osób.

Zasady rekrutacji

Studia trwają II semestry, zajęcia (180 godzin wykładów, seminariów i ćwiczeń) odbywają się w trybie niestacjonarnym, w soboty i w niedziele (godz. 8.30–17.45), jeden lub dwa razy w miesiącu: I semestr od 6 października 2018 r. do 20 stycznia 2019 r.; II semestr od 2 marca do 19 maja 2019 r.

Rekrutacja kandydatów na V edycję studiów odbywa się od marca 2018 r. do 15 października 2018 r. drogą elektroniczną na stronie: http://uczelnia.ump.edu.pl/studia_podyplomowe

Sylwetka absolwenta

Absolwent Studiów Podyplomowych „Zioła w profilaktyce i terapii” posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje z zakresu działania i stosowania ziół w celach profilaktycznych i leczniczych oraz procesów stosowanych przy produkcji preparatów roślinnych. Posiada wiedzę na temat  składników decydujących o aktywności biologicznej, działaniu i zasadach stosowania ziół w profilaktyce oraz leczeniu podstawowym i wspomagającym różnych chorób, zna działania uboczne, interakcje. Posiada wiedzę na temat podstawowych procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie człowieka, ważniejszych leków syntetycznych, a także dotyczącą produkcji preparatów ziołowych. Zna pozycję leku roślinnego. Absolwent studiów podyplomowych „Zioła w profilaktyce i terapii” jest przygotowany do doradzania w jaki sposób można stosować zioła w celach profilaktycznych i leczniczych, np. w praktyce lekarskiej, farmaceutycznej, innych dziedzinach o profilu medycznym. Charakteryzuje go znajomość praktycznego wykorzystania ziół  oraz rozwijania wiedzy i kwalifikacji z zakresu ziołolecznictwa.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na wykładach, seminariach i ćwiczeniach (słuchacz jest zobowiązany do wzięcia udziału w 90% zajęć), uzyskanie zaliczeń z objętych planem przedmiotów i pozytywnych ocen egzaminów cząstkowych w określonych terminach oraz złożenie egzaminu końcowego.

Po zakończeniu zajęć Uczelnia wystawia słuchaczowi Świadectwo Ukończenia Studiów.

Na świadectwie zamieszczona będzie dodatkowa adnotacja: Program Studiów Podyplomowych „Zioła w Profilaktyce i Terapii” uwzględnia tematykę kursów z zakresu towaroznawstwa zielarskiego, wymaganych do uzyskania kwalifikacji niezbędnej do prowadzenia sklepów zielarsko-medycznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie placówek oraz punktów aptecznych.

Opłaty

Opłata za studia wynosi 4200,- zł i może być wniesiona w całości lub dwóch ratach (I rata 2100,- zł do 30.09.2018 r., II rata 2100,- zł do 31.01.2019 r.).

Certyfikat "Studia z Przyszłością"

Certyfikat

Akty prawne

- Zarządzenie nr 10/15 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 2 lutego 2015 roku w sprawie utworzenia na Wydziale Farmaceutycznym Niestacjonarnych Studiów Podyplomowych ”Zioła w Profilaktyce i Terapii”
Zarzadzenie nr 21/18 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie uruchomienia V Edycji Studiów Podyplomowych ”Zioła w Profilaktyce i Terapii” i ustalenia wysokości opłat za kształceni

Zacznij studiować!

Zarejestruj się

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje w ramach Studiów Podyplomowych Zioła w Profilaktyce i Terapii mogą być wykorzystane w praktyce lekarskiej, farmaceutycznej (apteki, sklepy zielarskie) i w innych zawodach o profilu medycznym, przez osoby zatrudnione w przemyśle farmaceutycznym, szczególnie zielarskim, a mające inne niż farmaceutyczne wykształcenie, przez osoby zainteresowane stosowaniem ziół.

Kontakt

Katedra i Zakład Farmakognozji UMP
60-781 Poznań
ul. Święcickiego 4

Sekretariat:
Iwona Baranowska
tel. 61 854-67-10; fax 61 854-67-02
e-mail: podyplomowe@ump.edu.pl

Koordynator zajęć:
Dr Anna Gawron-Gzella
tel. 61 854-67-07
e-mail: aggzella@ump.edu.pl

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.