Powrót do listy kierunków

Zioła w Profilaktyce i Terapii

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora 124/2020 od dnia 17 października do odwołania zajęcia w ramach studiów podyplomowych, kursów i szkoleń specjalizacyjnych prowadzone są w formie zdalnej.

Jeśli sytuacja epidemiczna ulegnie poprawie, zajęcia będą prowadzone w formie hybrydowej (stacjonarnie i/lub on-line). Zajęcia zdalne są równoważne z zajęciami stacjonarnymi.


Uwaga

Grupa została zebrana. Istnieje jeszcze możliwość dołączenia do 7. edycji. Dysponujemy jeszcze kilkoma wolnmi miejscami.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Termin rozpoczęcia zajęć planowany jest na 28 listopada br. Harmonogram zjazdów dostępny w zakładce - Program kształcenia.

Zapraszamy!


Studia Podyplomowe „Zioła w Profilaktyce i Terapii” skierowane są do absolwentów szkół wyższych (minimum licencjat) zainteresowanych  zdobyciem wiedzy na temat działania i stosowania ziół w celach profilaktycznych i leczniczych, promocją ziołolecznictwa, a także poszerzeniem wiedzy na temat znaczenia ziół, jako elementu opieki farmaceutycznej.

W programie kształcenia zawarte będą zagadnienia dotyczące pozycji leku roślinnego, składników decydujących o ich aktywności biologicznej, działania i zasad stosowania ziół stosowania ziół w profilaktyce, leczeniu podstawowym różnych chorób i wspomagającym przy stosowaniu leków syntetycznych, użytecznych w profilaktyce, zostaną przekazane dane na temat możliwych działań ubocznych, interakcji. Przedstawione będą procesy technologiczne, również biotechnologiczne użyteczne przy uzyskiwaniu produktów roślinnych. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje mogą być wykorzystane w praktyce lekarskiej, farmaceutycznej (apteki, sklepy zielarskie) i w innych zawodach o profilu medycznym, przez osoby zatrudnione w przemyśle farmaceutycznym, szczególnie zielarskim, a mające inne niż farmaceutyczne wykształcenie, a takze przez osoby zainteresowane stosowaniem ziół.

Program kształcenia został pozytywnie oceniony przez słuchaczy poprzednich edycji, stąd w tej nie ulegnie istotnym zmianom. Zajęcia poprowadzą wykładowcy znani z ubiegłych edycji studiów.

 

Profil kandydata

Na studia mogą być przyjęte osoby, które ukończyły studia wyższe (co najmniej licencjackie) o profilu medycznym (medycyna, stomatologia, farmacja, kosmetologia, analityka medyczna, pielęgniarstwo i inne), a także o profilu biologicznym, chemicznym, przyrodniczym i innym.

Decyzje o przyjęciu na studia wysyłane są drogą mailową po zakończeniu rekrutacji, czyli po 25 października 2020 r.

Maksymalna liczba miejsc: 70 osób, minimalna liczba słuchaczy warunkująca uruchomienie VII edycji: 30 osób.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja kandydatów na VII edycję studiów odbywa się w systemie elektronicznym (poprzez stronę internetową) i trwa do 25 października br. W przypadku dużego zainteresowania kierunkiem, rekrutacja zostanie zamknięta wczęśniej.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe wypełniają formularz elektroniczny (rejestracyjny) i załączają skany poniższych dokumentów:

  1. podpisany dyplom ukończenia studiów wyższych (prosimy o sprawdzenie, czy dyplom został przez Państwa podpisany - miejsce pod zdjęciem)
  2. dowód opłaty wpisowego w wysokości 100 zł - informacje szczegółowe - zakładka Opłaty

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent Studiów Podyplomowych „Zioła w profilaktyce i terapii” posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje z zakresu działania i stosowania ziół w celach profilaktycznych i leczniczych oraz procesów stosowanych przy produkcji preparatów roślinnych. Posiada wiedzę na temat  składników decydujących o aktywności biologicznej, działaniu i zasadach stosowania ziół w profilaktyce oraz leczeniu podstawowym i wspomagającym różnych chorób, zna działania uboczne, interakcje. Posiada wiedzę na temat podstawowych procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie człowieka, ważniejszych leków syntetycznych, a także dotyczącą produkcji preparatów ziołowych. Zna pozycję leku roślinnego. Absolwent studiów podyplomowych „Zioła w profilaktyce i terapii” jest przygotowany do doradzania w jaki sposób można stosować zioła w celach profilaktycznych i leczniczych, np. w praktyce lekarskiej, farmaceutycznej, innych dziedzinach o profilu medycznym. Charakteryzuje go znajomość praktycznego wykorzystania ziół  oraz rozwijania wiedzy i kwalifikacji z zakresu ziołolecznictwa.

Program kształcenia

» Cele i efekty kształcenia
» Matryca efektów kształcenia

 

Studia trwają II semestry, zajęcia (180 godzin wykładów, seminariów i ćwiczeń) odbywają się w trybie niestacjonarnym, w soboty i w niedziele (zazwyczaj godz. 8.30-17.00), jeden lub dwa razy w miesiącu.

Program

 

Szczegółowy harmonogram zjazdów zostanie podany we wrześniu. W zależności od sytuacji epidemicznej zajęcia będą prowadzone stacjonarnie lub on-line).

 

Harmonogram zjazdów - VII edycja

Harmonogram

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na wykładach, seminariach i ćwiczeniach (słuchacz jest zobowiązany do wzięcia udziału w 90% zajęć), uzyskanie zaliczeń z objętych planem przedmiotów i pozytywnych ocen egzaminów cząstkowych w określonych terminach oraz złożenie egzaminu końcowego.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Na świadectwie zamieszczona będzie dodatkowa adnotacja: Program Studiów Podyplomowych „Zioła w Profilaktyce i Terapii” uwzględnia tematykę kursów z zakresu towaroznawstwa zielarskiego, wymaganych do uzyskania kwalifikacji niezbędnej do prowadzenia sklepów zielarsko-medycznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie placówek oraz punktów aptecznych.

Opłaty

Koszt uczestnictwa wynosi 4900 zł, z mozliwością wniesienia opłaty w dwóch równych ratach: I rata (2450 zł) płatna do 6 listopda 2020 r., II rata (2450 zł) płatna do 5 marca 2021 r.

Opłaty za uczestnictwo w studiach będą uiszczane na indywidualne subkonto podane w umowie zawartej ze Słuchaczem po zakończeniu rekrutacji. Wtedy też zostanie przesłana decyzja o przyjęciu na studia.

Pracownikom UMP przysługuje rabat w wysokości 10%.

Wpisowe (płatne na etapie rekrutacji): 100 zł - nie podlega zaliczeniu w poczet czesnego i nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze.

Opłaty wpisowego nalezy dokonać na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

z dopiskiem - studia podyplomowe 700-05-177, Zioła w profilaktyce i terapii, ed. 7

 

Certyfikat "Studia z Przyszłością"

Akty prawne

Zarządzenie nr 53/20 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w sprawie uruchomienia VII edycji Studiów Podyplomowych "Zioła w Profilaktyce i Terapii" i ustalenia wysokości opłat za kształcenie:

Kliknij tutaj

 

Zacznij studiować!

Zarejestruj się

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje w ramach Studiów Podyplomowych Zioła w Profilaktyce i Terapii mogą być wykorzystane w praktyce lekarskiej, farmaceutycznej (apteki, sklepy zielarskie) i w innych zawodach o profilu medycznym, przez osoby zatrudnione w przemyśle farmaceutycznym, szczególnie zielarskim, a mające inne niż farmaceutyczne wykształcenie, przez osoby zainteresowane stosowaniem ziół.

Kontakt

Kontakt

Katedra i Zakład Kosmetologii Praktycznej i Profilaktyki Chorób Skóry
60-623 Poznań
ul. Mazowiecka 33

Dr hab. Justyna Gornowicz-Porowska

Tel. 61-848-04-75

e-mail: justyna.gornowicz-porowska@ump.edu.pl

Kierownik studiów i koordynator zajęć:
Prof. dr hab. Wiesława Bylka
e-mail: wieslawabylka@tlen.pl

 

Copyright 2017 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ˙ made by 1CONNECT.